Scutirea de impozit pe salarii in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa

O noua modificare a fost adusa Codului fiscal prin introducerea scutirii de impozit pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor, ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica. De aceste prevederi beneficiaza si angajatii detasati in Romania, sub rezerva indeplinirii conditiilor prevazute pentru aplicarea scutirii.

 

ORDIN privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica

Angajatii care desfasoara activitate de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica in Romania in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, a unui statut special prevazut de lege sau act de detasare incheiat cu/la o unitate/institutie de drept public sau de drept privat, cuprinse in sistemul national de cercetare-dezvoltare in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ conditiile reglementate de prezentul ordin.

ORDIN Nr. 2.070 din 14 iulie 2016 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea si gestionarea cazierului fiscal, procedura de inscriere, scoatere si rectificare a informatiilor in/din cazierul fiscal, solicitare si eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul si continutul formularisticii necesare, precum si nivelul de acces corespunzator la informatiile din cazierul fiscal

Conform prezentului ordin, organele fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal sunt Directia generala de administrare a marilor contribuabili, administratiile pentru contribuabilii mijlocii, administratiile judetene ale finantelor publice, serviciile fiscale municipale, administratiile sectoarelor municipiului Bucuresti ale finantelor publice, precum si Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti si Administratia fiscala pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, pentru contribuabilii care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe in evidentele lor fiscale.

ORDIN Nr. 2.546 din 5 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii de catre organele fiscale competente si pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare si de pastrare a unor formulare

Prin prezentul ordin a fost aprobata procedura de aplicare a masurilor asiguratorii dispuse de organele fiscale competente in situatii in care exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa isi risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand in mod considerabil colectarea sumelor datorate.

Masurile asiguratorii care pot fi dispuse sunt urmatoarele:

  1. a) sechestru asigurator pentru bunuri imobile;
  2. b) sechestru asigurator pentru bunuri mobile, inclusiv titluri de valoare si bunuri mobile necorporale;
  3. c) poprirea asiguratorie asupra sumelor datorate debitorului de catre terti;
  4. d) poprirea asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti din conturile bancare.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Conform prezentului act normativ, scutirea de impozit nu se acorda pentru cota-parte detinuta de terti in cazul cladirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport aflate in coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi.

Organele fiscale locale recalculeaza impozitele datorate proportional cu perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2016 si 5 septembrie 2016, data la care aceste prevederi au intrat in vigoare.

ORDIN Nr. 1.938 din 17 august 2016 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile

Entitatile de interes public care, la data bilantului, depasesc criteriul de a avea un numar mediu de 500 de salariati in cursul exercitiului financiar includ in raportul administratorilor o declaratie nefinanciara care contine informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita, precum si descrierea succinta a modelului de afaceri, descrierea politicilor adoptate in legatura cu aceste aspecte, rezultatele politicilor respective, principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operatiunile entitatii, indicatori-cheie de performanta nefinanciara relevanti pentru activitatea specifica a entitatii.

Auditorul statutar sau firma de audit statutar verifica daca s-a furnizat declaratia nefinanciara sau un alt raport separat care contine aceleasi informatii cerute pentru declaratia nefinanciara.

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2017.

ORDONANTA Nr. 22 din 24 august 2016pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata

Persoanele juridice au obligatia de a intocmi o situatie privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul in Romania.

Aceasta situatie se va depune prin internet la adresa dedicata in acest scop, in vederea includerii in procedura de compensare a datoriilor neplatite la termenele scadente si se va actualiza de catre contribuabili, persoane juridice, in decurs de o zi lucratoare de la momentul oricarei modificari survenite.

Nerespectarea prevederilor privind intocmirea si transmiterea situatiei in termenele reglementate se considera contraventie si se sanctioneaza cu amenda.

La inceputul lunii octombrie 2016, urmeaza ca Guvernul sa adopte o hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999.