ORDIN Nr. 2.706 din 25 octombrie 2011 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, cu modificarile si completarile ulterioare

Prin prezentul ordin au fost aprobate noile modele ale formularelor 010 (Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica) si 070 (Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere), prin intermediul carora se introduc in vectorul fiscal informatii privind venitul total estimat si numarul mediu de salariati estimat, pentru entitatile infiintate in cursul anului, iar pentru contributiile sociale si impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, se introduce perioada fiscala de declarare trimestriala, dar si posibilitatea de a opta pentru perioada fiscala lunara.

ORDIN Nr. 3.294 din 14 octombrie 2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale

Organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscala prealabila documentara a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prin intermediul Directiei verificari fiscale, structura competenta din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in efectuarea verificarii situatiei fiscale personale, pe intregul teritoriu al tarii.

CIRCULARA Nr. 35 din 17 octombrie 2011 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie – 23 octombrie 2011

Incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie – 23 octombrie 2011, rata dobanzii platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 1,54% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei, iar rata dobanzii platite la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,47% pe an.

ORDIN Nr. 2.618 din 6 octombrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

Contribuabilii pot solicita inscrierea in certificatul de atestare fiscala a sumelor certe, lichide si exigibile pe care le au de incasat de la autoritatile contractante, avand obligatia de a depune, in original, documentele eliberate de autoritatile contractante prin care se certifica cuantumul acestor sume, la administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul.

ORDIN Nr. 2.604 din 3 octombrie 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Prezentul ordin reglementeaza acordarea de facilitati fiscale prin anularea penalitatilor de intarziere, precum si a 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011, daca obligatiile principale sunt achitate sau compensate pana la data de 31 decembrie 2011.

De asemenea este reglementata acordarea de facilitati fiscale prin reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011, daca obligatiile principale si dobanzile sunt achitate sau compensate pana la data de 30 iunie 2012.

ORDIN Nr. 3.194 din 27 septembrie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

Declaratia se completeaza si se depune pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc transferul, de catre:
– persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere;
– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal.