ORDONANTA DE URGENTA Nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.’

Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 fiind considerata an fiscal in sensul celor 7 ani consecutivi.

Prevederile prezentului articol nu se aplica in cazul dividendelor platite de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendelor detine, la data platii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioada de 2 ani impliniti pana la data platii acestora inclusiv.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Locul prestarii in cazul activitatilor culturale, incepand cu data de 01 ianuarie 2011:
S-au facut modificari privind locul prestarii pentru serviciile principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau de activitati similare, cum ar fi targurile si expozitiile, inclusiv in cazul serviciilor prestate de organizatorii acestor activitati. Incepand cu data de 1 ianuarie 2011 serviciile de natura celor enumerate mai sus, prestate catre persoane impozabile, se impoziteaza la locul unde este stabilit beneficiarul serviciilor, aplicandu-se regula generala B2B.

Prin exceptie de la regula generala B2B, pentru serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte evenimente similare, cum ar fi targurile si expozitiile, precum si pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces, prestate unei persoane impozabile, locul prestarii este considerat a fi locul in care evenimentele se desfasoara efectiv.

ORDIN MFP Nr. 2870 din 23 decembrie 2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Incepand cu anul 2010, situatiile financiare aferente acestuia se depun la organele administratiilor financiare teritoriale, dupa cum urmeaza:

In cazul entitatilor al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, sunt urmatoarele:
a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic si nu au desfasurat activitate de la data constituirii, au obligatia de a depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

ORDIN Nr. 2.869 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

S-au adus unele precizari referitoare la reglementarile din OMF 3055/2009 si anume, reducerile comerciale primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii, indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 «Reduceri comerciale primite», respectiv contul 709 «Reduceri comerciale acordate»), pe seama conturilor de terti.

Acelasi tratament contabil se aplica si in cazul reducerilor comerciale legate de prestarile de servicii. In cazul in care reducerile comerciale reprezinta evenimente ulterioare datei bilantului, acestea se inregistreaza la data bilantului in contul 408 «Furnizori – facturi nesosite», respectiv contul 418 «Clienti – facturi de intocmit» si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului.

In cazul marfurilor returnate de clienti in acelasi exercitiu financiar in care a avut loc operatiunea de vanzare, se corecteaza conturile 411 «Clienti», 707 «Venituri din vanzarea marfurilor», 607 «Cheltuieli privind marfurile» si 371 «Marfuri». In cazul in care marfurile returnate se refera la o vanzare efectuata in exercitiul financiar precedent, corectia se inregistreaza la data bilantului in contul 418 «Clienti – facturi de intocmit», respectiv contul 408 «Furnizori – facturi nesosite» si se reflecta in situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca sumele respective se cunosc la data bilantului. Tratamentul TVA in aceste situatii este cel prevazut de legislatia in domeniu.

ORDIN Nr. 24 din 29 noiembrie 2010 pentru completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2009 privind intocmirea de catre institutiile de credit, in scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara

Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS prevazute la art. 1, precum si situatiile mentionate la art. 2 si 3 se intocmesc in limba romana si in moneda nationala si se publica pe pagina proprie de internet a fiecarei institutii de credit.

Tichete cadou

Angajatii persoane fizice care desfasoara o activitate intr-o relatie de angajare, in baza unui raport de munca reglementat de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii sau de o lege speciala, pot beneficia de tichete cadou acordate de angajatorii lor, numai pentru destinatiile sau evenimentele care se incadreaza in cheltuielile sociale.