ORDIN Nr. 125 din 15 ianuarie 2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

Platitorii de impozite, taxe si contributii au obligatia prezentarii urmatoarelor declaratii fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare:
a) Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;
b) Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;
c) Declaratie privind accizele, cod 14.13.01.03/a;
d) Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
e) Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
f) Decont privind accizele, cod 14.13.01.03;
g) Decont privind impozitul la titeiul din productia interna, cod 14.13.01.05;
h) Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r.
Sunt exceptati de la prevederile alin. (1) urmatorii platitori de impozite, taxe si contributii:
a) contribuabilii mari, pentru declaratiile fiscale care se depun prin intermediul Sistemului electronic national, conform legii;
b) contribuabilii care depun declaratiile fiscale prevazute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

ORDIN Nr. 101 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Se aproba modelul si continutul formularelor prevazute in anexele nr. 1 – 7):
a) 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“, cod 14.13.01.99/bs;
b) 101 “Declaratie privind impozitul pe profit“, cod 14.13.01.04;
c) 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale“, cod 14.13.01.40;
d) 103 “Declaratie privind accizele“, cod 14.13.01.03/a;
e) 104 “Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor“, cod 14.13.01.01/dv;
f) 120 “Decont privind accizele“, cod 14.13.01.03;
g) 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia interna“, cod 14.13.01.05.

REGULAMENT Nr. 1 din 23 ianuarie 2008 privind transformarea institutiilor financiare in institutii de credit

Institutiile financiare, persoane juridice romane, reglementate sau supravegheate de o autoritate competenta, se pot transforma in oricare categorie de institutie de credit prevazuta la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu respectarea tuturor cerintelor generale si specifice de autorizare aplicabile respectivei categorii de institutie de credit, prevazute de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte.

Cursuri de schimb valutar utilizate in legislatia fiscala,Taxa pe valoare adaugata

Echivalentul in lei a plafonului pentru achizitii intracomunitare de 10.000 euro,pentru care achizitiile sunt operatiuni neimpozabile in Romania,aplicabil in cursul unui an calendaristic, precum si a plafonului de 35.000 de euro pentru vanzarile la distanta, se determina pe baza cursului valutar de schimb al Bancii Nationale a Romaniei din ultima zi lucratoare a anului calendaristic precedent si se rotunjeste la cifra miilor.

La stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri exprimat in valuta,cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama.
La stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni,alta decat importul de bunuri,exprimata in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.

In cazul incasarii de avansuri inainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, altele decat cele pentru achizitii intracomunitare sau livrari intracomunitare de bunuri, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozare a taxei pe valoarea adaugata este cursul de la data incasarii avansurilor, la data definitivarii operatiunii,baza de impozitare aferenta avansului nu se recalculeaza.

Echivalentul in lei al cifrei de afaceri anuale, declarate sau realizate, inferioare plafonului de 35.000 euro pentru care persoana impozabila poata solicita scutirea de TVA, se stabileste la cursul de schimb comunicat de banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie.

La completarea decontului special de taxa de catre persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile se foloseste rata de schimb in vigoare in ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ultima zi respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt implicate in acea zi.

Pretul sau valoarea bunurilor necesare exercitarii unei profesii sau meserii care nu se trec in registrul nontransferurilor se convertesc in lei la cursul de schimb din data la care bunul este transportat sau expediat in alt stat membru.

Echivalentul in lei al plafonului de 100.000 euro pentru stabilirea perioadei fiscale calendaristice se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru 31 decembrie al anului precedent sau cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data solicitarii inregistrarii prin optiune.

Cifra de afaceri realizata la finele unui an calendaristic inferioara sunei de 100.000 euro, pe care persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA trebuie sa o notifice organului fiscal de care apartine, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator,se calculeaza la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului.

Cifra de afaceri cuprinsa intre 10.000 si 35.000 euro, pentru care persoanle impozabile neinregistrate in scopuri de TVA trebuie sa notifice organului fiscal suma livrarilor de bunuri si prestari de servicii, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator,se calculeaza la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului.

Prin OMF 2374 din 12 dec 2007 s-a precizat ca in cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii,urmaind ca factura sa soseasca ulterior,cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data receptiei.

ORDONANTA Nr. 65 Republicata * din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.
Asupra constatarilor, concluziilor, opiniilor si recomandarilor sale, expertul contabil intocmeste raport.
Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare.

ORDIN Nr. 1 din 14 ianuarie 2008 privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

Reglementarile contabile prevazute la art. 1 se aplica si institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul general, potrivit prevederilor titlului I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, precum si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar (denumit in continuare Fond), infiintat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Contabilul autorizat este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante si are competenta de a tine contabilitatea si de a pregati lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare.