Plata defalcata a TVA : modificari proiect -18.08.2017

Ca rezultat al consultarilor publice cu mediul de afaceri, Ministerul de finante a adus o serie de modificari proiectului de ordonanta initial privind plata defalcata a TVA.

Principalele modificarile vizeaza:

– amanarea aplicarii optionale a mecanismului platii defalcate a TVA de la 1 septembrie 2017 la 1 octombrie 2017;

– prelungirea perioadei de aplicare optionala a mecanismului de la o luna la trei luni, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017;

– instituirea de facilitati pentru persoanele care opteaza pentru aplicarea platii defalcate a TVA in perioada 1 octombrie- 31 decembrie 2017, respectiv: anularea penalitatilor de intaziere aferente obligatiilor principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017, in anumite conditii, precum si acordarea unei bonificatii de 5% la plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor;

– infiintarea Registrului persoanelor care aplica plata defalcata a TVA;

– instituirea obligatiei persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA de a vira in contul de TVA in maximum 7 zile lucratoare de la incasare, TVA aferenta facturilor emise inainte de 1 ianuarie 2018 sau, dupa caz, inainte de data la care aplica optional mecanismul;

– instituirea unui termen de maximum 3 zile lucratoare in care ANAF aproba transferul sumelor din contul de TVA in contul curent al titularului;

– extinderea termenului in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia virarii in contul de TVA, a TVA aferente diferentei intre incasarile si platile in numerar, precum si a TVA aferente platilor cu carduri de debit/credit sau substitute de numerar, de la 3 zile lucratoare la 7 zile lucratoare.

ORDIN Nr. 2.399 din 10 august 2017 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea si solutionarea cererii pentru aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, in cazul in care darea in plata se face pe cale judecatoreasca, a Procedurii de anulare si restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal si accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare

Prezentul ordin aduce procedura efectiva de scutire de impozit pentru situatiile cand darea in plata a imobilelor se realizeaza prin intermediul deciziilor adoptate prin instanta de judecata, respectiv adopta procedura de restituire a impozitului daca s-a perceput anterior adoptarii ordonantei OUG nr. 32/2016. Pentru a beneficia de scutire, persoanele fizice au obligatia sa depuna in termen de 90 de zile de la data comunicarii hotararii judecatoresti a formularului „Cerere privind aplicarea dispozitiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015”.

ORDIN Nr. 2.326 din 2 august 2017 privind declaratiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta

In conformitate cu prevederile prezentului ordin, s-a introdus obligatia depunerii de catre contribuabili a principalelor declaratii fiscale prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta, incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018. Declaratiile care se vor transmite obligatoriu on-line, semnate electronic sunt: D100, D101, D120, D205, D207, D208, D300, D301, D307, D311, D390, D394, D710.

Nedepunerea acestor declaratii atrag fapte incluse in cazierul fiscal, pana la reglementarea situatiei fiscale, atat pentru persoana juridica, cat si pentru administratori/asociati.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 60 din 4 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Prin prezenta ordonanta de urgenta, incepand cu data de 1 septembrie 2017, a fost eliminata posibilitatea persoanelor juridice de a opta pentru achizitionarea de produse sau servicii de la unitatile protejate autorizate.

Astfel, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati iar in situatia in care nu angajeaza persoane cu handicap vor plati lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. Astfel, pe langa eliminarea posibilitatii de a efectua achizitii de la unitati protejate se va majora si contributia datorata in cazul neangajarii, de la 50% la 100% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

In vederea stimularii angajarii persoanelor cu handicap, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice, cu exceptia institutiilor publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, au obligatia organizarii unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Aceasta masura nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate concursurile de angajare organizate de catre institutia publica.

 

Modificari Codul Fiscal – proiect

In data de 07.08.2017 pe site-ul Ministerului de finante a fost publicat un nou proiect de modificare a Codului fiscal.

Se propun urmatoarele modificari:

– deducerea cheltuielilor reprezentand valoarea creantelor instrainate, potrivit legii, in limita unui plafon de 30% din valoarea creantelor instrainate la care se adauga valoarea venitului realizat din instrainarea acestora;

– eliminarea impozitului pe dividende, pentru dividendele platite de o persoana juridica romana catre o persoana juridica romana;

– neimpozitarea veniturilor medicilor precum si eliminarea impozitului pe dividendele obtinute de persoanele fizice

– stabilirea regulii privind incadrarea veniturilor din activitati independente ca fiind obtinute din Romania sau din strainatate, in functie de locul desfasurarii activitatii;

– scutirea de impozit pe venitul din dividende obtinut din Romania de persoanele fizice nerezidente si juridice straine, rezidenti intr-un stat membru al UE sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie pentru eliminarea dublei impuneri. Cota de impunere de 5% aplicata veniturilor din dividende se mentine pentru persoanele fizice nerezidente si juridice straine, rezidente in alte jurisdictii;

– reprezentanta unei/unor persoane juridice straine, autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit pentru un an fiscal de 22.000 lei. Aceasta are obligatia sa declare si sa plateasca impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere;

– revenirea la nivelurile accizelor practicate in anul 2016 pentru benzina si motorina;

– scutirea de la plata impozitului pe teren terenurile agricole lucrate, iar pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 100 lei/ha, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local;

– scutirea de impozitul pe mijloacele de transport pentru mijloacele de transport agricole de tipul tractoarelor, utilajelor agricole si altor mijloace de transport agricole, utilizate efectiv in domeniul agricol, detinute de catre persoanele fizice autorizate care obtin venituri din activitatea agricola, precum si de catre persoanele juridice care indeplinesc, cumulativ, anumite conditii.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 53 din 4 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Incepand cu data de 7 august 2017, Codul Muncii a suferit modificari semnificative printre care se numara si urmatoarele:

A fost definita munca nedeclarata, aceasta reprezentand:

– primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;

– primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;

– primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat; primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

Angajatorului i s-au alocat noi obligatii, respectiv:

– obligatia de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc. Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda contraventionala de 10.000 lei.

– obligatia de a incheia un act aditional la contractul de munca pentru orice modificare la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o astfel de modificare este prevazuta de lege/sau in contractul colectiv de munca. Inainte de 7 august 2017, modificarile se puteau face intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii. Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 5.000 – 8.000 lei. Atragem atentia asupra faptului ca si transmiterea registrului privat catre inspectoratul teritorial de munca se va face anterior producerii modificarii.

– obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru. Cu alte cuvinte, angajatorii au obligatia de a introduce Condica de prezenta. Pentru nerespectarea acestei obligatii se aplica o amenda contraventionala cuprinsa intre 1.500 – 3.000 lei.

ORDIN Nr. 2.309 din 1 august 2017 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdictiilor raportoare, cu care Romania va colabora in baza Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare, a listei institutiilor financiare nonraportoare si a listei conturilor excluse, prevazute in instrumentele juridice de drept international la care Romania s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informatii financiare

Prin prezentul ordin a fost actualizata lista jurisdictiilor raportoare, printre acestea numarandu-se si: Insulele Cayman, Insulele Virgine Britanice, Seychelles etc.