ORDIN Nr. 3.132/472/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol

Prin intermediul acestui ordin a fost extinsa lista produselor si serviciilor utilizate in agricultura pentru care se aplica cota redusa de TVA de 9%, astfel:

– la livrarea de ingrasaminte si pesticide, precum si la livrarea de seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, au fost introduse noi coduri NC;

– la prestarile de servicii au fost introduse si defrisarea plantatiilor viticole si pomicole, instalarea sistemelor de irigare si de protectie antigrindina.

ORDINUL Nr. 1168/2017 /3024/2018 492/2018 3337/2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator

Potrivit prezentului ordin, incepand cu 1 februarie 2018, scutirea de impozit pe venit ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator se va acorda si pentru acei salariati care au absolvit o forma de invatamant superior de scurta durata, precum si pentru cei care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior acreditate

ORDIN Nr. 470 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

Principalele modificari aduse de prezentul ordin sunt:

– introducerea a doua conturi noi in planul de conturi general: contul 6584 “Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari” si contul 7586 “Venituri reprezentand transferuri cuvenite in baza unor acte normative speciale”;

– denumirea contului 8038, astfel: “Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare”;

– completari cu privire la contabilitatea de angajamente si a altor elemente extrabilantiere.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul nr. 166/2017.

ORDIN Nr. 187 din 22 ianuarie 2018 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare

Prezentul ordin stabileste modelul si continutul documentatiei necesare, cat si alte aspecte legate de procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul 528/2015.

ORDIN Nr. 3.103 din 24 noiembrie 2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

Prezentul ordin aproba Reglementarile contabile pentru persoanele juridice cu scop patrimonial, acestea prevad reguli de intocmire, aprobare, auditare/verificare si publicare a situatiilor financiare anuale  ale entitatilor enumerate in prezentul ordin, reguli de inregistrare in contabilitatea acestora a operatiunilor efectuate si planul de conturi.

Actul normativ prevede reguli atat pentru entitatile care aplica prevederile specifice contabilitatii in partida dubla (asociatii, fundatii, federatii sau alte organizatii de acest fel cu personalitate juridica, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase) cat si pentru entitatile care aplica prevederile specifice contabilitatii in partida simpla (unitatile de cult, asociatiile de proprietari, etc)

Persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla nu intocmesc situatii financiare anuale.

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007.

ORDIN Nr. 3.189 din 8 decembrie 2017 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.844/2016

Prezentul ordin aduce modificari si completari Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara aprobate de Ordinul 2.844/ 2016 in ceea ce priveste: pierderile survenite in urma evaluarii pretului unei tranzactii, cheltuielile inregistrate reprezentand costuri marginale ale obtinerii unui contract, inregistrari specifice vanzarilor cu drept de retur, activele financiare evaluate la costul amortizat, contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienti, contabilizarea operatiunilor privind conectarea utilizatorilor la retelele de utilitati, evidentierea distincta a elementelor de capitaluri proprii si a evaluarii activelor financiare, modificari ale planului de conturi (se introduc conturi noi si se modifica denumirea unor conturi).

Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

HOTARARE Nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor

Principalele noutati aduse de prezentul act normativ sunt legate de:

– eliminarea notiunilor de registru public si registru privat si stabilirea metodologiei de infiintare a unui singur registru in care vor declara contractele de munca atat persoanele fizice sau juridice de drept privat cat si institutiile, autoritatile publice;

– modificarea termenului de notificare a ITM de catre angajatori cu privire la contractele de prestari servicii incheiate pentru completarea si transmiterea datelor in registru;

– modificarile aduse salariului de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile, alte adaosuri, ca regula generala, se vor transmite in registru in termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii modificarii, exceptie facand orice modificare a datelor care se produce de la data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari si pana la data de 31 martie 2018 care se transmite pana la 31 martie 2018;

– amenda pentru neinregistrarea in termen a modificarii salariului brut va fi de la 5.000 lei la 8.000 lei.

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga HG 500/2011.

ORDIN Nr. 3.725 din 19 decembrie 2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal

Prezentul ordin aproba modificarea si completarea continutului urmatoarelor formulare cat si a instructiunilor de completare a acestora: Formularul (010); Formularul (015); Formularul (016); Formularul (060); Formularul (070); Cerere de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050); Declaratie privind sediile secundare (061); Declaratie pentru inregistrarea/modificarea in mediu electronic a categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal (700), etc.

Modificarile aduse formularului (010) au vizat trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat, precum si introducerea contributiei asiguratorii pentru munca, astfel punctul 5.4, incepand cu 1 Ianuarie 2018, cuprinde doar contributiile sociale datorate de angajat. Formularul (010) se va depune, in continuare, numai in format fizic (la registratura organului fiscal competent ori la posta prin scrisoare recomandata).

In ceea ce priveste Formularul (700), acesta se transmite exclusiv on line (prin internet, cu semnatura digitala), momentan acesta este pus la dispozitie pe site-ul ANAF doar sub forma de model, fisierul fiind un pdf care serveste doar  la informare, dar nu poate fi utilizat pentru depunerea on-line.

Contributia asiguratorie pentru munca se inscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, in vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora.

Modificarea vectorului fiscal se realizeaza, din initiativa organului fiscal competent, pana la data de 15 ianuarie 2018.

Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA

Principala modificare adusa de Legea nr. 275/2017 este cea referitoare la faptul ca au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA  pentru incasarea si plata TVA, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA  aflate  in insolventa, sau cele care inregistreaza obligatii fiscale restante reprezentand TVA neachitate in anumite conditii.

Persoanele impozabile, cu exceptia institutiilor publice, inregistrate in scopuri TVA, au obligatia sa plateasca contravaloarea TVA aferente achizitiilor de bunuri/servicii intr-un cont de TVA al furnizorului/ prestatorului care aplica mecanismul platii defalcate a TVA, cu exceptia urmatoarelor situatii.

ORDIN Nr. 3.769 din 22 decembrie 2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente”

Prezentul ordin aproba modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare pentru formularul (013).

Modificarea formularului a fost facuta in contextul  transferului contributiilor de la angajatori la angajati.