Corectarea erorilor din situatiile financiare 2017

Ulterior depunerii situatiilor financiare, pot fi constatate erori privind unele informații cuprinse în aceste raportări.

Pentru reglementarea modului de corectare a erorilor a fost emis Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 39 din 31 mai 2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

Prezentul act normativ transpune in legislatia nationala Directiva 2014/104/UE. Principalele elemente de noutate aduse sunt reprezentate de:

– reglementarea dreptului oricarei persoane de a obtine recuperarea integrala a daunelor rezultate din incalcarea regulilor de concurenta: prejudiciul real, profitul pierdut si dobanzile aferente.

– regimul sanctionator pentru persoane fizice si pentru persoane juridice. Sanctiunile se aplica pentru nefurnizarea documentelor solicitate de instanta, distrugerea dovezilor, etc.

– termenul de prescriptie: astfel, dreptul la actiunea in despagubire se prescrie in termen de 5 ani;

– estimarea de catre instantele judecatoresti a prejudiciilor rezultate din incalcarea concurentei;

– obligatia intreprinderilor de tip supermarket, hipermarket, discounter si cash&carry de a transmite Consiliului Concurentei, la cererea acestuia, preturile de vanzare a produselor comercializate. Nefurnizarea acestor informatii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei.

– stabilirea masurilor care se pot lua in cursul inspectiei inopinate, astfel informatiile stocate/arhivate in mediul electronic pot fi copiate integral si ridicate pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 42 din 9 iunie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Modificarile aduse Codului de procedura fiscala constau in prevederile referitoare la schimbul automat de informatii fiscale cu privire la grupurile de intreprinderi multinationale, conform prevederilor Directivei 2016/881/UE care modifica Directiva 2011/16/UE.

Prin intermediul prezentei ordonante de urgenta se instituie obligatia depunerii unui raport pentru fiecare tara in parte, pentru fiecare an fiscal de raportare, de catre o societate – mama finala a unui grup de intreprinderi multinationale care isi are rezidenta fiscala in Romania ori de catre alta entitate raportoare al carei venit consolidat total depaseste 750 milioane de euro sau o suma in lei echivalenta cu 750.000.000 euro, astfel cum se reflecta in situatiile financiare consolidate ale grupului pentru respectivul an fiscal precedent.

Schimbul automat de informatii se va realiza in baza unui formular – tip aprobat de OPANAF. Prezentele norme de raportare definesc anumiti termeni necesari in efectuarea raportarii (grup de intreprinderi multinationale, entitate raportoare, societate -mama finala, etc), cerintele generale de raportare, tipurile de contraventii si valorile amenzilor in functie de tipul contraventiei.

La data de 23 iunie 2017 au intrat in vigoare prevederile aferente cuantumului amenzilor, celelalte prevederi intrand in vigoare la data publicarii ordonantei de urgenta (13 iunie 2017).

ORDIN Nr. 895 din 16 iunie 2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile 894 din 16 iunie 2017 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial

Prezentul ordin aproba normele metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2017 a operatorilor economici. Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2017 se aplica societatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul 1.802/2014 si Ordinul 2.844/2016, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei. Incadrarea se va realiza pe baza indicatorilor din situatiile financiare ale exercitiului precedent.

Entitatile mentionate anterior vor intocmi si depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2017 care vor cuprinde: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), Contul de profit si pierdere (cod 20) si Date informative (cod 30).

Nu vor avea obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2016 societatile care se afla in una din urmatoarele situatii:

– nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2017;

– s-au  aflat in inactivitate temporara pe tot parcursul semestrului I al anului in curs;

– s-au infiintat pe parcursul anului 2017;

– se afla in curs de lichidare.

Raportarile contabile la 30 iunie 2017 se vor depune pana cel mai tarziu la data de 16 august 2017. Nedepunerea la termen se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 42 din Legea nr. 82/1991, cuantumul amenzilor variaza in functie de numarul de zile de intarziere.

ORDIN Nr. 894 din 16 iunie 2017 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial

Prin prezentul ordin se aduc completari Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare/raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici, extinzandu-se lista erorilor constatate pentru care se pot face corectii prin depunerea unui nou set de documente.

HOTARARE Nr. 284 din 27 aprilie 2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

Prezenta hotarare aduce numeroase clarificari in ceea ce priveste:

– profitul investit in achizitionarea de programe informatice, scutirea de impozit aplicandu-se pentru cele achizitionate si folosite incepand cu data de 1 ianuarie 2017;

– impozitul specific, astfel se evidentiaza faptul ca microintreprinderile nu aplica acest impozit, ca acest impozit se aplica doar firmelor din domeniul hotelier si cel al alimentatiei publice care plateau impozit pe profit, in masura in care acestea nu au trecut la regimul de impozitare al microintreprinderilor;

– reinregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au avut codul de inregistrare anulat, in baza prevederilor art. 316, alin. (11) lit. a) – e) si h) din Codul Fiscal. Astfel s-au introdus prevederi care dau posibilitatea acestora de a deduce taxa aferenta achizitiilor din perioada in care au avut codul anulat si de a emite facturi pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii, astfel incat si beneficiarii lor sa isi poata exercita dreptul de deducere a TVA pentru perioada respectiva;

– regulile de impozitare pentru microintreprinderi in cazul in care numarul de angajati variaza in decursul aceluiasi trimestru;

– deducerea serviciilor medicale furnizate sub forma de abonament si a primelor de asigurare voluntara de sanatate, plafonul anual fiind echivalentul in lei al sumei de 400 euro.

ORDIN Nr. 1.382 din 27 aprilie 2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal

Prin prezentul act normativ se modifica se adauga o noua rubrica in cadrul sectiunii „Alte date privind contribuabilul” aferenta formularului (010) “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”. Prin intermediul acesteia se solicita informatii referitoare la persoanele fizice/companiile care asigura organizarea si conducerea contabilitatii contribuabililor pe baza de contracte de prestari servicii in domeniul contabilitatii.

ORDIN Nr. 660 din 3 mai 2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica

Prin intermediul prezentului ordin s-a aprobat Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice, organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica. In urma unei proceduri de inregistrare la acest serviciu online, denumit  „Spatiu privat vitual”(SPV), contribuabilii pot opta pentru primirea in format electonic a urmatoarelor categorii de documente: declaratii fiscale, decizii de impunere, informatii legate de obligatiile de plata ale firmei, somatii, certificate de atestare fiscala, etc.

ORDIN Nr. 691 din 12 mai 2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora

Prezentul ordin stabileste mijloacele electronice de transmitere la distanta a actelor de executare silita si a procedurii de comunicare a acestora. Comunicarea actelor de executare emise de ANAF catre banci se va face numai online, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanta. Data comunicarii catre institutia de credit a actului de executare va fi prima zi bancara urmatoare zilei incarcarii actului de executare in sistemul informatic, iar ora comunicarii va fi ora de incepere a zilei bancare.

Actul normativ mentionat va intra in vigoare in 30 de zile de la aparitie, in data de 22 iunie 2017.