ORDONANTA DE URGENTA Nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica.

Atentie! Se pot compensa creante si datorii in cadrul aceluias buget.

Compensarea se constata de catre organul fiscal competent la cererea debitorului sau din oficiu.

Prin OUG nr. 88/2010 se reduce nivelul dobanzii de intarziere pentru datoriile fiscale de la 0.05% pentru fiecare zi de intarziere la nivelul de 0.04% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu 01.10.2010.

Executarea silita din partea organelor fiscale competente se suspenda in cazul in care:

-exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor;
-ulterior inceperii executarii silite se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala pentru care s-a inceput executarea silita. In acest caz, executarea silita se suspenda la data depunerii cererii;
-la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta exista o cerere de restituire/rambursare in curs de solutionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decat creanta fiscala datorata de debitor. In acest caz executarea silita se suspenda la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Incepand cu 01.10.2010 a fost eliminat impozitul minim pentru trimestrul IV al anului 2010, astfel, pentru trimestrul III scadent la 25.10.2010 se va declara si plati impozit minim.

Contribuabilii care efectueaza plati anticipate in anul 2011, aplica urmatoarele reguli:
a) contribuabilii care in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 datoreaza impozit pe profit/impozit minim si in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 datoreaza impozit pe profit efectueaza trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul unei patrimi din suma rezultata prin adunarea impozitului datorat in cele doua perioade, actualizata cu indicele de inflatie prevazut la alin. (1);

b) contribuabilii care in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 datoreaza impozit pe profit/impozit minim si in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 inregistreaza pierdere fiscala efectueaza trimestrial plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul unei patrimi din impozitul pe profit/impozitul minim aferent primei perioade, actualizat cu indicele de inflatie prevazut la alin. (1).’

Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit, respectiv de a efectua plata anticipata, dupa caz, aferente trimestrului III al anului 2010, pana la data de 25 octombrie 2010, potrivit prevederilor in vigoare la data de 30 septembrie 2010.

Contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, aplica urmatoarele reguli:

a) pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010:
– determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective si efectuarea comparatiei cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
– stabilirea impozitului pe profit datorat;
– prin exceptie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2010 si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, pana la data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010:
– contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1).

In aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza urmarindu-se metodologia de calcul prevazuta de titlul II Impozitul pe profit in mod corespunzator pentru cele doua perioade, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate.

Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, fiecare perioada fiind considerata an fiscal in sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.

ORDIN Nr. 1.477 din 16 septembrie 2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia”

S-a aprobat modelul si continutul formularului ‘Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu’ si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, dupa semnarea Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu. Forma si continutul conventiei se aproba prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu. Conventia va fi pusa la dispozitia contribuabililor la adresa http://www.afm.ro.

PFA care s-au asigurat in baza OUG 58 trebuie sa depuna o noua declaratie

Persoanele fizice autorizate (PFA), asociatii, comanditarii si actionarii firmelor, administratorii sau manageriii acestora, membrii asociatiilor familiale si alte persoane care realizeaza venituri profesionale, din alte surse decat drepturile de autor si conventiile civile, sunt obligate, incepand cu 10 septembrie, sa plateasca contributii de asigurari sociale (CAS) la sistemul public de pensii in baza legii 19/2000 si nu a Codului Fiscal, in urma intrarii in vigoare a OUG 82/2010, care modifica OUG 58/2010

CIRCULARA Nr. 31 din 13 septembrie 2010 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2010

Incepand cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2010, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
-1,73% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
-1,06% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
-0,94% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

HOTARARE Nr. 171 din 25 august 2010 privind aprobarea Regulilor de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar

Se aproba Regulile de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu in activitatea de audit financiar.

Potrivit prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si ale Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu se organizeaza de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Pentru inscriere la test, persoanele trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
-sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic; si
-au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

S-a reformulat art. 7 din Codul fiscal in sensul ca s-au eliminat criteriile de reconsiderare a muncii independente in munca dependenta, paragraful referitor la utilizarea muncii fizice si intelectuale in intelesul beneficiarului de venit.

S-a introdus obligatia platii si declararii acestor contributii in obligatia platitorului de venit

NORME privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

Camera Auditorilor Financiari din Romania este autoritatea competenta pentru efectuarea de revizuiri in vederea asigurarii calitatii serviciilor prestate de auditorii financiari, fiind abilitata sa emita norme si proceduri de revizuire a calitatii activitatii de audit financiar, precum si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, potrivit legii.