Avantaje neimpozabile salariatilor

Avantajele in bani sau in natura primate in legatura cu o activitate dependent sunt considerate a fi foloase primite de angajat de la terti sau ca urmare a prevederilor contractului individual de munca ori a unei relatii contractuale intre parti.

ORDIN Nr. 950 din 8 martie 2016 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

S-a aprobat formularul Declaratie 200 care se completeaza distinct pentru fiecare venit brut primit de un participant de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc, indicandu-se perioada de realizare a venitului.

ORDIN Nr. 319 din 4 martie 2016 pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum

In situatiile de forta majora sau caz fortuit, pentru ca distrugerea produselor accizabile in antrepozitul fiscal sa nu fie considerata eliberare pentru consum, antrepozitarul autorizat trebuie sa instiinteze in scris autoritatea vamala teritoriala in raza careia isi desfasoara activitatea despre producerea evenimentelor respective. Instiintarea este insotita de dovada interventiei cazului fortuit sau cauzei de forta majora si se transmite in termen de cel mult 60 de zile de la data producerii evenimentului.

ORDIN Nr. 889 din 2 martie 2016 privind procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

In caz de inactivitate temporara, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/platitorului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale, in functie de necesitatile administrarii obligatiilor fiscale.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusa acestui regim, contribuabilii/platitorii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

–  sa nu desfasoare niciun fel de activitate;

– sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;

– sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;

– sa figureze in evidenta fiscala cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;

– sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;

– sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala in curs de derulare;

– sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor/platitorilor declarati inactivi,

– inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului, in cazul contribuabililor/platitorilor persoane juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si persoane fizice autorizate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

HOTARARE Nr. 159 din 11 martie 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

– prezenta hotarare aduce completari la impozitul pe microintreprinderi care se refera la cazul în care, în cursul unui trimestru, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica în mod corespunzator, avand în vedere numarul de salariati existent la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

– modificarile ce privesc impozitul pe venit lamuresc unele aspecte care erau la limita interpretarilor .

Fac exceptie de la evaluare, avantajele sub forma utilizarii în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50% conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l) din Codul fiscal si pentru care sunt aplicabile prevederile art. 68 alin. (7) lit. k) din Codul fiscal, acestea fiind venituri neimpozabile la nivelul persoanei fizice beneficiare.

– la TVA sunt definite voucherele cu scop multiplu