ORDIN Nr. Nr. 981 din 25 septembrie 2014 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumita “Schema transparenta de ajutor de minimis sub forma de imprumuturi cu subventie partiala de dobanda”, aferenta domeniului major de interventie 1.2 “Accesul IMM la finantare” – initiativa JEREMIE in Romania, axa prioritara 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”

Valoarea maxima a ajutorului de minimis de care poate beneficia o intreprindere unica se calculeaza cumulandu-se ajutoarele de minimis primite in anul fiscal in curs cu ajutoarele de minimis primite in ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societatile care activeaza in sectorul transportului rutier de marfuri. Completarea anexei se refera la cazul in care o intreprindere care efectueaza transport rutier de marfuri in numele unor terti sau contra cost si desfasoara si alte activitati pentru care se aplica plafonul de 200.000 euro, poate aplica plafonul de 200.000 euro, cu conditia ca intermediarii financiari care implementeaza schema sa asigure prin separarea activitatilor sau distinctia intre costuri, ca suma de care beneficiaza activitatea de transport rutier de marfuri nu depaseste 100.000 euro si ca ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri.

LEGE Nr. 126 din 23 septembrie 2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea recuperarii debitelor inregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

In vederea scutirii la plata si/sau restituirii sumelor platite, persoanele in sarcina carora s-au stabilit debite se vor adresa cu cerere scrisa agentiilor judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti si  declaratia pe propria raspundere cu privire la documentele prezentate in vederea stabilirii dreptului de indemnizatie pentru cresterea copilului/stimulent/stimulent de insertie acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

ORDIN Nr. 2.869 din 19 septembrie 2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Una din modificarile aduse de prezentul ordin este abrogarea punctului 5.1 din Instructiunile de aplicare a procedurii de angajare a raspunderii solidare care prevedea obtinerea avizului judecatorului sindic inainte de demararea procedurii.Completarile legislative se refera la competenta de solutionare a contestatiilor la decizia de angajare a raspunderii solidare si modul de stingere a obligatiilor fiscale ale debitorului principal pentru recuperarea carora s-a atras raspunderea solidara.

ORDIN Nr. 5 din 17 septembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea raportarilor periodice cuprinzand informatii statistice de natura financiar-contabila, aplicabile sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre

Sucursalele au obligatia sa intocmeasca raportari periodice catre BNR in conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin. Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu raportarile periodice intocmite pentru data de 30 septembrie 2014. Cu titlu de exceptie, prima data de referinta pentru raportarile periodice “3. Instrumente financiare derivate – contabilitatea de acoperire” si “4. Informatii privind expunerile performante si neperformante”, prevazute in anexa, este data de 31 decembrie 2014.

ORDIN Nr. 581 din 8 septembrie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat

Documentele prin care se atesta calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania sunt, dupa caz, adeverinta de asigurat eliberata de casa de asigurari in evidenta careia este inscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS, constituit in baza Registrului unic de evidenta al asiguratilor. Dovada calitatii de asigurat se face prin documentele prevazute mai sus si  reprezinta o masura tranzitorie pana la inlocuirea cu cardul national de asigurari sociale de sanatate.

LEGE Nr. 123 din 19 septembrie 2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Prezentul act normativ modifica articolul 29618 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu referire la cotele de contributii sociale datorate care devin 26,3% pentru conditii normale de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 15,8% pentru contributia datorata de angajator; 31,3% pentru conditii deosebite de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 20,8% pentru contributia datorata de angajator si 36,3% pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca, din care 10,5% pentru contributia individuala si 25,8% pentru contributia datorata de angajator. Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi.

ORDIN Nr. 1.234 din 12 septembrie 2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014

In cazul in care amenda se achita inainte de data inceperii executarii silite amenda incasata se face venit la bugetul local la care s-a efectuat plata de catre contravenient. In situatia in care amenda nu a fost achitata sau nu a fost achitata integral inainte de inceperea executarii silite prin comunicarea somatiei, suma platita de contravenient dupa aceasta data cu titlu de amenda sau incasata de organul fiscal in procedura de executare silita se face venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in care domiciliaza contravenientul.

ORDIN Nr. 1.210 din 9 septembrie 2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014

Turnul de sustinere al turbinelor eoliene se incadreaza in categoria cladirilor asa cum sunt acestea definite la art. 249 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Delimitarea acestuia de elementele reprezentand utilaje si echipamente se realizeaza pe baza proiectului general in functie de incadrarea in grupa 1 – Constructii, respectiv in grupa 2 – Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.

HOTARARE Nr. 784 din 10 septembrie 2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca

Prezentul act normativ prevede o crestere a numarului total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat la 1700 de beneficiari. A fost revizuita lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat si s-au adus modificari la cererea de acord pentru finantare.

ORDIN Nr. 2.782 din 8 septembrie 2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)

Accesul la componentele SIIV se realizeaza pe baza autorizatiei eliberate de Directia tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumita ANAF-DTICSV, in conditiile prezentului ordin, care intra in vigoare la data de 15 septembrie 2014. Autorizatiile de acces la componentele Sistemului informatic integrat vamal emise inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza valabilitatea pana cel tarziu la data de 1 martie 2015.