ORDIN Nr. 117 din 28 ianuarie 2014 pentru aprobarea formularului Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor

Ordinul mentionat aproba formularul 650 Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, utilizat pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, incepand cu anul fiscal 2014.

ORDIN Nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

Prezentul ordin aproba noul model al formularului Declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu si instructiunile de completare si depunere in format editat pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta la Administratia Fondului pentru Mediu.

ORDIN Nr. 123 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Prezentul ordin aproba noul model al Decontului privind  accizele (Formular 120) care se foloseste incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2013, noile instructiuni de completare a Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100) care se aplica pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2014, precum si forma actualizata a Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul de stat.

ORDIN Nr. 127 din 29 ianuarie 2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Conform instructiunilor emise de ANAF organele fiscale competente in executarea silita a debitorului principal pot demara procedura de angajare a raspunderii solidare a persoanelor fizice si/sau juridice stabilite in baza prezentului ordin si sa ceara oricarui codebitor realizarea integrala a obligatiei fata de bugetele administrate de Ministerul Finantelor Publice prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile sale subordonate.

CASS la venituri din chirii

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunului (inchirieri), datoreaza pe langa impozitul pe venit si contributia la asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5% din baza lunara de calcul.