ORDIN Nr. 773 din 1 iulie 2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile

Actul normativ reglementeaza modul in care se depun situatiile financiare la 30 iunie pentru anul 2015. Operatorii economici ce au inregistrat in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei, trebuie sa depuna raportarile contabile nu mai tarziu de 17 august 2015.

Potrivit acestui ordin se aduc schimbari si in functiunea urmatoarelor conturi contabile: 345 „Produse finite”, 347 „Produse agricole”, 348 „Diferente de pret la produse”, 361 „Active biologice de natura stocurilor”, 368 „Diferente de pret la active biologice de natura stocurilor” si 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse”. Cu titlu de exemplu, in cazul conturilor 345, 347, 361 si 711 se elimina corespondenta cu contul 348, privind diferentele de pret in minus sau favorabile aferente produselor de natura stocurilor intrate/iesite in/din gestiune.

LEGE Nr. 201 din 16 iulie 2015 pentru modificarea art. 21 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale

Potrivit prezentei reglementari s-a modificat mentiunea privind veniturile proprii ale Fondului Cultural National, ce provin din cota de 3% din incasarile realizate de operatorii economici din vanzarea calendarelor sau cartilor postale ilustrate, afiselor, posterelor si imaginilor autocolante, in sensul eliminarii mentiunii de tiparituri mixte din categoria operatiunilor descrise mai sus.

LEGE Nr. 209 din 20 iulie 2015 privind anularea unor obligatii fiscale

Ca urmare a reconsiderarii/reincadrarii unei activitati ca activitate dependenta, pentru perioadele fiscale de pana la 1 iulie 2015 si neachitate pana la 23 iulie 2015, se anuleaza diferentele de obligatii fiscale principale, precum si obligatiile fiscale accesorii acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului.

ORDONANTA Nr. 17 din 15 iulie 2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

Incepand cu data de 23 iulie 2015, a fost eliminata obligativitatii aplicarii stampilei atat pe declaratiile, cererile si alte documente depuse de catre persoane fizice, persoane juridice de drept privat asa cum sunt definite in Codul civil, precum si de catre entitatile fara personalitate juridica, la institutii sau autoritati publice, cat si pe documentele sau alte inscrisuri emise intre aceste entitati sau persoane.

Printre alte prevederi ale prezentei ordonante, se numara si urmatoarele:

– scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru a tuturor contribuabililor care solicita ANAF eliberarea unor certificate, adeverinte sau alte documente;

– in cazul in care suma obligatiilor fiscale inscrise in certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal, este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit, nu se considera ca un contribuabil inregistreaza obligatii fiscale restante si se face mentiune in acest sens in certificatul de atestare fiscala;

– daca debitorul are de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice, executarea silita se continua prin poprirea acestor sume ori de cate ori, ulterior comunicarii somatiei, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau institutia publica respectiva prin care se certifica ca sumele sunt certe, lichide si exigibile;

– organul fiscal poate solicita constituirea unei garantii pentru: ridicarea masurilor asiguratorii, asumarea obligatiei de plata de catre alta persoana prin angajament de plata si in alte cazuri prevazute de lege.

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 91/2014 prevad informatii privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului. Pentru aceasta zi libera, angajatul trebuie sa intocmeasca o cerere privind ziua libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, la care va anexa o declaratie pe propria raspundere potrivit careia celalalt parinte/reprezentant legal nu a solicitat si nu va solicita in cursul anului calendaristic aceasta zi.

Ulterior angajatul va trebui sa faca dovada printr-o adeverinta medicala ca a avut loc controlul medical al starii de sanatate a copilului.

 

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 19 din 10 iunie 2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 – 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare

Prevederile prezentei ordonante de urgenta reglementeaza masurile de protectie sociala de care beneficiaza persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, institute nationale de cercetare-dezvoltare, precum si al societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale. Prin prezenta ordonanta se extind prevederile si  la persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza unui plan de disponibilizare, din cadrul operatorilor economici care isi reduc activitatea, prevazuti in anexa.

Prin planul de disponibilizare se intelege documentul ce cuprinde masurile necesare in vederea redresarii activitatii si programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfasura in una sau mai multe etape.

Lege nr. 121 din 29 mai 2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

Prin acesta lege se aduc modificari si completari Legii contabilitatii nr. 82/199 precum: definirea exacta a persoanelor care conduc contabilitatea in partida simpla/prin optiune in partida dubla, ce realizeaza venituri determinate in sistem real; conducerea contabilitatii de catre persoane imputernicite, cu studii economice superioare; prezentarea unui singur raport de audit pentru o entitate dintr-un grup de societati atunci cand este obligatorie consolidarea conturilor de care societatea mama, daca situatiile individuale sunt aprobate concomitent cu cele consolidate.