ORDIN Nr. 673 din 13 aprilie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice

La sectiunea A din formular se vor mentiona:
a) obligatiile de plata restante pe fiecare tip de impozit, taxa, contributie si alte venituri bugetare;
b) obligatii fiscale accesorii.
In sensul prezentului ordin, prin obligatii de plata restante se intelege obligatiile de plata exigibile la termenele stabilite la art. 6 alin. (2) si (3) si neachitate pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 46 din 13 mai 2009 privind imbunatatirea procedurilor fiscale si diminuarea evaziunii fiscale

Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Nedepunerea declaratiei fiscale da dreptul organului fiscal sa procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. In cazul contribuabililor care au obligatia declararii bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligatiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Organele fiscale competente pot anula inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform prezentului articol, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 11, precum si a persoanelor impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidenta este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanele impozabile pot solicita inregistrarea in scopuri de TVA numai daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta.

HOTARARE Nr. 9 din 8 mai 2009 privind nivelul cotizatiilor membrilor Camerei Consultantilor Fiscali pentru anul 2009

Cotizatiile fixe si variabile datorate de membri Camerei Consultantilor Fiscali (Camera), consultanti fiscali activi si inactivi, persoane fizice si persoane juridice, se reduc, numai pentru anul 2009, cu 30%.

Se aproba nivelul cotizatilor fixe si variabile, pentru anul 2009, dupa cum urmeaza:
1. pentru persoane fizice:
a) cotizatia fixa pentru consultantii fiscali activi: 210 lei;
b) cotizatia fixa pentru consultantii fiscali inactivi: 70 lei;
c) cotizatia variabila – din cifra de afaceri: 0,35%;
2. pentru societatile comerciale de consultanta fiscala:
a) cotizatia fixa: 350 lei;
b) cotizatia variabila:
– la o cifra de afaceri de pana la 100.000 euro, cota este de 0,35%;
– la o cifra de afaceri cuprinsa intre 100.001 si 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;
– la o cifra de afaceri ce depaseste 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

Diferentele rezultate in plus in cazul cotizatiilor fixe achitate pentru anul 2009, pana la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la solicitarea in scris a membrilor Camerei, pot fi compensate cu alte eventuale obligatii fata de Camera, pot fi restituite sau pot fi reportate in anul urmator.

Impozitul minim

Contribuabilii in cazul carora impozitul pe profit este mai mic decat suma impozitului minim pentru transa de venituri totale corespunzatoare sunt obligati la plata impozitului la nivelul acestei sume.

ORDIN Nr. 539 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Se aproba Procedura privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 176 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, denumita in continuare procedura, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin, precum si modelele, caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si de pastrare a formularelor ce constituie anexe la procedura.

NORME privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe

Controlul calitatii activitatii de audit desfasurate de auditorii financiari membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si firme de audit active, se efectueaza asupra existentei si modului de aplicare a:
a) politicilor si procedurilor generale de control al calitatii, aplicate de auditorul financiar/firma de audit la nivelul firmei si, respectiv, al angajamentului;
b) procedurilor stabilite de organismul profesional pentru angajamentele de audit statutar, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, si pentru tipuri specifice de angajamente prevazute de Standardele internationale de audit (ISA), cum sunt: auditul financiar al situatiilor financiare anuale neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publica si ale entitatilor care nu au obligatia, potrivit legii, de a fi auditate, misiuni de revizuire a situatiilor financiare anuale individuale si consolidate, misiuni de asigurare si alte misiuni si servicii profesionale, audit intern.