Declaratie privind impozitul pe veniturile nerezidentilor

Declaratia anuala privind retinerea la suma se dupune de platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de la contribuabilii din Romania.Aceasta declaratie se dupune la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28 respectiv 29 februatie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul.

Continutul si formatul declaratiei este cel prevazut la art 119 din Codul Fiscal si pct. 15 din sumele de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin HG44/2004.
Se pune intrebarea daca se raporteaza in aceasta declaratie toate platile catre nerezidenti pentru veniturile obtinute de acestia din Romania sau o parte din acestea.

Se raporteaza veniturile pentru care se datoreaza impozit sau sunt scutite conform prevederilor din Codul Fiscal-Titlul V

HOTARARE Nr. 109 din 29 ianuarie 2008 privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

Testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu se organizeaza de Camera Auditorilor Financiari din Romania prin Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari in data de 19 aprilie 2008.

Platitorii primesc: Declaratia privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa.

ORDIN Nr. 94 din 8 februarie 2008 privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie

Se aproba Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protectie, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 281/01 din 23 noiembrie 2007, prin comunicarea Comisiei Europene in cadrul implementarii Directivei Consiliului 89/686/CEE din 21 decembrie 1989 privind armonizarea legislativa a statelor membre referitoare la echipamentele individuale de protectie, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

HOTARARE Nr. 11 din 19 februarie 2008 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea martie 2008

Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti, in zilele de 29 – 30 martie 2008.
Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 24 martie 2008.
Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.

ORDIN Nr. 254 din 18 februarie 2008 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) “Decont special de taxa pe valoarea adaugata“

S-au aprobat continutul si instructiunile de completare a formularului (301) “Decont special de taxa pe valoarea adaugata“

Contribuabilii care au obligatia sa depuna decontul special de taxa pe valoarea adaugata sunt:
– persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) ori persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici, prevazut la art. 152 din acelasi cod, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 153 cu 1 din acelasi cod;
– persoanele juridice neimpozabile, care sunt inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu 1 din Codul fiscal.

Contributii sociale in cazul contractului de administrare/management

Sunt doua intrebari foarte fregvente legate de contractul de management/administrare , una care priveste contributia de asigurari sociale asa cu sunt reglementate de Lege 19 din 2000 cu modificarile si completarile din Ordinul 680/2007 si una care priveste contributiile administratorilor la fondul de accidente si boli profesionale reglementat de Legea 346 din 2002.

Administratorilor/managerilor care au incheiuat contract de administrare le sunt aplicabile prevederile art 6 alin 2 ,art 21 alin 4 ,art 23 alin 3 si cele ale art 29 din Legea nr 19/2000 ,modificata si completata.

Pentru indemnizatia primitade acestia in baza contractului de administrare ,societatea nu are nici o obligatie de a calcula,retine si vira contributia individuala de asigurari sociale si nici contributia de asigurari sociale datorata de angajator.

Aici se disting doua situatii cind administratorul are incheiat contract de administrare cu societarea al carul administrator este si nu are contract individual de munca cu o alta societate ,atunci se regaseste in categoria persoanelor asigurate obligatoriu ,prin efectul legii ,art 5 alin 1 pctIV lit b din Legea 19 ,modificata si completata,,fiind obligat sa depuna declaratia de asigurare la Casa teritoriala de pensii in raza careia isi are domiciliul si sa achite lunar ,cota de contributii de asigurari sociale aferenta venitului lunar asigurat prevazut in declaratia de asigurare,indiferent de cuantunul din contractul de administrator.
Venitul lunar asigurat ,prevazut in declaratia de asigurare este venitul care se ia in calcul la stabilirea punctajului anual al asiguratului,indiferent de venitul brut realizat lunar.

Daca administratorul are contract de munca cu alta societate decit cea unde este administrator ,atunci este asigurat obligatoriu ,prin efectul legii.Angajatorul cu care are incheiat contract individual de munca calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat,impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurat.
In aceasta situatie administratorul nu are obligatia de a depune declaratie de asigurare la casa teritoriala de pensii pentru calitatea de administrator.

Referitor la obligatia administratorului in raport cu contributia pentru accidente de munca interpretarea este similara,daca este salariat la alta societate este asigurat implicit,conform prevederilor de la art 5 din LegeA 346/2002.
Daca nu are contract de munca individual cu alt angajator atunci se pot asigura in baza prevederilor de la art 6 din ACEIASI LEGE.

ORDIN Nr. 222 din 8 februarie 2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer

In vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer.
In functie de circumstantele fiecarui caz in parte, contribuabilul trebuie sa furnizeze si alte informatii, la cererea organului fiscal competent, in completarea dosarului preturilor de transfer.

HOTARARE Nr. 149 din 13 februarie 2008 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002

Baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, este reprezentata de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19 din lege, constituit, dupa caz, din urmatoarele elemente:
a) salariul de baza lunar brut, corespunzator timpului efectiv lucrat, la care se adauga, dupa caz: indemnizatia de conducere, salariul de merit, precum si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative ori contractelor colective sau individuale de munca, fac parte din salariul de baza;
b) indemnizatia bruta lunara pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, precum si pentru persoanele care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti;
c) solda bruta lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale soldatilor si gradatilor voluntari, acordate si suportate, potrivit legii, de unitati;
d) drepturile banesti in valoare bruta realizate lunar de persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
e) remuneratia directorilor si membrilor directoratului societatilor pe actiuni, numiti in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) sporurile, adaosurile si drepturile banesti, acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca, sub forma de procent din elementele prevazute la lit. a)-d) ori ca sume fixe, indiferent daca au caracter permanent sau nu;
g) indemnizatiile pentru concedii, indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, in situatia in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, precum si orice alte indemnizatii acordate salariatilor si suportate de unitati, potrivit legii;
h) sumele rezultate prin plata cu ora, garzi, indemnizatii clinice;
i) drepturile banesti acordate potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de munca sub forma de stimulente, premii si prime;
j) orice alte sume platite din fondul de salarii.