ORDIN Nr. 2.215 din 27 iunie 2011 pentru aplicarea unitara a prevederilor art. 29619 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112) aferenta lunii iunie 2011 poate fi depusa la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, in format hartie, semnat si stampilat conform legii, insotit de declaratia in format electronic, pe suport electronic, pana la data de 25 iulie 2011.

Raportarea contabila la 30 iunie 2011

Raportarea contabila la 30 iunie 2011 se depune de persoanele care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

CIRCULARA Nr. 20 din 14 iunie 2011 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2011

Incepand cu perioada de aplicare 24 mai – 23 iunie 2011, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
-1,48% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
-0,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
-0,41% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

LEGE Nr. 106 din 15 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

Anterior inceperii activitatii, contractul de ucenicie la locul de munca se inregistreaza si in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie la locul de munca cuprinde si clauze cu privire la: calificarea pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul, numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia, locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala, durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca, alte clauze potrivit legii.

HOTARARE Nr. 603 din 8 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale

Intra sub incidenta prezentelor norme urmatoarele categorii de persoane fizice si juridice:
a) institutiile financiare, cu exceptia institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special prevazut la art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) cazinourile;
c) auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale;
d) furnizorii de servicii pentru societatile comerciale sau alte entitati, altii decat cei prevazuti la lit. c);
e) persoanele cu atributii in procesul de privatizare;
f) agentii imobiliari;
g) asociatiile si fundatiile;
h) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei ori in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei al 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

Cheltuielile aferente imprumuturilor de la afiliati

In cazul dobanzilor aferente imprumuturilor primite de la afiliati, altii decat entitatile financiare autorizate, deductibilitatea cheltuielilor privind dobanda si pierderea neta din diferentele de curs valutar se stabileste analizand in primul rand nivelul ratei dobanzilor in functie de moneda in care este acordat imprumutul, si ulterior gradul de indatorare al entitatii.

ORDIN Nr. 1.616 din 2 iunie 2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003

Prezentul ordin modifica modelul-cadru al contractului individual de munca prin diverse completari ale sectiunilor existente si introducerea unor noi sectiuni, precum criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului si obiectivele de performanta individuala ale salariatului. De asemenea, in noul model-cadru al CIM este inclusa obligatia angajatorului de a inmana salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii.