HOTARARE Nr. 670 din 4 iulie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 13 iulie 2012 cu exceptia prevederilor referitoare la Titlul V Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

ORDIN Nr. 892 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si 209 Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Prin prezentul ordin se aproba modelul si continutul urmatoarelor :

– 208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

– 209 Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Formularul 208 se depune in format electronic si se utilizeaza pentru declararea informatiilor privind transferurile de proprietati imobiliare din patrimoniul personal realizate incepand cu semestrul I al anului 2012.

Formularul 209 se utilizeaza pentru declararea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, realizate prin alte modalitati decat procedura notariala sau judecatoreasca, incepand cu data de 28 iunie 2012.

ORDIN Nr. 891 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale si 620 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate

Prin prezentul ordin se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

– 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale;

– 620 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate.

ORDIN Nr. 879 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2012 se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Pentru intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2012, incadrarea in criteriul prevazut mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent.

Termenul de depunere a raportarii contabile la 30 iunie 2012 este data de 16 august 2012.

ORDIN Nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata au obligatia de a aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) la intocmirea situatiilor financiare anuale individuale.

Aceste entitati vor intocmi si vor publica situatiile financiare anuale individuale intocmite in baza IFRS incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, in moneda nationala si in limba romana.

Situatiile financiare anuale individuale intocmite in baza IFRS fac obiectul auditului statutar.