ORDIN Nr. 77 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) Decont de taxa pe valoarea adaugata””

Decontul de taxa pe valoarea adaugata se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2010.

Nu se inscriu in decont:
-TVA din facturile de executare silita ;
– diferentele de TVA stabilite de organele de control;
-TVA pentru care se afla in derulare o inlesnire la plata.

ORDIN Nr. 76 din 21 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES)Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare””

Se aproba modelul si continutul formularului (390 VIES) ‘Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare’, cod MFP 14.13.01.02/r, prevazut in anexa nr. 1.

Ca o noutate, in 2010 incepand cu 15 februarie, se va depune Declaratie recapitulativa si pentru prestari de servicii.

Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie sa intocmeasca incepand cu 1 ianuarie 2010 si sa depuna la organele fiscale competente o declaratie recapitulativa si pentru prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) efectuate in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere in luna calendaristica respective.

Servicii care se declara in Declaratia recapitulativa:
-consultanta primita de la o persoana impozabila in UE;
-servicii de transport intracomunitar, servicii accesorii transportului, intermedierea transportului si intermedierea serviciilor accesorii transportului; (prestate intre persoane impozabile din UE);
-toate serviciile intangibile prestate intre persoane impozabile din UE;
-servicii privind lucrari si evaluari asupra bunurilor mobile corporale, efectuate intre persoane impozabile din UE;
-inchirierea (pe termen lung) de mijloace de transport si leasingul cu mijloacele de transport, intre persoane impozabile din UE.

Ce servicii nu se trec in Declaratia recapitulativa :
-toate serviciile de la exceptiile de la art. 133 alin.(4) – (7) din Codul fiscal;
-serviciile legate de bunurile imobile;
-serviciile culturale, artistice (aici sunt incluse targurile, expozitiile, trainingurile organizate de firme specializate, etc).

HOTARARE Nr. 3 din 19 ianuarie 2010 privind modalitatea si termenele de plata a cotizatiilor fixe in anul 2010 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate in anul 2009 si depunerea declaratiilor in anul 2010

S-au stabilit pentru anul 2010 cuantumul cotizatiei fixe, precum si cel al cotizatiei variabile datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, sunt:
1. pentru persoane fizice:
a) cotizatia fixa pentru consultantii fiscali activi 210 lei;
b) cotizatia fixa pentru consultantii fiscali inactivi 70 lei;
c) cotizatia variabila – din cifra de afaceri 0,35%;

2. pentru societatile comerciale de consultanta fiscala:
a) cotizatia fixa 350 lei;
b) cotizatia variabila:
-la o cifra de afaceri de pana la 100.000 euro, cota este de 0,35%;
-la o cifra de afaceri cuprinsa intre 100.001 euro si 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;
-la o cifra de afaceri ce depaseste 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

ORDIN Nr. 101 din 28 ianuarie 2010 privind modificarea din oficiu a vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31 decembrie 2009 erau inregistrati ca platitori pe venitul microintreprinderilor

Vectorul fiscal al contribuabililor care la 31 decembrie 2009 erau inregistrati in evidentele fiscale ca platitori de impozit pe venitul microintreprinderilor se modifica, din oficiu, incepand cu 1 februarie 2010, de catre organul fiscal competent.

ORDIN Nr. 99 din 22 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009

In termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de amanare la plata, contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini in vederea instituirii masurilor asiguratorii.

Garantiile constituite si/sau bunurile oferite in vederea instituirii masurilor asiguratorii vor reprezenta:
a) 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada de pana la 3 luni inclusiv;
b) 40% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada amanarii la plata, daca amanarea se acorda pe o perioada mai mare de 3 luni.

Inregistrarea Contractelor individuale de munca se va face cu o zi inainte de inceperea activitatii

Incepand cu data de 1 februarie 2010, HG 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, se completeaza astfel:
Registrul se intocmeste in forma electronica.
Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul

Declaratia recapitulativa

Ca o noutate, in 2010 incepand cu 15 februarie, se va depune Declaratie recapitulativa si pentru prestari de servicii.
Orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie sa intocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente o declaratie recapitulativa in care mentioneaza:

HOTARARE Nr. 37 din 15 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

Conform acestei hotarari, informatiile referitoare la angajarea unui nou salariat trebuie completate in registrul electronic de evidenta a salariatilor si transmise catre Inspectoratul Teritorial de Munca cu cel putin o zi lucratoare inaintea inceperii activitatii de catre salariat.

Informatiile referiotare la incetarea unui contract individual de munca trebuie completate in registrul electronic de evidenta a salariatilor si transmisa catre ITM la data inceperii respectivului contract.

Nerespectarea termenelor mentionate se sanctioneaza cu amenda de 1.500 lei pentru fiecare contract, valoarea cumulata a amenzii neputand depasi 20.000 lei. Se sanctioneza cu amenda de la 3.500 la 5.000 lei pentru completarea registrului electronic de evidenta a salariatilor cu date eronate. Aceste amenzi se aplica incepand cu 30 ianuarie 2010.

Termenele de inregistrare, pe suport de hartie, a contractelor de munca, actelor aditionale de modificare a contractelor de munca, precum si a deciziilor de incetare a contractelor de munca la ITM raman neschimbate, respectiv:

-pentru contracte de munca 20 de zile calendaristice de la data inceperii activitatii, mentionata in contractul de munca;
-pentru acte adtionale/decizii de incetare a contractelor de munca, 5 zile calendaristice de la data modificarii/incetarii activitatii.