NORME de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa

Angajatorii, persoane juridice sau fizice, prevazuti la art. 1 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, stabilesc impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantii salariatilor, contractarea achizitionarii tichetelor de masa cu una sau mai multe unitati emitente.

Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, stabilesc prin contractele colective de munca clauze privind acordarea alocatiei individuale de hrana sub forma tichetelor de masa, precum si forma suportului acestora, respectiv suport electronic si/sau hartie, care sa prevada:

a) numarul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de masa, precum si valoarea nominala a tichetului de masa;

b) numarul de zile lucratoare din luna pentru care se distribuie tichete de masa salariatilor;

c) criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa.

ORDIN NR. 60 din 21 ianuarie 2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizatiei zilnice de delegare si detasare, prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice

Cuantumul indemnizatiei zilnice de delegare si detasare din Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza la 17 lei.

Cuantumul sumei ce reprezinta compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat in delegare se majoreaza la 45 de lei.

ORDIN NR. 112 din 16 ianuarie 2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile in domeniul taxei pe valoarea adaugata

Se aproba modelul si continutul formularelor:

(098) Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal si Instructiunile de completare a formularului;

(088) Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, prevazut in anexa nr. 3.

Formularul 098 se depune, insotit de formularul 088, la organele fiscale competente de catre societatile care sunt infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990,care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Formularele mentionate mai sus se depun in aceeasi zi, impreuna cu depunerea la oficiul registrului comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului.

Formularul 088 se completeaza si se depune de catre societatile infiintate in baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA. Se completeaza si se depune de catre persoanele impozabile, societati, infiintate in baza Legii nr. 31/1990,  si care sunt inregistrate in scopuri de TVA potrivit dispozitiilor art. 153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, in situatii cum ar fi:

a) schimbarea sediului social;

b) schimbarea administratorilor si/sau a asociatilor

HOTARARE NR. 19 din 14 ianuarie 2015 pentru completarea art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Sumele in valuta cuvenite personalului, in conditiile stabilite prin prezenta hotarare, se acorda sub forma de avans.

In situatii temeinic motivate, sumele se pot acorda si in lei, caz in care personalul are obligatia de a achizitiona, anterior plecarii in strainatate, valuta de la unitatile specializate care nu percep comision.

In situatia aceasta justificarea sumelor primite sub forma de avans se va face pe baza de procedura interna stabilita de fiecare unitate trimitatoare.

HOTARARE NR. 20 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI “Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Cota redusa de taxa de 9% prevazuta la art. 140 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal se aplica pentru tipurile de cazare in structurile de primire turistica cu functiune de cazare, prevazute la art. 2^1 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania.

Cota de 9% se aplica si in cazul refacturarii costului exact al unor astfel de operatiuni in conditiile prevazute la pct. 19 alin. (4), cu exceptia situatiilor in care este obligatorie aplicarea regimului special de taxa pentru agentii de turism, prevazut la art. 152^1 din Codul fiscal.

Calcul pro-ratei TVA

O persoana impozabila care realizeaza sau urmeaza sa realizeze atat operatiuni care dau drept de deducere, cat si operatiuni care nu dau drept de deducere este denumita in continuare persoana impozabila cu regim mixt. Persoana care realizeaza atat operatiuni pentru care nu are calitatea de persoana impozabila, cat si operatiuni pentru care are calitatea de persoana impozabila este denumita persoana partial impozabila.

ORDIN NR. 17 din 7 ianuarie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Prezentul ordin stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) si art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, in aceeasi zi cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare in registrul comertului, sa depuna la organele fiscale competente cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), conform modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ORDIN NR. 19 din 7 ianuarie 2015 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu data comunicarii deciziei privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA.

Prin exceptie, in cazul societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune anularea inregistrarii persoanei in scopuri de TVA daca:

1. administratorii si/sau persoana impozabila insasi, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte;

2. asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic si/sau administratorii si/sau persoana impozabila insasi, in cazul altor societati decat cele mentionate la pct. 1, au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte.

LEGE NR. 11 din 8 ianuarie 2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Incepand cu anul 2015, impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii constructiilor existente, din care se scade:

a) valoarea cladirilor, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri

b) valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta;

c) valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaza sa fie trecute,  in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;

d) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9 «Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole».