Impozitarea prestarilor de servicii – TVA

Articolele 150, 151 si 1511 din Codul fiscal, reglementeaza persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii sau locul prestarii este considerat a fi in Romania, potrivit art. 132 si art. 133 din Codul fiscal.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 39 din 21 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

De la 1 iulie 2010 avem obligatia de a plati dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, dupa caz, aferente impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligatii de plata accesorii.

Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere.

Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale.
Nivelul penalitatii de intarziere se stabileste astfel:
a) daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;
b) daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
c) dupa implinirea termenului prevazut la lit. b), nivelul penalitatii de intarziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.
Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.

Nivelul majorarii de intarziere in cazul creantelor datorate la buget este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Legea responsabilitatii fiscal-bugetare Nr. 69 din 16 aprilie 2010

Prezenta lege are ca obiective principale:
1. asigurarea si mentinerea disciplinei fiscal-bugetare, a transparentei si sustenabilitatii pe termen mediu si lung a finantelor publice;
2. stabilirea unui cadru de principii si reguli pe baza caruia Guvernul sa asigure implementarea politicilor fiscal-bugetare care sa conduca la o buna gestiune financiara a resurselor;
3. gestionarea eficienta a finantelor publice pentru a servi interesul public pe termen lung, asigurarea prosperitatii economice si ancorarea politicilor fiscal-bugetare intr-un cadru durabil.

ORDIN Nr. 836 din 19 martie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc

Inregistrarea in contabilitatea Ministerului Finantelor Publice a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc se efectueaza potrivit Monografiei privind inregistrarea in contabilitatea trezoreriei centrale a principalelor operatiuni, prevazuta in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005.

ORDIN Nr. 864 din 29 martie 2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, se aproba Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Aceste entitati au urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie 2009 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute de prezentul ordin;
b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, pana la termenele prevazute la alin. (3) si (4);
c) pentru primul exercitiu financiar incheiat in conditiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare anuale in conditiile prevazute la art. 10 din prezentul ordin;
d) sa calculeze si sa declare obligatiile fiscale potrivit legislatiei in domeniu.