Microintreprinderile nu platesc impozitul specific

De la 1 ianuarie 2017, in legislatia romaneasca a fost introdus un nou tip de impozit definit impozit specific care va fi datorat de persoanele romane platitoare de impozit pe profit  care au inscris in actele constitutive  ca activitate principala sau secundara codurile CAEN prevazute in Anexa1 la Legea 170/2016.

ORDIN Nr. 869 din 8 martie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Prezentul ordin aproba instructiunile de modificare si completare a formularului (100) „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”. Astfel, modificarile  principale aduse de prezentul ordin constau in:

– introducerea in Nomenclatorul obligatiilor de plata a urmatoarelor pozitii: „impozitul specific unor activitati” si „impozitul pe veniturile din pensii”. In primul caz este vorba de o raportare semestriala, iar in al doilea caz de o raportare lunara, incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2017;

– eliminarea „impozitului pe constructii” din formularul (100), acesta fiind exclus din legislatie incepand cu anul 2017;

– introducerea „impozitului specific unor activitati” si a „impozitului pe veniturile din pensii” in formularul (100);

-depunerea formularului (100) la alte termene, stabilite de legislatie, pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor in cazul persoanelor juridice care se dizolva cu sau fara lichidare.

ORDIN Nr. 766 din 16 februarie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de expeditor si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit unional/comun

Prezentul act normativ stabileste:

– procedura de acordare a statutului de expeditor agreat si/sau destinatar agreat in cadrul regimului de tranzit unional/comun;

– modelul cererii care se depune la biroul vamal in vederea obtinerii autorizatiei de expeditor agreat si de destinatar agreat, cat si setul de documente care se depun impreuna cu cererea;

– modelul autorizatiilor cu mentiunile existente in cuprinsul lor.

Autorizatiile acordate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, raman valabile pana la expirarea termenelor prevazute. Incepand cu data de 1 mai 2018 biroul vamal reevalueaza autorizatiile acordate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme tehnice.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul nr. 3002/2009.

ORDIN Nr. 877 din 9 martie 2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 531/2016 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

Prin prezentul act normativ se adauga o pozitie noua anexei nr.1 “Nomenclatorul obligatiilor fiscale datorate la bugetul de stat” la Ordinul nr. 531/2016, cuprinzand creanta fiscala: „impozitul specific unor activitati”, care urmeaza sa se plateasca de catre contribuabili in contul unic al bugetului de stat.

LEGE Nr. 16 din 17 martie 2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Modificarile aduse de prezentul act normativ au in vedere:

– instituirea unui cadru comun de masuri, dispozitii si mecanisme de control aplicabile pe teritoriul Romaniei pentru detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, inclusiv masurile de prevenire si sanctionare a oricarui abuz;

– garantarea unui nivel adecvat de protectie a salariatilor detasati;

– definirea unor termeni noi: salariat detasat pe teritoriul Romaniei, stat membru, autoritate competenta, autoritate solicitanta, stat membru gazda, etc;

– conditiile care trebuie indeplinite pentru ca o intreprindere sa fie considerata afiliata direct sau indirect unei alte intreprinderi;

– stabilirea personalului caruia i se aplica prezentele prevederi: salariatilor detasati in Romania si salariatilor detasati in alte tari;

– verificarea aplicarii prevederilor prezentei legi prin desemnarea in acest sens a unei autoritati competente -Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca.

Cum ajustam taxa dedusa in cazul schimbarii destinatiei unui autoturism

Printre noutatile legislative aduse de OUG nr. 84/2016 se numara si modificarea mecanismului de efectuare a ajustarii TVA in cazul bunurilor de capital. Astfel, in situatia in care apare un eveniment care genereaza ajustarea incepand cu 1 ianuarie 2017 nu se mai ajusteaza toata taxa aferenta intregii perioade ramase din perioada de ajustare, ci doar taxa aferenta unui an.

ORDIN Nr. 591 din 27 ianuarie 2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata”

Prezentul ordin a aprobat modelul, continutul si instructiunile de completare pentru formularul (300) „Decont de taxa pe valoarea adaugata”. Printre aspectele importante mentionam urmatoarele:

– introducerea randului 26 „Compensatia in cota forfetara pentru achizitii de produse si servicii agricole de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori”;

– introducerea randului 27 „ Regularizari privind compensatia in cota forfetara”;

– introducerea sectiunii „Facturi emise, conform art. 11 alin. (6) si (8) din Codul Fiscal, dupa inregistrarea in scopuri de TVA pentru operatiuni efectuate in perioada in care codul de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat”;

– nu se inscriu in decont taxa pe valoarea adaugata din facturile de executare silita de catre persoanele abilitate prin lege sa efectueze vanzarea bunurilor supuse executarii silite;

– nu se inscriu in decont taxa cumulata de plata pentru care a fost aprobata o inlesnire la plata;

– nu se inscriu in decont taxa cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala potrivit Legii 85/2014;

– nu se inscriu in decont soldul sumei negative de taxa, inscris in decontul aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei prevazute de legea 85/2014.

Modificarile aduse de prezentul act normativ intra in vigoare incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale in sensul TVA din anul 2017.

ORDIN Nr. 581 din 25 ianuarie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competente speciale ale organului fiscal central

Conform acestui act normativ, Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti este organul fiscal competent si pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de urmatoarele categorii de contribuabili:

– persoane juridice nerezidente, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care au obligatia de a plati impozit pe profit, potrivit art. 38 din Codul fiscal, sau pot opta pentru regularizarea impozitului pe profit, potrivit art. 225 si 227 din Codul fiscal;

– persoane fizice nerezidente, care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;

– persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care obtin venituri din activitati independente din Romania, respectiv persoane fizice rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, care obtin venituri din Romania in calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activitatile artistice si sportive, si care opteaza pentru regularizarea impozitului pe venit, potrivit art. 226 sau 227 din Codul fiscal.

In cazul persoanelor nerezidente care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, cu exceptia celor prevazute la art. 2 alin. (1), si care au obligatia sau opteaza sa isi desemneze, potrivit legii, un imputernicit in Romania sau pentru care se numeste un curator fiscal, potrivit legii, competenta de administrare revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz.

ORDIN Nr. 511 din 19 ianuarie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal

Prezentul ordin aproba formularele de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal. Modificarile aduse de prezentul ordin constau in:

– eliminarea „impozitului pe constructii” din formularul (010) “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”;

– introducerea „impozitului specific unor activitati” in formularul (010);

– modificarea structurii formularului (015) “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania”;

– adaugarea contributiei pentru concedii si indemnizatii datorata de angajator in formularul (015).