ORDIN Nr. 2.004 din 9 august 2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului si contractului de internship, precum si al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajarii

Acest ordin aproba modelele-cadru ale documentelor necesare in vederea derularii activitatii de internship: certificatul de internship, contractul de internship si cererea pentru solicitarea primei de promovare a angajarii.

Modelul de contract de internship propus de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale cuprinde informatii referitoare la: partile contractului, durata, locul de munca, remuneratia internului, atributiile internului, drepturile specifice legate de sanatatea si securitatea in munca, drepturile si indatoririle generale ale partilor si instanta competenta pentru solutionarea conflictelor.

Legat de certificatul de internship, acesta trebuie obligatoriu dat internului la finalizarea programului de internship, in termen de cinci zile de la comunicarea referatului de evaluare finala.

Ordinul intra in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial.

ORDIN Nr. 2.346 din 24 septembrie 2018 pentru aprobarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI

Prin acest ordin se aproba noile instructiuni cu privire la accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile.

Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii lui, iar la aceasta data Ordinul 26/2011 se abroga.

ORDIN Nr. 1.183 din 10 octombrie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si gestionare a Declaratiei privind activitatea desfasurata de catre agentiile de turism organizatoare

Prezentul ordin aproba formularul „Declaratie privind activitatea desfasurata de catre agentiile de turism organizatoare” pe care agentiile de turism care vand pachete de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate vor fi obligate sa o completeze incepand cu luna ianuarie 2019.

Declaratia privind activitatea desfasurata de catre agentiile de turism organizatoare poate fi completata daca se acceseaza platforma https://edirect.e-guvernare.ro.

Pentru depunerea declaratiei, operatorul economic trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Registrul electronic de evidenta a contractelor de internship

Registrul infiintat si gestionat de ANOFM tine evidenta tuturor contractelor de internship, organizatiile-gazda (persoane juridice la care internii desfasoara activitati specifice, in baza contractelor de internship) avand obligatia inregistrarii in acest portal a tuturor contractelor de internship incheiate.

Accesul la registrul electronic se face pe baza de parola proprie, utilizata cu titlu gratuit. Neinregistrarea contractelor de internship in registrul de evidenta electronic si netransmiterea datelor si informatiilor din contractul de internship constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 4.000 lei.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

Prin prezenta ordonanta se aduc completari/modificari importante actualei Legi a insolventei 85/2014. Astfel:

– titularul unei creante curente, ce a fost recunoscuta de catre administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis sa se pronunte in termen de 10 zile de la depunerea cererii de plata, poate solicita deschiderea procedurii de faliment al debitorului, cu anumite conditii;

– in perioada de reorganizare judiciara, daca debitorul nu se conformeaza planului/ se acumuleaza noi datorii catre creditorii din cadrul procedurii de insolventa, oricare dintre creditori/administratorul judiciar poate solicita oricand judecatorului-sindic sa dispuna intrarea in faliment a debitorului.

ORDIN Nr. 2.323 din 19 septembrie 2018 pentru aprobarea termenului de emitere si transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contributiilor de asigurari sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 si 2017

Prin prezentul ordin, data de 30 octombrie 2018 reprezinta termenul limita pana la care se emit si se transmit deciziile de impunere pentru obligatiile anuale de plata a CAS datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 si 2017.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Printre noutatile semnificative aduse de prezenta ordonanta de urgenta se numara urmatoarele:

– reducerea cotei de TVA la 5% incepand cu 1 noiembrie 2018 pentru urmatoarele categorii: cazarea in sectorul hotelier/sectoare cu functie similara, serviciile de restaurant si de catering si utilizarea unor facilitati sportive;

– in cazul persoanelor fizice, termenul de plata pentru sumele stabilite prin decizii de impunere anuala (emise si comunicate dupa data de 9 octombrie 2018) este 30 iunie 2019, pentru: impozitul pe veniturile realizate in anul 2017,  CAS pentru perioada 2016 – 2017 si CASS pentru perioada 2014 – 2017.

Pentru plata integrala cu anticipatie, pana la data de 15 decembrie 2018, se acorda o bonificatie de 10%.

HOTARARE Nr. 701 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere

Potrivit acestei Hotarari, operatorilor economici care nu s-au dotat inca cu aparate de marcat electronice fiscale li se va aplica initial avertismentul, cu un plan de remediere a situatiei in termen de maximum 10 zile.

ORDIN Nr. 3.067 din 10 septembrie 2018 pentru completarea unor reglementari contabile

Potrivit acestui act normativ, repartizarea dividendelor in timpul anului se va realiza cu ajutorul contului nou de creante 463 „Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar”, urmand ca dupa aprobarea situatiilor financiare anuale sumele sa fie regularizate.

In ceea ce priveste situatiile financiare interimare, acestea se vor depune la unitatile teritoariale ale MFP in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre adunarea generala a actionarilor/asociatilor.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 81 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Prin aceasta Ordonanta se aduc completarile necesare cu privire la veniturile luate in calcul pentru determinarea indemnizatiei pentru crestere copil.

In forma Ordonantei 111/2010 de pana la aceste modificari, la veniturile luate in calcul erau mentionate doar cele din activitati independente. In consecinta, avand in vedere modificarile aduse Codului fiscal incepand cu 23 martie 2018, si anume, excluderea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala din categoria celor independente, veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuala incepand cu 23 martie 2018, nu faceau obiectul prezentei Ordonante.

In urma completarilor aduse, prin adaugarea categoriei de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, indemnizatia pentru cresterea copilului nu mai este afectata prin neluarea in calcul a acestor venituri.

Diferentele de sume rezultate din necorelarea prevederilor OUG 111/2010 cu cele din Codul fiscal pot fi solicitate de persoanele indreptatite in acest sens.