ORDIN Nr. 1.743 din 21 octombrie 2013 privind stabilirea ratelor de dobanzi practicate de Trezoreria Statului

Incepand cu data de 1 noiembrie 2013, ratele dobanzilor aplicate de Trezoreria Statului la disponibilitatile pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de dobanzi, precum si la depozitele la termen constituite de titularii acestora se stabilesc dupa cum urmeaza:

– rata dobanzii la vedere acordata la disponibilitatile pastrate in conturi la Trezoreria Statului se stabileste la 0,25% pe an

– rata dobanzii acordata la depozitele pe termen de o luna se stabileste la 1,00% pe an

– rata dobanzii acordata la depozitele pe termen de 3 luni se stabileste la 1,25% pe an.

ORDIN pentru aprobarea Procedurii de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale

Conform acestui ordin, persoanele fizice care datoreaza impozit si contributii aferente veniturilor din activitati agricole, precum si accesorii pentru neachitarea la scadenta a acestora, pot efectua plata acestor obligatii fiscale si la compartimentele de specialitate ale unitatii administrativ-teritoriale corespunzatoare localitatii in care isi au domiciliul fiscal, in numerar, daca sunt indeplinite cumulativ anumite conditii.

Data platii obligatiilor fiscale este data inscrisa in documentul de plata eliberat de compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale care a incasat suma. In documentul de plata eliberat de compartimentul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale este mentionat cuantumul si natura obligatiei fiscale achitate de contribuabil, precum si contul bugetar al obligatiei fiscale ce face obiectul platii.

ORDIN Nr. 137 din 27 septembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996

Prezentele norme metodologice reglementeaza:

– procedura de notificare a structurilor Arhivelor Nationale

– datele care se introduc in Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice

– procedura de eliberare, reinnoire, suspendare si retragere a autorizatiei de functionare a operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice.

LEGE Nr. 259 din 1 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013 – 2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare

Prevederile actului normativ aprobat reglementeaza masurile de protectie sociala de care beneficiaza persoanele disponibilizate din cadrul unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, institute nationale de cercetare-dezvoltare, precum si al societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale.

ORDIN Nr. 3.136 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Prin acest ordin se modifica instructiunile de completare a formularului 100 – Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, prin actualizarea cu termenele de depunere in cazul accizelor reglementate la art. 207 lit. a) – c) si lit. f) si l) din Codul fiscal, in situatiile prevazute la art. 214 alin. (3).

De asemenea, Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat se completeaza cu accizele mentionate mai sus.