Prescriptia creantelor fiscale

Conform legislatiei de procedura fiscala in vigoare dreptul la rambursarea TVA precum si dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat reprezinta creante fiscale.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 29 din 25 martie 2009 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal

In vederea sustinerii politicii fiscal-bugetare actul normativ stabileste noi nivele ale accizelor pentru unele produse accizabile.
Totodata, nivelul accizei la tigarete este stabilit la 57 euro/1.000 tigarete, valabil de la 1 aprilie 2009 pana la 31 august 2009 inclusiv, reprezentand 35,06 euro/1.000 tigarete + 23% din pretul maxim de vanzare cu amanuntul declarat.
Ordonanta de urgenta a intrat in vigoare la data de 1 aprilie 2009.

ORDIN Nr. 487 din 11 martie 2009 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor referitoare la autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice

Prin ordin sunt stabilite criteriile referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete de vacanta. Astfel acestea trebuie sa dovedeasca faptul ca functioneaza legal pe teritoriul Romaniei si ca in actul de infiintare au prevazut la obiectul de activitate operatiuni privind emiterea si gestionarea biletelor de valoare. De asemenea se introduc unele criterii legate de capitalul social subscris si varsat (cel putin un milion euro echivalent in lei), masurile de securitate care sa garanteze buna functionare a sistemului tichetelor de vacanta, inexistenta obligatiilor restante la bugetul general consolidat.
Pe baza noilor criterii, autorizatia de functionare se elibereaza pe o perioada de un an. Unitatile emitente de tichete de vacanta vor solicita reautorizarea cu cel putin 45 de zile calendaristice inainte de data expirarii autorizatiei de functionare.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 28 din 18 martie 2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala

Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, pentru persoanele care se incadreaza in una dintre situatiile prevazute de aceasta lege perioada de acordare a indemnizatiei de somaj, stabilita in conditiile legii, se prelungeste cu 3 luni.
Pe durata intreruperii temporare a activitatii conform prevederilor specifice din Codul muncii, dar nu mai mult de 3 luni, angajatorul si salariatii sunt scutiti de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate atat de angajatori, cat si de salariatii care beneficiaza de indemnizatia de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
Indemnizatiile de care beneficiaza salariatii, de minimum 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, platite din fondul de salarii, pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, pentru o perioada de cel mult 3 luni in anul 2009, in intelesul impozitului pe venit prevazut de Codul fiscal.

ORDIN Nr. 847 din 11 martie 2009 pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui A.N.A.F. nr. 5.465/2007

Potrivit noilor prevederi, autorizatia pentru procedura declaratiei simplificate sau pentru procedura de vamuire la domiciliu se acorda persoanelor juridice care solicita utilizarea procedurilor simplificate pentru uzul lor propriu sau in calitate de reprezentant direct sau indirect.
Autorizatiile solicitate de reprezentantii directi sau indirecti se acorda cu conditia existentei unor evidente si a punerii in aplicare a unor proceduri adecvate care sa permita autoritatii vamale de autorizare sa identifice persoanele reprezentate si sa efectueze controale vamale corespunzatoare.
In cazul autorizarii, acestea au obligatia tinerii de evidente separate, pentru fiecare dintre persoanele pe care le reprezinta.

HOTARARE Nr. 192 din 25 februarie 2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004

Prin Norme se aduc unele precizari in ceea ce priveste modalitatea de constituire a garantiei necesare pentru eliberarea autorizatiei de utilizator final si posibilitatile de reducere a acesteia pentru operatorii economici care isi desfasoara activitatea cu produse energetice accizabile.

HOTARARE Nr. 215 din 4 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta

Prin actul normativ se stabilesc conditiile de aplicare a reglementarilor in vigoare in ceea ce priveste contractarea achizitionarii tichetelor de vacanta cu unitatile emitente, beneficiarii acestora si unitatile care pot emite astfel de tichete.
Nivelul maxim al sumelor ce pot fi acordate sub forma de tichete de vacanta este contravaloarea a 6 salarii minime brute in decursul unui an.
Poate beneficia de serviciile turistice in baza tichetelor de vacanta doar titularul acestora.
Sumele corespunzatoare tichetelor de vacanta acordate de catre angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, in limita a 6 salarii brute minime pe an.
Valoarea tichetelor de vacanta acordate salariatilor nu se ia in calcul nici pentru nici pentru anagajator, nici pentru angajat, la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial si nu reprezinta venit salarial pentru angajat.