ORDIN pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Noul model al formularului 112 se utilizeaza pentru declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate, incepand cu obligatiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere pana la 27 august 2012 inclusiv.

Incepand cu declaratia aferenta lunii iulie 2012, in formularul 112 se vor inscrie si anumite creante fiscale care pana la iunie 2012 s-au declarat in formularul 100.

ORDIN Nr. 1.834 din 8 august 2012 pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile

Aplicatia EMCS-RO STOCURI permite depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile.

Solutia tehnica pusa la dispozitie de Autoritatea Nationala a Vamilor pentru accesul operatorilor economici autorizati ca antrepozitari, destinatari inregistrati, expeditori inregistrati, utilizatori finali la aplicatia EMCS-RO STOCURI este conectarea securizata la o interfata web a EMCS-RO STOCURI, ce permite introducerea declaratiilor, stocarea si procesarea acestora. Operatorii economici care vor utiliza  aceasta solutea tehnica trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice hardware si software prevazute in anexa nr. 1 a prezentului ordin.

ORDIN Nr. 1.180 din 8 august 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Prin prezentul ordin se completeaza lista documentelor care trebuie depuse de un contribuabil pentru a se inregistra in Registrul operatorilor intracomunitari. Conform noilor prevederi, contribuabilii vor depune si certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabil la data depunerii formularului 095 – Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari.
De asemenea, se extinde lista situatiilor in care un contribuabil poate fi radiat din ROI. Astfel, pe langa situatiile deja existente, organul fiscal competent poate radia, din oficiu, din ROI si persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu.

ORDIN Nr. 1.135 din 30 iulie 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Incepand cu obligatiile aferente lunii iulie 2012, o serie de impozite pe veniturile realizate de persoanele fizice nu se vor mai declara prin formularul 100, acestea facand obiectul formularului 112.

ORDIN Nr. 1.100 din 20 iulie 2012 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular

Una dintre modificarile aduse de prezentul ordin se refera la data de la care inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile se considera valabila, respectiv incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA.

LEGE Nr. 145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Printre modificarile aduse de prezenta lege se numara si cele referitoare la conditiile de recunoastere a statutului de utilitate publica a asociatiilor, fundatiilor si federatiilor.

De asemenea, au fost adaugate documente ce trebuie prezentate de organismul in cauza, impreuna cu cererea adresata Secretariatului General al Guvern in vederea recunoasterii statutului de utilitate publica. Acestea sunt:

– situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani de activitate;

– lista persoanelor angajate si copii de pe contractele de munca ale angajatilor;

– copii de pe conventiile de colaborare, calificari, scrisori de recomandare si altele asemenea.

LEGE Nr. 148 din 23 iulie 2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

Prezenta lege stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.

Facturile, bonurile fiscale si chitantele in forma electronica constituie documente justificative in intelesul Legii contabilitatii.

Prezentul act normativ se aplica persoanelor stabilite in Romania, in intelesul prevederilor titlului VI din Codul fiscal, si care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei.

Formularul 092 – termen de depunere

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul calendaristic trebuie sa aiba in vedere obligatiile fiscale pe care le au in situatia in care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri taxabile in Romania.