ORDIN Nr. 9 din 16 iulie 2010 privind aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara de catre institutiile de credit, ca baza a contabilitatii si pentru intocmirea de situatii financiare anuale individuale, incepand cu exercitiul financiar al anului 2012

Prevederile prezentului ordin se aplica urmatoarelor entitati, denumite in intelesul prezentului ordin institutii de credit:
a) bancilor, persoane juridice romane;
b) organizatiilor cooperatiste de credit;
c) bancilor de economisire si creditare in domeniul locativ;
d) bancilor de credit ipotecar;
e) sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit straine;
f) sucursalelor din strainatate ale institutiilor de credit, persoane juridice romane.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, institutiile de credit vor tine evidenta contabila in conformitate cu tratamentele prevazute de Standardele Internationale de Raportare Financiara.

HOTARARE Nr. 768 din 23 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

S-au reglementat dispozitii tranzitorii legate de schimbarea cotei de TVA in situatia in care facturile totale ori partiale pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii au fost emise inaintea faptului generator de taxa si includ si situatia in care sunt emise facturi pentru avansuri inainte de incasarea acestora.

In cazul in care intervin evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal, ulterior datei de 1 iulie 2010, cota aplicabila pentru ajustarea bazei de impozitare este cota operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.

Totusi, in cazul in care nu se poate determina operatiunea de baza care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA in vigoare la data la care a intervenit evenimentul.

ORDIN pentru modificarea anexei nr. 3 la OMF si OMJ nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

S-a aprobat Procedura privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se declara de catre notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost calculat si incasat, conform legii.

Declararea impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se face prin completarea formularului 100 ‘Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat’, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare.

ORDIN Nr. 2.221 din 23 iulie 2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Aceasta reglementare face precizari pentru urmatoarele situatii:
In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori. Trebuie sa se prezinte documente eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori si s-a dispus trimiterea in judecata, contribuabilii trebuie sa prezinte documente eliberate de organele competente, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni si/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni si/sau alte documente eliberate de organele competente, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

HOTARARE Nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

Pensiile speciale cuvenite sau aflate in plata, se recalculeaza prin determinarea punctajului mediu anual prevazut de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. Aceasta recalculare se va efectua intr-o perioada de 5 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Recalcularea pensiilor speciale se realizeaza prin determinarea stagiilor de cotizare si punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de catre beneficiari si stabilirea cuantumului fiecarei pensii.

Se pare ca se vor recalcula 6500 de pensii ale parlamentarilor, personalului diplomatic si consular, personalului aeronautic civil regional, personalului Curtii de Conturi, etc.

Astfel, cuantumul pensiei se va determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea punctului de pensie.

In cazul persoanelor carora, la data acordarii pensiei speciale, li s-a calculat si punctaj mediu anual in sistemul public, conform legii, li se atribuie acest punctaj mediu anual in cadrul procesului de recalculare si, implicit, li se acorda cuantumul corespunzator pensiei din sistemul public.

ORDIN Nr. 2.157 din 6 iulie 2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania si a formularului (319) “Declaratie de ajustare a pro-ratei”

Formularul (318) ‘Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania si formularul (319) ‘Declaratie de ajustare a pro-ratei aprobate prin Ordinul ANAF nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene, se depun prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de ANAF.