ORDIN Nr. 418 din 19 martie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal

Formularul 311 se depune de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.

HOTARARE Nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Pentru proiectele aflate in implementare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatile de management pot incheia acte aditionale la contractele/deciziile/ordinele de finantare incheiate cu beneficiarii, in masura in care acestea permit incheierea unor astfel de acte aditionale.

Beneficiarii de proiecte finantate din instrumente structurale au obligatia sa tina pentru fiecare proiect o evidenta contabila distincta, folosind conturi analitice distincte.

Normele metodologice aprobate reglementeaza urmatoarele formulare utilizate in cadrul proiectelor finantate din din instrumente structurale:

Formularul 1 – Fisa de fundamentare
Formularul 2 – Model de notificare cu privire la sumele virate
Formularul 3 – Propunere de angajare
Formularul 4 – Lista proiectelor selectate
Formularul 5 – Lista contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare
Formularul 6 – Angajament bugetar global
Formularul 7 – Ordonantare de plata
Formularul 8 – Anexa la Ordonantarea de plata
Formularul 9 – Model de notificare cu privire la reconcilierea contabila

LEGE Nr. 51 din 19 martie 2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Una dintre modificarile Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii are in vedere majorarea sanctiunilor aplicabile de catre inspectorii de munca.

Astfel, urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei: impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa exercite controlul; neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta; nerespectarea de catre conducatorul unitatii, reprezentantul legal al acestuia, angajati, prepusi sau alte persoane aflate in locatiile supuse controlului a obligatiei de a pune la dispozitia inspectorilor de munca, in termenul stabilit de acestia, documentele si informatiile solicitate, necesare controlului ori cercetarii evenimentelor.

ORDIN pentru aprobarea Procedurii de solicitare si emitere, in format electronic, a adeverintei privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

Prin prezentul ordin au fost aprobate modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) Cerere de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social
b) Adeverinta privind inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social
c) Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social

HOTARARE Nr. 101 din 28 februarie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare

Inspectia economico-financiara se organizeaza la nivel central in cadrul Ministerului Finantelor Publice si prin subunitatile teritoriale.

Inspectia economico-financiara se efectueaza la urmatorii operatori economici: regiile autonome, companiile si societatile nationale, societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine o participatie majoritara, societatile comerciale si regiile autonome la care persoanele juridice mentionate anterior detin participatii majoritare, institutele nationale de cercetare-dezvoltare etc.

Verificarile efectuate de catre aparatul de inspectie economico-financiara privesc: respectarea reglementarilor economico-financiare si contabile de catre operatorii economici verificati; exactitatea si realitatea datelor inregistrate in evidentele financiar-contabile prevazute de lege si in actele de constituire a operatorilor economici; gestiunea economico-financiara in raport cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele de constituire ale operatorului economic verificat etc.