ORDONANTA DE URGENTA Nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, precum si al intreprinderilor individuale si familiale.

Provizioane pentru concedii neefectuate

Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an, prin exceptie, efectuarea concediului in anul urmator este permisa numai in cazurile expres prevazute de lege sau in cazurile prevazute in contractul colectiv de munca aplicabil.
Angajatorul este obligat sa acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care aveau dreptul.
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Pentru concediile de odihna neefectuate in anul curent trebuie sa se inregistreze provizioane. La fel se procedeaza si in cazul bonusurilor de performanta acordate echipei managerilor.

In privinta concediilor de odihna nefectuate, costul trebuie estimat in anul in care aceste concedii ar fi trebui suportate de companie, dar pentru care din diverse motive se amana plata catre salariat. Fiind o estimare, se inregistreaza un provizion la finele anului. Potrivit modificarilor Ordinului nr. 1752/2005 aceste estimari se inregistreaza pe costuri de personal in corespondenta cu contul 428. Oricum, inregistrarea este contabila, pentru prezentarea fidela a costurilor si rezultatelor companiei, acest provizion este cost nedeductibil si devine deductibil la momentul inregistrarii pe stat, la data achitarii catre salariat.
Principiul fiscal spune ca atunci cand se reia asupra veniturilor o estimare, pentru a se inregistra costul actual, venitul este neimpozabil, avand la baza un cost nedeductibil.

Conform prevederilor art. 20 din Codul fiscal, sunt venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile.

ORDIN Nr. 605 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi

Organele fiscale anuleaza din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor inactivi constituita potrivit reglementarilor legale in vigoare.
Procedura de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a contribuabililor inactivi se aplica ori de cate ori se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, un ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor inactivi, in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii acestuia.

ORDIN Nr. 552 din 28 martie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri“

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri (390 VIES)

1. Pentru achizitii intracomunitare de bunuri in cazul in care furnizorul nu comunica un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achizitia se declara in declaratia recapitulativa conform notei 1 la Ordinul nr. 552 din 28 martie 2008.
2. Pentru livrarile intracomunitare efectuate catre clienti nestabiliti in Comunitatea Europeana si care au desemnat un reprezentant fiscal in Uniunea Europeana, la rubrica “Denumire operator intracomunitar“ va fi inscrisa denumirea clientului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica “Cod operator intracomunitar“ va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.
3. Pentru achizitiile intracomunitare care provin de la un furnizor nestabilit in Comunitatea Europeana si care a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul, la rubrica “Denumire operator intracomunitar“ va fi inscrisa denumirea furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica “Cod operator intracomunitar“ va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.
Similar se procedeaza si in situatia in care furnizorul nestabilit in Comunitatea Europeana nu si-a desemnat un reprezentant fiscal in statul membru in care incepe transportul, dar prin aplicarea de catre unele state membre a masurilor de simplificare a declararii importurilor, respectiv o reprezentare globala de catre o societate care poate fi, de exemplu, o societate de expeditie/transport, operatorul extracomunitar se considera reprezentat fiscal de societatea respectiva.

Platitorii primesc: Provizioane pentru concedii neefectuate

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 39 din 26 martie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin

Avand in vedere faptul ca in decursul ultimilor ani sistemul de plati si decontari din Romania a cunoscut un amplu proces de reforma, modernizare, dezvoltare si diversificare, cambia si biletul la ordin pot fi procesate prin mijloace electronice.
In acest sens, orice semnatura cambiala trebuie sa cuprinda:
a) in clar, numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entitatii care se obliga;
b) semnatura olografa a persoanei fizice, respectiv a reprezentantilor legali sau a imputernicitilor persoanelor juridice care se obliga ori a reprezentantilor sau a imputernicitilor altor categorii de entitati care utilizeaza astfel de instrumente.

ORDIN privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaza gaze naturale pentru incalzirea locuintei

Se aproba Instructiunile de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaza gaze naturale pentru incalzirea locuintei.
Instructiunile prevazute in acest Ordin cuprind si formularele necesare in vederea stabilirii dreptului, efectuarii platilor si monitorizarii Programului de acordare a ajutorului suplimentar pentru familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizeaza gaze naturale pentru incalzirea locuintei.

Reevaluarea mijloacelor fixe

Din punct de vedere contabil, entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.
Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu data de 1 ianuarie anul urmator celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

In cazul in care se efectueaza reevaluarea imobilizarilor corporale, diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la cost istoric trebuie prezentata la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct in “Capital si rezerve“.
Tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat in notele explicative.
Indiferent daca valoarea rezervei a fost modificata sau nu in cursul exercitiului financiar, entitatile trebuie sa prezinte in notele explicative urmatoarele informatii:
a) valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;
b) diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;
c) sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, prezentandu-se natura oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;
d) valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.
Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve, atunci cand acest surplus reprezinta un castig realizat.

Din punct de vedere fiscal, pentru determinarea valorii fiscale ramase neamortizate in cazul mijloacelor fixe amortizabile, vor fi luate in calcul si reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2007, precum si partea ramasa neamortizata din reevaluarile contabile efectuate in perioada 1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2006, evidentiate la data de 31 decembrie 2006. Nu se recupereaza prin intermediul amortizarii fiscale reevaluarile contabile efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscala ramasa neamortizata la data reevaluarii.
In cazul in care ulterior datei de 31 decembrie 2003 se efectueaza reevaluari care determina o descrestere a valorii acestora se procedeaza la o scadere a rezervei din reevaluare in limita soldului creditor al rezervei, in ordinea descrescatoare inregistrarii rezervei iar valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile se recalculeaza corespunzator. In aceste situatii, partea din rezerva din reevaluare care a fost anterior dedusa se include in veniturile impozabile ale perioadei in care se efectueaza operatiunile de reevaluare ulterioare datei de 31 decembrie 2003.
Prin valoarea fiscala ramasa neamortizata se intelege diferenta dintre valoarea de intrare fiscala si valoarea amortizarii fiscale.

HOTARARE Nr. 13 din 19 martie 2008 pentru aprobarea Normelor privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instantelor judecatoresti, organelor de cercetare penala, organelor fiscale sau a altor parti interesate

Expertizele fiscale pot fi efectuate numai de membrii ai Camerei Consultantilor Fiscali inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala in categoria membri activi.
Expertizele fiscale judiciare pot fi facute doar de catre persoanele fizice consultanti fiscali, iar cele extrajudiciare, si de catre societatile de consultanta.

Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt instanta considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, va numi, la cererea partilor ori din oficiu, unul sau trei experti, stabilind prin incheiere punctele asupra carora ei urmeaza sa se pronunte si termenul in care trebuie sa efectueze expertiza.