ORDIN Nr. 2.606 din 21 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

La anexa nr. 1, numerele curente 6 ‘Impozit pe veniturile microintreprinderilor’, 7 ‘Impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice’, 21 ‘Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal’, 26 ‘Taxa pe jocuri de noroc datorata lunar, pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc’, 27 ‘Taxa pe jocuri de noroc regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare’, 29 ‘Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale’, 30 ‘Redevente miniere’ si 31 ‘Redevente petroliere’ se abroga.

ORDIN pentru aprobarea unor instructiuni privind declararea si plata contributiilor individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj prevazute la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

Potrivit acestor modificari, contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj calculate si retinute de catre platitorii de venit se vor declara la organele fiscale competente in administrarea acestora, subordonate ANAF in Formularul 102.

Modelul si continutul formularului declaratiei sunt cele aprobate potrivit art. 1 lit. c) din Ordinul presedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, respectiv formularul 102 ‘Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale’, cod 14.13.01.40.

ORDIN Nr. 2.568 din 19 octombrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2.520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii

Titularul unui certificat calificat poate fi desemnat/imputernicit pentru semnarea declaratiilor fiscale de catre mai multi contribuabili.

Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150), prevazuta la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi insotita de urmatoarele documente:
– documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie;
– documentul, in original si in copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
– documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

HOTARARE Nr. 183 din 22 septembrie 2010 privind modificarea si completarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 168/2010

Camera monitorizeaza, pe parcursul a 3 inspectii anuale, efectuate pe parcursul a 3 ani consecutivi, auditorii financiari care au obtinut la inspectia calitatii calificativele D, C si B, prin stabilirea de masuri pentru remedierea neconformitatilor si aplicarea, dupa caz, de sanctiuni disciplinare, in urmatoarele conditii:

Constatarea modului de remediere a neconformitatilor retinute cu ocazia primei inspectii se face prin repetarea inspectiei, in cadrul celor 3 ani de monitorizare prevazuti la art. 29 din

Programarea repetarii inspectiei se va face pe baza informatiilor privind data desfasurarii primei inspectii, potrivit procedurilor existente, respectiv transmiterea scrisorii de anuntare a inspectiei, primirea confirmarii auditorului si includerea actiunii in programul de activitate. Cu aceeasi ocazie poate fi programata si inspectia de calitate asupra activitatii desfasurate de auditorii financiari in perioada curenta, cu conditia alocarii unui fond de timp rezonabil pentru constatarea modului de remediere a neconformitatilor retinute cu ocazia primei inspectii.

ORDIN Nr. 2.559 din 6 octombrie 2010 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Instructiuni de completare a formularului 102 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale», cod 14.13.01.40′, la capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele f) si g), cu urmatorul cuprins:

f) contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala;
g) contributia individuala de asigurari pentru somaj datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala.’

Perioada fiscala – TVA

Perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania.

HOTARARE Nr. 180 din 22 septembrie 2010 pentru aprobarea codurilor CAEN care pot fi inscrise in obiectul de activitate al societatilor care solicita inscrierea sau mentinerea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice

Auditorii financiari care solicita inscrierea sau mentinerea in Registrul public al auditorilor financiari – persoane juridice se stabileste lista codurilor CAEN care pot fi inscrise in obiectul de activitate al societatilor care solicita inscrierea sau mentinerea in Registrul public al auditorilor financiari.

HOTARARE Nr. 179 din 22 septembrie 2010 pentru completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 140/2009 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

Alte tarife:
a) tarif privind contravaloarea cursului suplimentar de formare profesionala continua, organizat pentru membrii CAFR care nu au participat la programul de formare profesionala continua anual, 400 lei;
b) tarif pentru organizarea cursului suplimentar pentru membrii CAFR care au primit calificativul D, C sau B, 400 lei;
c) tarif privind analiza dosarului de echivalare a testului de acces la stagiu al absolventilor programelor masterale, 250 lei;
d) tarif pentru testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, 500 lei;
e) tarif pentru examenul de competenta profesionala pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, 400 lei/proba;
f) tarif pentru sustinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din alte state membre, 2.000 lei;
g) tarif pentru analiza dosarelor firmelor de audit din alte state membre sau din terte tari, 1.300 lei;
h) tarif pentru sustinerea testului-interviu pentru auditorii financiari din terte tari, 2.000 lei;
i) tarif pentru cursurile stagiarilor din anii I, II si III, 450 lei;
j) tarif pentru cursurile auditorilor financiari, 400 lei.’

ORDIN Nr. 2.374 din 30 septembrie 2010 privind stabilirea termenului de declarare si de plata pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

Persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal care nu sunt inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal si nu se vor inregistra in scopuri de taxa pe valoarea adaugata ca urmare a transferului, au obligatia depunerii unei declaratii privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

Declaratiile mai sus se depun pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii in care are loc transferul de active.

Legea parteneriatului public-privat Nr. 178 din 1 octombrie 2010

Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat care are ca obiectiv public proiectarea, finantarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, intretinerea, dezvoltarea si transferul unui bun sau serviciu public, dupa caz.

Scopul prezentei legi il constituie reglementarea initierii si realizarii de proiecte de parteneriat public-privat pentru lucrari publice in diverse sectoare de activitate, cu finantari private.