Modificari la impozitul pe profit

Noutatile in materie de impozit pe profit valabile incepand cu 1 ianuarie 2010 vizeaza clarificarea regimului fiscal al dobandirii propriilor actiuni de catre o societate comerciala, precum si reformularea prevederilor referitoare la regimul fiscal aplicabil sumelor platite de persoanele juridice actionarilor peste pretul pietei.

LEGE Nr. 322 din 20 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

Parlamentul a adoptat fara modificari actul normative emis de Guvern (OUG nr. 38/2009) prin care s-a prelungit cu un an termenul pana la care se poate exercita dreptul de optiune pentru continuarea activitatii comerciale in una din formele prevazute de Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

ORDIN Nr. 1.338 din 13 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme care conduc la îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 565/2009

În cadrul Programului sunt eligibile urmatoarele categorii de solicitanti:
a) unitatile administrativ-teritoriale: comune, orase/municipii si judete, legal înfiintate si delimitate, administrate conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) operatorii economici, constituiti potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu obiect principal de activitate «Hoteluri si alte facilitati de cazare similare» conform CAEN – diviziunea 55, grupa 551, clasa 5510.

LEGE Nr. 324 din 20 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2009 privind îmbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

Aduc modificari la Capitolul II din Codul de procedura fiscala referitor la Repunerea in termen a inlesnirilor, astfel:

-depun la organul fiscal competent în a carui administrare fiscala se afla, conform legii, pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2009 inclusiv, o cerere prin care solicita mentinerea efectelor înlesnirilor la plata,
-pana la data de 25 decembrie 2009 inclusiv fac dovada stingerii, prin orice modalitate prevazuta de lege, a sumelor restante cuprinse în rate si neachitate pana la aceasta data.

REGULAMENT Nr. 20 din 13 octombrie 2009 privind institutiile financiare nebancare

Prezentul regulament se aplica institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare, persoane juridice straine, prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare si reglementeaza:
a) inscrierea in registre a institutiilor financiare nebancare;
b) comunicarea modificarilor intervenite in situatia institutiilor financiare nebancare;
c) cerinte prudentiale aplicabile institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul special.

Institutiile financiare nebancare trebuie sa organizeze auditul intern ca o componenta a activitatii de monitorizare a sistemului de control intern, in scopul realizarii obiectivului privind imbunatatirea activitatii acestora.

Auditul intern trebuie sa acopere toate activitatile institutiei financiare nebancare, inclusiv activitatile sediilor secundare din tara si din strainatate.

Este interzisa externalizarea activitatii de audit intern de catre institutiile financiare nebancare.

Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), institutiile financiare nebancare pot externaliza activitatea de audit intern la nivelul societatii-mama, institutie de credit sau institutie financiara, in intelesul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu asigurarea respectarii conditiilor prevazute in prezentul regulament.

ORDIN Nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

Acest ordin inlocuieste OMF 1753 si 1754/2004 si aporba Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si aduce precizari referitoare la:
-organizarea si desfasurarea inventarierii obligatorii;
-procedurii comune si specifice: stocuri, productie in curs, creante, disponibilitati si alte valori, datoriilor si capitalurilor proprii;
-valorificarea rezultatelor inventarierii;
-evaluarea cu ocazia inventarierii elementelor de natura acrivelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
-compensarea lipsurilor din ineventariere cu plusurile;
-aplicarea cotelor admise de perisabilitate;
-registrul inventar.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Principalele modificari referitoare la TVA
Incepand de anul viitor, in toate statele Uniunii Europene vor fi aplicate noi prevederi legislative in domeniul TVA. Reglementarile se refera la trei aspecte majore ale regimului TVA:
– regulile referitoare la locul taxarii pentru prestarile de servicii,
– proceduri legate de rambursarea TVA pentru persoanele nerezidente, dar si la proceduri privind colaborarea si
– transmiterea de informatii intre autoritati fiscale din statele membre.
Ministerul Finantelor Publice a preluat noile prevederi intr-un proiect de modificare a Codului fiscal aflat inca in dezbatere publica.

Intrarea in vigoare a acestor modificari legislative va insemna pentru companii mai multe obligatii declarative pentru serviciile prestate si primite catre/ de la companii din Uniunea Europeana.

Printre categoriile de servicii care vor fi impozitate in continuare in tara unde are loc consumul sunt: serviciile prestate in legatura cu bunuri imobile, cele de tip restaurant sau inchiriere masini pe termen scurt.

Incepand cu 1 ianuarie 2010, declaratiile recapitulative se vor depune lunar, atat pentru comertul intracomunitar cu bunuri, cat si pentru cel cu servicii. Totodata, companiile neplatitoare de TVA (de exemplu companiile cu cifra de afaceri sub plafonul de inregistrare in scopuri de TVA, institutiile financiare) care beneficiaza de servicii intracomunitare, vor fi obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA pentru ca va trebui sa depuna declaratiile recapitulative in sistemul de raportare european VIES.

Impozitul pe venit
Noile prevederi includ tichetele de vacanta la categoria veniturilor salariale neimpozabile si dau o o noua definitie veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor.

Astfel, potrivit proiectului, veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

Impozitul pe veniturile nerezidentilor
In vederea corelarii cu prevederile Codului de procedura fiscala , noul proiect modifica termenul de plata a impozitului pe dividendele distribuite care nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, acesta urmand a fi 25 ianuarie a anului urmator.

Totodata, proiectul de act normativ explica conditiile de acordare a scutirii de impozit pe dividendele platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice rezidente intr-un stat al Uniunii Europene sau al Asociatiei Europene a Liberului Schimb.

Noutati la TVA pentru anul 2010

Incepand de anul viitor, in toate statele Uniunii Europene vor fi aplicate noi prevederi legislative in domeniul TVA. Reglementarile se refera la trei aspecte majore ale regimului TVA: regulile referitoare la locul taxarii pentru prestarile de servicii, proceduri legate de rambursarea TVA pentru persoanele nerezidente, dar si la proceduri privind colaborarea si transmiterea de informatii intre autoritati fiscale din statele membre. Ministerul Finantelor Publice a preluat noile prevederi intr-un proiect de modificare a Codului fiscal aflat inca in dezbatere publica.