ORDIN Nr. 52 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Prin prezentul ordin s-a aprobat modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) 200 Declaratie privind veniturile realizate din Romania;
b) 201 Declaratie privind veniturile realizate din strainatate;
c) 204 Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale;
d) 205 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit;
e) 220 Declaratie privind venitul estimat/norma de venit;
f) 221 Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit;
g) 222 Declaratie informativa privind inceperea/incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate;
h) 223 Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale;
i) 224 Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania;
j) 230 Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ;
k) 250 Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice;
l) 251 Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice ;
m) 260 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit.

ORDONANTA Nr. 2 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 se depune de toti contribuabilii, la organul fiscal competent, pana la data de 25 martie 2012, cu exceptia contribuabililor prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal care depun declaratia anuala de impozit pe profit pentru anul 2011 pana la data de 25 februarie 2012.

In scopul exercitarii activitatii de colectare a creantelor fiscale, organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala organizeaza, pentru fiecare contribuabil, evidenta creantelor fiscale si modul de stingere a acestora.
Contribuabilii au acces la informatiile din evidenta creantelor fiscale potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Actul administrativ fiscal se comunica prin remiterea acestuia contribuabilului/imputernicitului, daca se asigura primirea sub semnatura a actului administrativ fiscal sau prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
Actul administrativ fiscal poate fi comunicat si prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanta, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia si daca contribuabilul a solicitat expres acest lucru.
In cazul in care comunicarea potrivit alineatelor precedente nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate.

ORDIN Nr. 74 din 23 ianuarie 2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice

Prin prezentul ordin s-a aprobat formularistica elaborata pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2) – (7) din Codul fiscal si ale conventiilor de evitare a dublei impuneri, prevazuta in anexele nr. 1 – 4, care fac parte integranta din prezentul ordin, dupa cum urmeaza:
a) Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania;
b) Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania;
c) Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2) – (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si …, de catre persoanele fizice care sosesc in Romania si care au o sedere mai mare de 183 de zile;
d) Notificare privind indeplinirea conditiilor de rezidenta fiscala potrivit prevederilor art. 7 si art. 40 alin. (2) – (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Conventiei de evitare a dublei impuneri, incheiata intre Romania si …, de catre persoanele fizice care pleaca din Romania si care au o sedere in strainatate mai mare de 183 de zile.

ORDIN Nr. 70 din 24 ianuarie 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Prin prezentul ordin s-a aprobat modelul pentru formularul 101 ce va fi utilizat pentru declararea impozitului pe profit aferent anului 2011.
De asemenea, s-au aprobat noile instructiuni de completare pentru formularele 100 si 101.

REGULAMENT Nr. 31 din 29 decembrie 2011 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei

Persoanele juridice si fizice rezidente care au incheiat contracte cu nerezidenti pentru operatiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung au obligatia sa notifice operatiunile respective prin transmiterea la Banca Nationala a Romaniei – Directia statistica a formularului F1 Notificare la Banca Nationala a Romaniei, prevazut in anexa nr. VI.1, si a formularului F2 Scadentarul tragerilor, al rambursarilor de capital si al platilor de dobanda si comisioane, prevazut in anexa nr. VI.2, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului.

La efectuarea oricarei plati catre nerezidenti, clientii rezidenti ai institutiilor de credit au obligatia de a completa formularul Dispozitie/Declaratie de plata externa (DPE), numai pentru plata a carei valoare este egala cu ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data platii.

Clientii rezidenti ai institutiilor de credit au obligatia sa completeze formularul Declaratie de incasare externa (DIE) pentru orice incasare de la nerezidenti a carei valoare este egala cu ori mai mare de 50.000 euro sau echivalent la data incasarii, in cel mult 10 zile calendaristice de la creditarea conturilor lor.

Recuperarea pierderilor fiscale

Pierderea fiscala reprezinta suma inregistrata in declaratia de impunere a anului precedent. Este necesara tinerea unei evidente a pierderilor fiscale pe ani, deoarece recuperarea pierderilor fiscale se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

ORDIN Nr. 53 din 20 ianuarie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, precum si ale Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal

Formularul 096 se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1) sau, dupa caz, plafonul determinat conform art. 152 alin. (5) din Codul fiscal in cursul anului calendaristic precedent si nici plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

ORDIN Nr. 52 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea şi depunerea situatiilor financiare anuale şi a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale şi a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
Subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale şi situatiile financiare anuale simplificate incheiate la 31 decembrie, intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Entitatile care nu au desfaşurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii.