ORDIN Nr. 2.365 din 1 august 2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit

Prezentul ordin prevede situatiile in care contribuabilul poate solicita recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, stabilite prin decizie de impunere. Solicitarea se face de catre contribuabil pe baza formularului 220 “Declaratia privind venitul estimat/norma de venit”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in care se bifeaza casuta “Recalcularea platilor anticipate”.

ORDIN Nr. 1.026 din 6 august 2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003

Pentru sumele pastrate in conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare si institutiile publice finantate integral din venituri proprii beneficiaza de dobanda. Din disponibilitatile pastrate in conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acorda dobanda se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisa a titularilor acestora, in afara celor provenite din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, alocatii bugetare sau subventii.

Nivelul ratelor dobanzilor acordate la disponibilitati se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

REGULAMENT Nr. 4 din 31 iulie 2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei

Prezentul regulament transpune Regulamentul (UE) nr. 1.071/2013 al Bancii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilantul sectorului institutii financiare monetare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013, Regulamentul (UE) nr. 1.072/2013 al Bancii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind statisticile referitoare la ratele dobanzii practicate de institutiile financiare monetare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013, Regulamentul (UE) nr. 1.073/2013 al Bancii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele si pasivele fondurilor de investitii, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 297 din 7 noiembrie 2013. Persoanele juridice si fizice rezidente care au incheiat contracte de imprumut cu nerezidenti  pe termen mediu si lung au obligatia sa notifice operatiunile la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica, conform prezentului regulament, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului.

INSTRUCTIUNE Nr. 2 din 6 august 2014 privind aplicarea Standardelor internationale de raportare financiara de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de ASF – SIIF, respectiv societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitarii centrali, casele de compensare si operatorii de piata/sistem vor tine evidenta contabila in conformitate cu Standardele internationale de raportare financiara, adoptate potrivit procedurii prevazute de art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

ORDONANTA Nr. 12 din 31 iulie 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei

Prin prezenta ordonanta au fost aduse modificari si completari la Legea nr.19/1991 care se aplica persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine. Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute de actul normativ poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, la cel putin 2 ani, in functie de rata inflatiei. Constatarea si sanctionarea contraventiilor revin inspectorilor de concurenta, cu exceptia inspectorilor de concurenta debutanti.

ORDONANTA Nr. 8 din 31 iulie 2014 pentru modificarea unor termene prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta

Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, voucherele de vacanta se vor emite numai in sistem on-line. Pana la data de 31 decembrie 2014, voucherele de vacanta sunt emise de unitatile specializate autorizate de Ministerul Finantelor Publice, cu o perioada de valabilitate de pana la 31 decembrie 2014.

PROCEDURA privind clasificarea auditorilor statutari si firmelor de audit in functie de riscul de afectare a credibilitatii raportarilor financiare

In vederea planificarii inspectiilor privind revizuirea calitatii activitatii de audit statutar, Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile a stabilit criteriile care stau la baza clasificarii auditorilor statutari si firmelor de audit in functie de riscul de afectare a credibilitatii raportarilor financiare. In masura in care CSIPPC nu are colectate informatii privind anumiti auditori statutari sau anumite firme de audit, se considera drept criteriu de clasificare calificativele acordate de CAFR.

NORMA Nr. 18 din 24 iulie 2014 pentru punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a societatilor din domeniul asigurarilor

Anexa cu Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2014 a societatilor din domeniul asigurarilor se publica in Monitorul Oficial nr. 570 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. Prezenta norma intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial si este aplicabila asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare.