Proiect de lege pentru facilitati fiscale

Tinerii cu varsta pana in 35 de ani, care nu au avut o firma in trecut, si-ar putea infiinta una cu un capital de cel putin 10 lei, pentru care vor beneficia de scutiri la plata impozitului pe profit si salarii, timp de 3 ani, potrivit unei propuneri legislative promovate de Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri .

HOTARARE Nr. 956 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010

Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

HG nr. 956/2009 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 633 din 24 septembrie 2009 si abroga, de la 1 ianuarie 2010, HG 1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007.

Guvernul si-a motivat decizia de majorare prin faptul ca nivelurile acestor taxe nu au mai fost actualizate, in functie de inflatie, din anul 2006, cand au fost stabilite pentru anul 2007, si, din acest motiv, in 2010, va fi permisa actualizarea lor cu inflatia din ultimii trei ani, care, cumulata, atinge 20%.

REGULAMENT Nr. 18 din 17 septembrie 2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora

Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si reglementeaza, la nivel individual si/sau, dupa caz, consolidat ori subconsolidat, precum si la nivel de retea cooperatista, cadrul general pentru:
a) administrarea activitatii institutiilor de credit;
b) procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri;
c) conditiile de externalizare a activitatilor.
Regulamentul se aplica in mod corespunzator si sucursalelor institutiilor de credit din state terte.

CIRCULARA Nr. 34 din 16 septembrie 2009 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2009

Incepand cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2009, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
– 4,09 %/an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
– 1,70 %/an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
– 1,29 %/an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari S.U.A.

REGULAMENT Nr. 17 din 17 septembrie 2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte

Se aduc unele completari care se refera la competenta tehnica se va evalua avand in vedere experienta anterioara a actionarului dobandita ca actionar care a exercitat controlul asupra unor institutii de credit ori institutii financiare si/sau ca persoana care a administrat si/sau a condus activitatea unor asemenea institutii.

Informatiile cerute pentru evaluarea soliditatii financiare a actionarului semnificativ depind de statutul juridic al actionarului (de exemplu: institutie de credit sau institutie financiara supusa supravegherii prudentiale; persoana juridica, alta decat o institutie de credit sau institutie financiara; persoana fizica).

Fondurile utilizate pentru participarea la capital trebuie sa provina din surse licite, iar mecanismul de finantare trebuie sa fie transparent.

ORDIN Nr. 18 din 7 septembrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern si management al riscurilor, precum si organizarea si desfasurarea activitatii de audit intern la asiguratori/reasiguratori

Sistemul de control intern cuprinde ansamblul activitatilor de control intern din cadrul tuturor structurilor societatii de asigurare/reasigurare, corespunzator dimensiunii, naturii si complexitatii activitatii, cu scopul de a contribui la realizarea obiectivelor societatii de asigurare/reasigurare.

Activitatile de control intern includ cel putin urmatoarele:
a) analize la nivelul conducerii administrative si al conducerii executive;
b) analize operative la nivelul compartimentelor si al structurilor teritoriale ale asiguratorilor;
c) controale faptice care au in vedere restrictionarea accesului la active, cum ar fi disponibilitati banesti etc.;
d) analiza incadrarii in limitele impuse expunerilor la risc si urmarirea modului in care sunt solutionate situatiile de neconformitate;
e) aprobari si autorizari, in cazul operatiunilor ce depasesc anumite limite de sume, asigurandu-se astfel controlul asupra realizarii operatiunilor respective de catre nivelul de conducere competent si stabilirea responsabilitatilor;
f) verificari ale tranzactiilor efectuate la nivelul asiguratorului si efectuarea de reconcilieri, in special acolo unde exista diferente intre metodologiile sau sistemele de evaluare utilizate in compartimentele responsabile cu initierea tranzactiilor (front office) si compartimentele responsabile cu inregistrarea si monitorizarea tranzactiilor initiate (back office). Rezultatele verificarilor vor fi comunicate nivelului de conducere superior competent.

HOTARARE Nr. 11 din 7 septembrie 2009 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea octombrie 2009

Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti, in zilele de 17 – 18 octombrie 2009.
Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 12 octombrie 2009.
Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen prezentate pe site+ul Camerei Consultantilor Fiscali si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.

HOTARARE Nr. 968 din 26 august 2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Se aduc completari referitoare la activitate interna a ANAF, astfel:
a) exercita functia de audit public intern in conditiile legii;
b) efectueaza inspectii privind respectarea legalitatii, atat la nivelul aparatului propriu, cat si la nivelul unitatilor subordonate, in domeniul sau de activitate, in scopul constatarii unor eventuale abateri de la legalitate si al luarii de masuri pentru repararea prejudiciului produs, dupa caz;
c) exercita controlul financiar de gestiune si controlul financiar preventiv propriu, in scopul constituirii si utilizarii legale si eficiente a fondurilor publice;
d) elaboreaza, fundamenteaza si avizeaza, dupa caz, proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei, pentru aparatul propriu, Autoritatea Nationala a Vamilor, Garda Financiara si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti;
e) deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator tertiar de credite in cadrul fiecarui exercitiu bugetar.