ORDONANTA DE URGENTA Nr. 91 din 24 iunie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Pierderea fiscala anuala realizata incepand cu anul 2009, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate

Activitatea de audit statutar se efectueaza numai de catre auditorii statutari sau de firmele de audit care au facut obiectul autorizarii, respectiv aprobarii in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
Autoritatea competenta responsabila pentru autorizarea auditorilor statutari si a firmelor de audit este Camera Auditorilor Financiari din Romania.
Responsabilitatea finala pentru aprobarea auditorilor statutari si a firmelor de audit revine organismului de supraveghere publica, asa cum este prevazut la titlul II al acestei ordonante.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investitiilor

In vederea stimularii investitiilor, se pot acorda diferite tipuri de facilitati de natura ajutorului de stat, care sa asigure respectarea criteriilor de acordare in mod transparent si asigurarea compatibilitatii cu legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat:
a) acordarea de sume nerambursabile la achizitionarea de active corporale si necorporale;
b) acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou-create;
c) acordarea de bonificatii de dobanda la contractarea unor credite, precum si alte tipuri de facilitati prevazute de legislatia in vigoare.

Acordarea facilitatilor
Autoritatile responsabile initiaza acte normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat/ajutoare individuale pentru fiecare obiectiv prevazut la art. 4, cu respectarea prevederilor comunitare si nationale in domeniul ajutorului de stat.
Schemele de ajutor de stat initiate in aplicarea prezentei ordonante de urgenta se elaboreaza avandu-se in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii in domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006 – 2013.
In vederea asigurarii transparentei decizionale, toate schemele de ajutor de stat se publica integral in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe pagina web oficiala a furnizorului de ajutor de stat si pe pagina web oficiala a Agentiei Romane pentru Investitii, inclusiv ordinele ministrului de resort cu relevanta in aplicarea acestora.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 79 din 18 iunie 2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar.
Directorii generali/directorii asigura conducerea, in baza unui contract de mandat incheiat in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta.
Contractul de mandat este acordul de vointa incheiat intre operatorul economic, reprezentat de consiliul de administratie, si directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect indeplinirea unor obiective si criterii de performanta aprobate de actionari.

HOTARARE Nr. 08/93 din 14 mai 2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat

Stagiul se efectueaza de catre persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Promovarea examenului de admitere pentru accesul la profesie se dovedeste cu certificatul pentru promovarea examenului in vederea accesului la profesia de expert contabil/contabil autorizat, emis de comisiile de examinare in baza Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 227/2008.
Stagiul se organizeaza pe langa un tutore de stagiu, membru al Corpului, sau, in sistem colectiv, la nivelul fiecarei filiale a Corpului.’

DECIZIE Nr. 674 din 29 mai 2008 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

Se aproba:
a) forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte;
b) forma si continutul Raportului de tranzactii cu numerar, respectiv structura fisierului echivalent in format electronic al acestui raport;
c) forma si continutul Raportului de transferuri externe, respectiv structura fisierului echivalent in format electronic al acestui raport.