ORDONANTA DE URGENŢA Nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare

Prin aceasta ordonanta se aduc modificari majore ale Codului de Procedura fiscala referitoare la:

– conflictul de competenta;

– mijloace de proba – inregistrarile audio-video;

– o noua Declaratie privind veniturile platite fiecarui beneficiar care este rezident al altor state membre UE;

– controlul anti-frauda: operativ si inopinat;

– selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala;

– reguli privind stingerea creantelor fiscale prin plata sau compensare;

– restituirea creantelor fiscale colectate prin retinere la sursa (procedura noua).

 

ORDIN Nr. 380 din 6 martie 2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita

Conform prezentului ordin, plafonul de la care creantele fiscale restante la sfarsitul anului se scad din evidentele fiscale  este cel prevazut de Codul de procedura fiscala. Pentru obligatiile de plata scadente dupa data de 1 iulie 2013, deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere se emit trimestrial, pentru toti debitorii, cu exceptia celor care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata.

ORDIN Nr. 14 din 5 martie 2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014

Valorile-limita de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata de certificate verzi pentru anul 2014 sunt urmatoarele: valoarea minima de 130,69 lei/certificat verde (respectiv 29,280 euro/certificat verde) si valoarea maxima de 266,22 lei/certificat verde (respectiv 59,647 euro/certificat verde).Contravaloarea unui certificat verde neachizitionat este de 532,44 lei/certificat verde neachizitionat (respectiv 119,293 euro/certificat verde neachizitionat).

HOTARARE Nr. 5 din 21 februarie 2014 pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori

Pentru a realiza auditarea fondurilor europene coordonate si gestionate de MFE, auditorii financiari, membri activi ai CAFR, trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute in protocolul de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor Europene. S-a publicat lista firmelor agreate sa execute auditul acestor fonduri.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

Incepand cu data de 1 martie 2014 Ministerul Fondurilor Europene preia activitatea si structurile cu rol de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice si pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane. MFE e autorizat sa emita ordine si instructiuni privind procesul de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, fondurilor europene structurale si de investitii 2014-2020, instrumentelor de preaderare PHARE si ISPA, instrumentului financiar provizoriu etc.

Inspectia fiscala si analiza de risc

In data de 28 februarie 2014 au intrat in vigoare modificarile aduse de OUG 8/2014 la Codul de Procedura Fiscala prin care a fost introdus un nou criteriu pentru selectarea contribuabililor supusi inspectiei si anume nivelul riscului stabilit ca urmare a analizei de risc. Potrivit acestor noi modificari, selectarea contribuabililor care urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de organul fiscal competent, iar contribuabilii nu pot face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita.

Noutati privind formularele 392A si 392B

1. Cine are obligatia depunerii formularelor 392A si 392B

In cazul persoanelor impozabile care in cursul anului 2013 au fost atat platitoare de TVA, cat si neplatitoare de TVA, in vederea stabilirii tipului de formular care trebuie depus (392A sau 392B) va avea relevanta calitatea pe care aceste persoane au avut-o la data de 31.12.2013.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare

Modificarile aduse codului fiscal si codului de procedura fiscala  vizeaza transpunerea in legislatia nationala a prevederilor legislatiei europene in domenii cum ar fi: regimul TVA pentru anumite servicii,, solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA, efectuarea compensarii fara cerere de restituire pentru creantele contribuabililor , procedura schimbului automat de informatii cu statele membre ale UE precum si certificarea optionala a declaratiilor fiscale.