ORDONANTA Nr. 13 din 24 august 2011 privind dobanda legala remurenatorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar – fiscale in domeniul bancar

Termenul dobanda din prezenta ordonanta priveste atat dobanda remuneratirie, cat si dobanda penalizatoare.

Prin dobanda se intelege nu numai sumele socotite in bani cu acest titlu, ci si alte prestatii, sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obliga drept echivalent al folosintei capitalului.

Dobanda remurenatorie este dobanda datorata de debitorul obligatiei de a da o suma de bani la un anumit termen, calculata pentru perioada anterioara implinirii termenului scadentei obligatiei.

Dobanda penalizatoare este dobanda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neindeplinirea obligatiei respective la scadenta.

In cazul in care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobanzi remurenatorii si/sau penalizatoare, dupa caz, si in absenta stipulatiei exprese a nivelului acestora de catre parti, se va plati dobanda legala aferenta fiecareia dintre acestea.

Rata dobanzii legale remurenatorii se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, care este rata dobanzii de politica monetara stabilita prin hotarare a Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.

PROCEDURA din 25 iulie 2011 privind Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si procedura privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic

Transmiterea registrului la inspectoratul teritorial de munca se face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator prin una din urmatoarele modalitati:
– on-line, care se face dupa solicitarea si obtinerea de catre angajator a numelui de utilizator si a parolei, indiferent daca angajatorul presteaza serviciul de completare si transmitere a registrului sau are incheiat un contract de prestari de servicii, si activarea accesului la portalul Inspectiei Muncii http://itmonline.inspectiamuncii.ro
– prin e-mail pe baza de semnatura electronica, care se poate face de catre angajatorii care detin semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, obtinut de la un furnizor de servicii de certificare in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica
– prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca, care se face pe suport CD, discheta 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sistem de fisiere FAT/FAT32.

CODUL DE CONDUITA din 19 iulie 2011 al personalului cu atributii de control din sistemul de asigurari sociale de sanatate

In intelesul prezentului cod de conduita, controlul reprezinta o activitate legala, necesara si utila, exercitata cu obiectivitate si impartialitate, destinata mentinerii sau restabilirii echilibrului dintre dispozitiile normative aplicabile domeniului asigurarilor sociale de sanatate si modul concret in care actioneaza entitatea controlata ori structurile sale interne si personalul acestora in acel domeniu.

ORDIN Nr. 2.382 din 3 august 2011 pentru completarea unor reglementari contabile

Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, prevazute in anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 au fost completate cu prevederi privind contabilitatea operatiunilor derulate de grupurile de interes economic.

In cazul operatiunilor pe care grupul de interes economic le deruleaza in nume propriu, acesta inregistreaza veniturile si cheltuielile ocazionate, dupa natura lor.

In cazul operatiunilor derulate in numele membrilor care compun grupul de interes economic, acesta inregistreaza la venituri doar eventualul comision cuvenit, operatiunile fiind inregistrate in conturi de terti.

Grupurile de interes economic intocmesc situatii financiare anuale pe care le completeaza in functie de informatiile corespunzatoare activitatii desfasurate.

Stingerea imprumuturilor acordate de actionari/asociati

Societatile care detin imprumuturi de la actionari/asociati, in vederea consolidarii pozitiei in fata partenerilor, a cresterii increderii clientilor, atragerii unor finantari bancare, imbuntatirea gradului de indatorare, pot transforma aceste imprumuturi de la actionari in capital sau le pot stinge prin renuntare.

ORDIN Nr. 1.229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale

Evaluarea performantelor profesionale individuale pe baza criteriilor de evaluare aprobate prin prezentul ordin se aplica fiecarui angajat din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sanatatii. Aceasta se realizeaza utilizandu-se fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul de conducere si personalul de executie.