ORDIN Nr. 2.689 din 16 noiembrie 2010 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Se aproba modelul formularului 101 “Declaratie privind impozitul pe profit” ce se va depune pentru anul 2010. Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, depun declaratia privind impozitul pe profit pentru anul 2010, dupa cum urmeaza:
a)pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 declaratia se depune pana la data de 25 februarie 2011;
b)pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010, declaratia se depune potrivit prevederilor existente, respectiv daca se definitiveaza exercitiul financiar al anului 2010 pana la 25 februarie 2011 declaratia se va depune pana la 25 februarie 2011; daca exercitiul financiar al anului 2010 nu se poate definitiva pana la 25 februarie 2011, atunci declaratia 101 se va depune pana la 25 aprilie 2011.

Nota: Daca se opteaza pentru depunerea declaratiei 101 pana la 25 februarie 2011, atunci pentru trimestrul IV 2010 nu se mai depune declaratia 100 cu impozitul pe profit aferent trimestrului IV, dar daca se opteaza pentru depunerea declaratiei 100 la 25 aprilie 2011 atunci pentru trimestrul IV 2010 se va depune o declaratie 100, pana la 25 ianuarie 2011, in care se va declara o suma de impozit pe profit egala cu cea din trimestrul III.

ORDIN Nr. 2.603 din 2 noiembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent

In cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care au obligatia depunerii unei declaratii de venit in Romania, competenta de administrare revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;
c) venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
d) venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.