HOTARARE Nr. 834 din 22 iulie 2009 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai dupa ce a fost elaborata documentatia de atribuire sau, dupa caz, documentatia de concurs.

Perioada de valabilitate a ofertelor, prevazuta in anuntul/invitatia de participare si in documentatia de atribuire, trebuie sa fie stabilita astfel incat sa se intinda pana la momentul incheierii contractului/acordului-cadru. Atunci cand stabileste perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractanta va lua in considerare estimarile privind perioada necesara pentru analiza si evaluarea ofertelor, perioada necesara pentru verificarile legate de aceste activitati, precum si perioada legala prevazuta pentru rezolvarea eventualelor contestatii. Fara a afecta prevederile art. 93 alin. (3) si asumandu-si implicatiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b), autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prelungirea valabilitatii ofertelor, precum si, dupa caz, a garantiei de participare, in situatii exceptionale care impun o astfel de prelungire.

Oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat atunci cand pretul ofertat, fara TVA, reprezinta mai putin de 85% din valoarea estimata a contractului respectiv.

NORME METODOLOGICE din 16 iulie 2009 privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Amanarea la plata se acorda pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, precum si pentru majorarile de intarziere aferente acestora.
Amanarea la plata se solicita de catre contribuabili in baza unei cereri depuse la organele fiscale competente.

In cazul in care contribuabilii au organizate sedii secundare platitoare de impozit pe venitul din salarii, cererea de amanare la plata va fi depusa la organul fiscal competent in administrarea contribuabililor in structura carora functioneaza aceste sedii secundare.

Concomitent cu depunerea cererii de amanare la plata, contribuabilul solicita si eliberarea certificatului de atestare fiscala care va cuprinde sumele ce vor face obiectul amanarii la plata. In certificatul de atestare fiscala, eliberat in vederea acordarii amanarii la plata, se vor mentiona creantele fiscale principale exigibile, existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii si neachitate la data eliberarii acestuia, precum si majorarile de intarziere aferente acestora.

ORDIN Nr. 1.432 din 15 iulie 2009 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II 2009

Pentru semestrul II 2009, incepand cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 360 lei.

HOTARARE Nr. 684 din 10 iunie 2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

Se aproba tarifele pentru eliberarea off-line de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale de informatii privind date inregistrate in registrul comertului computerizat si pentru accesarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului central computerizat, prin serviciile on-line ale Oficiului National al Registrului Comertului, prevazute in anexa nr. 2.

Pentru cererea de eliberare de informatii prevazute la nr. crt. 1 – 5 din anexa nr. 2 se aplica tarife suplimentare, dupa cum urmeaza:
a) 50% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 48 de ore de la data inregistrarii solicitarii;
b) 30% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 5 zile de la data inregistrarii.

ORDIN Nr. 2.281 din 7 iulie 2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Organele fiscale au obligatia de a planifica rambursarile de taxa pe valoarea adaugata efectuate in conturi ale contribuabililor deschise la institutii de credit, in conditiile legii, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.

Situatia prevazuta in anexa nr. 3 se intocmeste distinct pentru fiecare decada a lunii si se depune la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade.

LEGE Nr. 277 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei si pentru modificarea lit. c) a art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Creditorul indreptatit sa participe la procedura insolventei este acel creditor care a formulat si caruia i-a fost admisa, total sau in parte, o cerere de inregistrare a creantei sale pe tabelele de creante contra debitorului intocmite in procedura si care are dreptul de a participa si de a vota in adunarea creditorilor, inclusiv asupra unui plan de reorganizare judiciara admis de judecatorul-sindic, de a fi desemnat in calitate de membru al comitetului creditorilor, de a participa la distributiile de fonduri rezultate din reorganizarea judiciara a debitorului sau din lichidarea averii debitorului, de a fi informat ori notificat cu privire la desfasurarea procedurii si de a participa la orice alta procedura reglementata de prezenta lege. Au calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura insolventei, fara a depune personal declaratiile de creanta, salariatii debitorului.

LEGE Nr. 273 din 7 iulie 2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, la implinirea varstelor de pensionare prevazute de prezenta lege pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 50 alin. (2) si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.

LEGE Nr. 270 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

In scopul remedierii unei situatii de deteriorare semnificativa a indicatorilor prudentiali si de performanta financiara ai unei institutii de credit, persoana juridica romana, sau al prevenirii aparitiei unei deteriorari semnificative previzibile a acestora, de natura sa pericliteze in perspectiva apropiata capacitatea institutiei de credit de a respecta cerintele prudentiale, Banca Nationala a Romaniei este abilitata sa adopte urmatoarele masuri:
a) sa solicite persoanelor care detin participatii calificate sa sustina financiar institutia de credit prin majorarea capitalului social;
b) sa solicite persoanelor care detin participatii calificate sa sustina financiar institutia de credit, prin acordarea de imprumuturi eligibile pentru a fi incluse in calculul fondurilor proprii conform reglementarilor in materie emise de Banca Nationala a Romaniei si/sau convertirea in actiuni a unor astfel de imprumuturi;
c) sa interzica repartizarea totala sau partiala a profitului pe alte destinatii decat cele prevazute de lege ca fiind obligatorii, pana cand Banca Nationala a Romaniei constata remedierea situatiei financiare a institutiei de credit.