ORDIN Nr. 2.142 din 11 iulie 2008 pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007

Creantele reprezentand impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat si/sau creantele reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, cu exceptia celor cu retinere la sursa si a accesoriilor aferente acestora, se pot stinge prin dare in plata.

NORME METODOLOGICE privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoara in mod independent activitati economice

Fondul pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, precum si fondurile nerambursabile constituite in baza prevederilor art. 86 alin. (1), respectiv ale art. 861 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se constituie anual in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Beneficiarii creditelor acordate in conditii avantajoase sunt:
a) societatile comerciale care indeplinesc criteriile prevazute de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerate intreprinderi mici sau mijlocii, inclusiv microintreprinderi;
b) unitatile cooperatiste reprezentate de societati cooperative mestesugaresti si societati cooperative de consum;
c) asociatiile familiale care se constituie si functioneaza conform Legii nr. 300/2004;
d) persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice conform prevederilor Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si care urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata ori acreditata in conditiile legii.

ORDIN Nr. 2.212 din 21 iulie 2008 pentru aprobarea precizarilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, referitoare la achizitionarea documentelor administrative de insotire, documentelor de insotire simplificate si aprobarea notelor de comanda aferente marcajelor utilizate pentru marcarea produselor accizabile

Documentele administrative de insotire si documentele de insotire simplificate se distribuie de Compania Nationala ‘Imprimeria Nationala’ – S.A. Directiei tehnici de vamuire si tarif vamal din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, conform solicitarii acestora, in baza unei comenzi lunare.

Indemnizatia de neconcurentialitate

Unele societati prevad in contractul individual de munca o clauza de neconcurenta prin care salariatul este obligat ca dupa incetarea raporturilor de munca cu angajatorul sau sa nu presteze activitate care se afla in concurenta cu cea prestata de angajatorul sau.
Aceasta se face

HOTARARE Nr. 08/115 din 29 iunie 2008 pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

In aplicarea prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata, pentru efectuarea activitatilor de audit financiar si consultanta fiscala, expertilor contabili, membri activi ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, le revin urmatoarele obligatii:
a) sa se inregistreze in evidentele Camerei Auditorilor Financiari si cele ale Camerei Consultantilor Fiscali, cu respectarea conditiilor stabilite prin reglementarile specifice de inregistrare, mai putin cele legate de obtinerea competentelor profesionale (examene si stagii practice);
b) in efectuarea activitatilor de audit statutar si, respectiv, de consultanta fiscala, sa respecte reglementarile specifice referitoare la aplicarea standardelor si normelor profesionale, etice, de calitate, dezvoltarea profesionala continua etc., emise de Camera Auditorilor Financiari, Consiliul pentru Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar si, respectiv, de Camera Consultantilor Fiscali.

HOTARARE Nr. 125 din 17 iunie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea raspunderii disciplinare a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania

CAFR judeca abaterile disciplinare constand in faptele sau omisiunile savarsite de membrii CAFR, prin nerespectarea normelor de conduita profesionala, a Regulamentului de organizare si functionare, a Codului Etic si a hotararilor organelor de conducere ale CAFR; prin incalcarea prevederilor din alte acte normative, in masura in care abaterile respective aduc atingere conduitei etice si profesionale, prestigiului si credibilitatii profesiei de auditor financiar.

CAFR sanctioneaza membrii, auditori financiari, pentru infractiuni care atrag interzicerea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar.