Dosarul preturilor de transfer

In vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer.

TVA la imobile

Un imobil cumparat in 2005 se vinde in 2006 cu clauza de transfer a proprietatii dupa plata, in 2008 se restituie deoarece nu s-au achitat ultimele scadente.
Livrarea unui imobil este operatiune scutita conform art. 141 din Codul fiscal, pentru aceasta operatiune exista optiunea de taxare, care conform art. 1601 se face prin aplicarea masurilor simplificate, taxarea inversa. De la 1 ianuarie 2008 se mai pot aplica masuri simplificate.

HOTARARE Nr. 115 din 25 martie 2008 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar

S-au aprobat Normele privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar conform carora admiterea la stagiu a stagiarului in activitatea de audit financiar se va face astfel:
a) Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile stabilite prin prezentele norme.
b) Inscrierea la stagiu se realizeaza pe baza unei cereri-tip, prevazuta in anexa nr. 1, adresata Camerei, dupa ce a fost achitat tariful de inscriere la stagiu.
c) Cererea-tip este adresata Departamentului de admitere, pregatire continua si stagiari pentru verificare si inscriere ca stagiar in activitatea de audit financiar.
d) Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va elibera pentru fiecare stagiar o legitimatie a stagiarului in activitatea de audit financiar. Vizarea anuala a legitimatiei se face odata cu indeplinirea tuturor obligatiilor anuale.
e) Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pot solicita inscrierea ca stagiar in activitatea de audit financiar la Camera in termen de maximum 12 luni de la afisarea rezultatelor finale.
f) Candidatilor care nu solicita admiterea ca stagiar in activitatea de audit financiar in termen de maximum 12 luni de la afisarea rezultatelor finale li se anuleaza testul de acces la stagiu.

Stagiul va avea urmatoarele durate:
a) Stagiul in activitatea de audit financiar se desfasoara pe o perioada de minimum 3 ani.
b) Perioada de stagiu incepe de la data la care stagiarul a fost inregistrat la Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari al Camerei.
c) La cererea stagiarului, perioada de pregatire practica poate fi suspendata cel mult un an.
d) La finalizarea perioadei de stagiu, stagiarul se poate prezenta la sustinerea examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calitatii de auditor financiar.

CIRCULARA Nr. 14 din 9 mai 2008 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie – 23 mai 2008

Incepand cu perioada de aplicare 24 aprilie – 23 mai 2008, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
– 3,15% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
– 1,55% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
– 0,95% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

ORDIN Nr. 1.372 din 6 mai 2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In conformitate cu prevederile art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa tina evidente corecte si complete:
a) persoanele impozabile stabilite in Romania, pentru operatiunile efectuate in desfasurarea activitatii lor economice, pentru operatiunile pentru care sunt obligate la plata taxei, precum si pentru orice alta operatiune reglementata la titlul VI din Codul fiscal;
b) persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept persoane inregistrate in scopuri de TVA conform titlului VI din Codul fiscal, in scopul desfasurarii oricarei operatiuni, pentru operatiunile respective;
c) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, pentru toate achizitiile intracomunitare;
d) asociatul care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului incheiat intre parti, in cazul asociatiilor in participatiune care nu constituie o persoana impozabila, pentru operatiunile realizate de respectiva asociatie in participatiune.

ORDIN Nr. 1.364 din 6 mai 2008 privind procedura de transmitere a datelor necesare intocmirii Registrului impozitelor, taxelor si tarifelor cu caracter fiscal si nefiscal

In vederea intocmirii Registrului impozitelor, taxelor si tarifelor cu caracter fiscal si nefiscal, toate institutiile care au cont deschis in trezorerie in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice si ale Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale vor asigura transmiterea catre Ministerul Economiei si Finantelor pana cel tarziu la data de 20 mai 2008 a listei impozitelor, taxelor si tarifelor cu caracter fiscal si nefiscal pe care le gestioneaza.

ORDIN Nr. 1.318 din 25 aprilie 2008 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale

Pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a actelor normative care reglementau taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, accizele, impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente, impozitul pe venit, inainte de intrarea in vigoare a Codului fiscal, se constituie Comisia fiscala centrala la nivelul Ministerului Economiei si Finantelor.

ORDIN Nr. 718 din 25 aprilie 2008 pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi platite online de catre persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare

Persoanele fizice pot achita online, la bugetul de stat, prin intermediul cardurilor bancare, obligatiile fiscale reprezentand impozit pe venit, plati anticipate cu titlul de impozit, regularizari aferente impozitului pe venit si obligatii fiscale accesorii aferente acestora.

ORDIN Nr. 1.311 din 25 aprilie 2008 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

Indreptarea erorilor materiale din documentele de plata intocmite de debitori se va face pe baza unei cereri depuse la organul fiscal competent, conform prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.