ORDIN NR. 65 din 22 ianuarie 2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) – (4) din aceeasi lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.

Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.

ORDONANTA Nr. 4 din 21 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Prezenta ordonanta reglementeaza modificari ale Codului fiscal, printre acestea numarandu-se urmatoarele:

– Veniturile din activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

– Veniturile din salarii prevazute la art. 55 alin. (1) – (3) realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

– Veniturile din pensii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

– Veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 72, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica de catre persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat, sunt scutite de impozit pe venit.

Pentru veniturile prevazute la cap II, III, VI si VII, realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat pana la data de 1 februarie 2015, obligatiile fiscale sunt cele in vigoare la data realizarii acestora.

NORME privind procedurile simplificate de vamuire

Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea plasarii sub un regim vamal se poate face, prin derogare de la declararea marfurilor in procedura normala, prin utilizarea procedurilor simplificate prevazute la art. 253 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar.

Autorizatia pentru procedura declaratiei simplificate sau pentru procedura de vamuire la domiciliu se acorda, in conditiile prezentelor norme, persoanelor care:

a) solicita utilizarea procedurilor simplificate pentru uzul lor propriu; si/sau

b) solicita utilizarea procedurilor simplificate in calitate de reprezentant.

NORME METODOLOGICE privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014

Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

Situatiile financiare ale anului 2014 reprezinta documente oficiale de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31 decembrie 2014.

Situatiile financiare anuale se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.

NORMA NR. 3 din 5 februarie 2015 privind obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Prezenta norma reglementeaza obligatiile de raportare si transparenta ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, infiintat potrivit Legii nr. 187/2011 privind infiintarea organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

ORDIN NR. 138 din 9 februarie 2015 pentru modificarea si completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011

La articolul 1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Potrivit art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru fortele Statelor Unite ale Americii si pentru contractantii acestora, atunci cand actioneaza pentru sau in numele fortelor Statelor Unite ale Americii, livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de contractanti catre fortele Statelor Unite ale Americii, precum si livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate uzului personal al membrilor fortei Statelor Unite ale Americii in Romania, al personalului civil care insoteste forta si al membrilor lor de familie.

REGULAMENT de emitere a certificatelor verzi

Prezentul regulament stabileste:

a) modul de calcul al cantitatii de E-SRE care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi prevazut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;

b) modul de emitere a certificatelor verzi;

c) partile implicate si obligatiile acestora in desfasurarea procesului de emitere a certificatelor verzi.

Prezentul regulament se aplica:

a) operatorului de transport si de sistem, in calitate de emitent al certificatelor verzi;

b) operatorilor economici acreditati de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi;

c) operatorilor de retea la retelele carora sunt racordate centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile, in vederea confirmarii productiilor de energie electrica din surse regenerabile de energie, livrate de acestea in retelele electrice si/sau la consumatori.

ORDIN NR. 360 din 6 februarie 2015 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita

In cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii (majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere) nu depaseste 40 lei, nu se emit decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 3.1 – 3.4 din Procedura.

Prin exceptie de la dispozitiile pct. 3.6, la cererea contribuabilului sau in alte situatii prevazute de lege, se emit decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii pentru categoriile de contribuabili prevazute la pct. 3.1 – 3.4 si in cazul in care cuantumul obligatiilor fiscale accesorii nu depaseste 40 lei.

CIRCULARA NR. 6 din 10 februarie 2015 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2015

Incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2015, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:

– 0,26% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;

– 0,29% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;

– 0,10% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.