ORDIN Nr. 2.531 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

A fost publicat ordinul prin care este aprobat Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2018 a operatorilor economici. Termenul de depunere este 16 august 2018. Pe site-ul ANAF a fost publicat fisierul PDF inteligent necesar pentru intocmirea si transmiterea online a raportarii.

Sistemul de raportare se aplica de operatorii economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 63 din 12 iulie 2018 privind compensarea unor creante reciproce intre statul roman si persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietatii, precum si pentru prorogarea unui termen

Prin prezenta ordonanta de urgenta s-a adoptat prelungirea pana la 31 iulie 2018 a termenului pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Pentru depunerea online a declaratiei unice se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 si platit integral pana la 15 martie 2019.

HOTARARE Nr. 6 din 27 iunie 2018 privind aprobarea modelului de imputernicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanta fiscala

Incepand cu data de 01.09.2018, consultantii fiscali vor face dovada calitatii de reprezentant al clientului in fata organelor fiscale prin prezentarea imputernicirii – model aprobate prin prezenta hotarare, impreuna cu cardul profesional sau cu o copie a vizei anuale pentru persoanele juridice.

Modelul va fi pus la dispozitia membrilor si in format tipizat, fara ca formatul tipizat sa reprezinte conditie de validitate.

LEGE Nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei

Prezentul act normativ aduce completari si modificari Legii contabilitatii 82/1991, Legii societatilor comerciale 31/1990 si Legii cooperatiei 1/2005. Astfel, incepand cu data de 15 iulie 2018:

– se stabileste modalitatea de distribuire trimestriala a dividendelor catre actionari sau asociati, nu doar dupa aprobarea situatiilor financiare anuale;

– repartizarea profitului se va putea efectua in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop, din care se scad orice pierderi reportate din anii anteriori si rezervele obligatorii. In acest sens, in mod obligatoriu se vor intocmi situatiile financiare interimare, aprobate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor, dupa caz. Dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, sumele repartizate in cursul exercitiului financiar vor fi regularizate, iar dividendele repartizate si platite in plus se vor restitui in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale. Conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume si de a dispune masurile ce se impun.

Declararea veniturilor din strainatate in anul 2018

Veniturile realizate din strainatate in anul 2017 se vor declara prin „Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”. Aceasta obligatie o au persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania, precum si de cele nerezidente care fie au centrul intereselor vitale amplasat in Romania sau sunt prezente in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile.

LEGE Nr. 143 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

O data cu publicarea Legii 143/2018 a intrat in vigoare un nou nivel al contributiilor la fondul de mediu datorate de operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate sau distribuie ambalaje de desfacere.

Astfel, se modifica valoarea contributiilor datorate de operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate sau distribuie ambalaje de desfacere, acestia vor datora de acum o contributie de 2 lei/kg.

In prezentul act normativ sunt mentionate si obiectivele anuale de reducere a cantitatilor de deseuri municipale eliminate prin depozitare, astfel: pentru anul 2018 – 30%, pentru 2019- 35%, iar pentru anul 2020 – 50%.

ORDIN Nr. 1.612 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic

Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 iulie 2018 si aproba Nomenclatorul obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic. Nomenclatorul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, detaliaza 46 de obligatii fiscale, temeiul legal al constituirii lor si este structurat in functie de bugetul caruia ii sunt destinate obligatiile datorate de contribuabili: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui ANAF nr. 531/2016 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

ORDIN Nr. 1.613 din 28 iunie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale

Prezentul act normativ stabileste modalitatea de distribuire a platilor efectuate in contul unic pentru acele impozite si contributii platibile in contul unic pentru contribuabilii care beneficiaza de inlesniri in plata,se afla sub incidenta legislatiei privind insolventa,  in executare silita, precum si anumite dispozitii tranzitorii in vigoare pana la data de 30 septembrie 2018.

De la 1 iulie 2018 sumele datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si la fondul unic de asigurari sociale de sanatate se vor plati in contul unic de disponibil 55.03, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabilului la unitatea de trezorerie a statului la care este arondat contribuabilul.

Prin exceptie de la aceasta regula, impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se plateste in contul unic, deschis pe codul de identificare fiscala al sediilor secundare la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat contribuabilul care le-a infiintat.

Sumele platite in contul unic, in cadrul fiecarui buget sau fond sting obligatiile inregistrate de catre contribuabil, in ordinea mentionata in Codul de procedura fiscala, astfel:

– pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;

– pentru toate celelalte obligatii principale;

– pentru obligatii fiscale accesorii.