ORDIN Nr. 858 din 19 martie 2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Urmatoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta:
– Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;
– Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;
– Declaratia privind accizele, cod 14.13.01.03/a;
– Declaratia rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
– Declaratia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
– Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
– Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02/s;
– Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03;
– Decontul privind impozitul la titeiul din productia interna, cod 14.13.01.05.

Platitorii de impozite, taxe si contributii pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor prevazute la mai sus prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor fiscale.

Pentru utilizarea metodei de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, contribuabilii pot solicita un certificat digital emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Platitorii primesc: Reevaluarea mijloacelor fixe

HOTARARE Nr. 322 din 19 martie 2008 privind acordarea de facilitati pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 2

Actualizarea obiectului de activitate conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN Rev. 2 pentru persoanele juridice si dezmembramintele fara personalitate juridica ale acestora, precum si pentru persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati economice in mod independent si asociatiile familiale, se realizeaza de Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, la cerere, fara plata taxelor aferente inregistrarii mentiunii in registrul comertului.

ORDIN Nr. 477 din 24 martie 2008 pentru modificarea si completarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia

Sumele platite de contribuabili, reprezentand obligatii fiscale prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007, cu modificarile ulterioare, datorate bugetului de stat, se distribuie de catre organul fiscal competent pe tipuri de obligatii fiscale datorate, prioritate avand obligatiile fiscale cu retinere la sursa si apoi celelalte obligatii fiscale.

Sumele reprezentand obligatii fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, prevazute de acelasi act normativ, achitate de catre contribuabili in contul unic, se distribuie de catre organul fiscal competent mai intai pe bugete, proportional cu sumele datorate fiecarui buget, si apoi pe tipuri de obligatii fiscale, prioritate avand obligatiile fiscale cu retinere la sursa si apoi celelalte obligatii fiscale.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 28 din 19 martie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale

Orice persoana subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, institutia publica si institutia publica locala, care are organizata o entitate, cu sau fara personalitate juridica, la alta adresa decat sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizeaza venituri din salarii, are obligatia sa solicite inregistrarea fiscala a entitatii respective, ca platitoare de salarii si de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui raza teritoriala se afla adresa unde se desfasoara efectiv activitatea acelei entitati. Solicitarea se face in termen de 30 de zile de la data infiintarii, pentru entitatile nou-infiintate.

Recunoasterea cheltuielilor de detasare a nerezidentilor in Romania

Societatile stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul Romaniei salariati cu care au stabilite raporturi de munca, pot benficia de tratament egal.
Prin salariat detasat se intelege salariatul care in mod normal lucreaza intr-un alt stat decat Romania, dar pentru o perioada de timp limitata isi desfasoara activitatea in Romania.
Acest tratament este stabilit prin Legea nr. 344/2006 si se aplica in masura in care intreprinderile iau una dintre urmatoarele masuri cu caracter transnational:
– detasarea unui salariat pe teritoriul Romaniei, in numele intreprinderii si sub coordonarea acesteia, in cadrul unui contract incheiat intre intreprinderea care face detasarea si beneficiarul prestarii de servicii care isi desfasoara activitatea in Romania;
– detasarea unui salariat la o unitate situata pe teritoriul Romaniei sau la o intreprindere care apartine unui grup de intreprinderi, situata pe teritoriul Romaniei;
– punerea la dispozitie a unui salariat, de catre o intreprindere de munca temporara sau agentie de plasare, la o intreprindere utilizatoare stabilita sau care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei.

Salariatii detasati pe teritoriul Romaniei in cadrul prestarii de servicii transnationale beneficiaza, indiferent de legea aplicabila raportului de munca, de conditiile de munca stabilite prin legea romana si/sau prin contractul colectiv de munca la nivel national si de ramura, cu privire la:
a) durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;
b) durata minima a concediilor anuale platite;
c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
d) conditiile de punere la dispozitie a salariatilor, in special de catre intreprinderile de munca temporara;
e) sanatatea si securitatea in munca;
f) masurile de protectie aplicabile conditiilor de munca pentru femeile insarcinate sau pentru cele care au nascut recent, precum si pentru copii si tineri;
g) egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.
Salariatii unor societati din cadrul grupului situat in Uniunea Europeana pot fi detasati pentru prestari de servicii in Romania.
In cadrul contractelor incheiate de acestia pot beneficia de cazare, transport, diurna, cheltuieli care de obicei cad in sarcina societatii din Romania, conform prevederilor din Codul fiscal si Normele de aplicare ale acestuia.
La art. 21, alin. 2, lit. e si pct. 27 din Norme se specifica faptul ca persoanele asimilate salariatilor cuprind si:
a) directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat;
b) persoanele fizice rezidente si/sau nerezidente detasate, in situatia in care contribuabilul suporta drepturile legale cuvenite acestora.

Rezulta ca sunt deductibile cheltuielile de aceasta natura efectuate de societatea din Romania pentru nerezidentii care nu au calitatea de salariati ai societatii din Romania.

ORDIN Nr. 588 din 27 februarie 2008 privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii de venit

Pentru indeplinirea obligatiei de declarare a veniturilor realizate in anul fiscal 2007, se aproba transmiterea prin posta, de catre organul fiscal, catre contribuabili – persoane fizice a unui pachet informational continand urmatoarele:
a) 2 exemplare ale formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate“, cod 14.13.01.13;
b) Ghidul pentru completarea si depunerea Declaratiei privind veniturile realizate in anul 2007;
c) scrisoarea adresata contribuabililor, semnata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
d) plicul “CR“, destinat transmiterii declaratiei de venit de catre contribuabili catre organul fiscal;
e) plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informational catre contribuabili.

HOTARARE Nr. 104 din 11 decembrie 2007 privind modificarea nivelului cotizatiilor fixe, precum si al unor tarife ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Pentru anul 2008, cotizatiile si tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar se modifica dupa cum urmeaza:
a) pentru auditorii financiari, persoane fizice active: 300 lei;
b) pentru auditorii financiari, persoane fizice nonactive: 150 lei;
c) pentru auditorii financiari, persoane juridice: 600 lei.
Plata cotizatiilor fixe anuale se va face pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.

Platitorii primesc: Recunoasterea cheltuielilor de detasare a nerezidentilor in Romania

ORDIN Nr. 588 din 27 februarie 2008 privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin posta, formularele de declaratii de venit

Pentru indeplinirea obligatiei de declarare a veniturilor realizate in anul fiscal 2007, se aproba transmiterea prin posta, de catre organul fiscal, catre contribuabili – persoane fizice a unui pachet informational continand urmatoarele:
a) 2 exemplare ale formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate“, cod 14.13.01.13;
b) Ghidul pentru completarea si depunerea Declaratiei privind veniturile realizate in anul 2007;
c) scrisoarea adresata contribuabililor, semnata de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
d) plicul “CR“, destinat transmiterii declaratiei de venit de catre contribuabili catre organul fiscal;
e) plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informational catre contribuabili.

HOTARARE Nr. 227 din 5 martie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat

Se aproba Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se elaboreaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, si se aproba de Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu.

ORDIN Nr. 514 din 22 februarie 2008 privind extinderea aplicarii metodei de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Platitorii de impozite, taxe si contributii din raza teritoriala a judetelor Alba, Botosani, Buzau, Covasna, Giurgiu, Maramures, Satu Mare, Salaj, Suceava, Tulcea, cu exceptia contribuabililor mari aflati in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili si a sediilor secundare ale acestora, pot depune declaratiile fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.210/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.