ORDIN Nr. 20 din 24 decembrie 2007 pentru completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare de catre institutiile financiare nebancare

Termenele pentru depunerea la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2007 sunt de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru situatiile financiare anuale individuale, respectiv de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru situatiile financiare consolidate.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, institutiile financiare nebancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice straine, mentionate la alin. (3), vor aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

LEGE Nr. 372 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Cu exceptia tranzactiilor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal incheiate intre rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv, precum si intre soti, caz in care impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in celalate cazuri daca valoarea declarata de parti este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, impozitul pe venitul obtinut se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiza.

HOTARARE Nr. 1.579 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Depunerea cu intarziere a notificarii privind taxarea operatiunilor de arendare, concesionare, inchirierea si leasingul de bunuri immobile nu va conduce la anularea optiunii de taxare depuse de vanzator. Notificarea trebuie transmisa in copie si cumparatorului.
Casarea unui bun de capital inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestuia nu este considerata livrare catre sine, dar se aplica prevederile referitoare la ajustare, daca bunul isi inceteaza existenta in societate in cadrul perioadei de ajustare. Prevederea se aplica si in cazul casarii unui bun de capital dupa expirarea duratei normale de functionare, dar in cursul perioadei de ajustare.

Platitorii primesc: Noile modificari privind salariile de la data 1 Ianuarie 2008 si cursul valutar pentru inchiderea lui 2007

ORDIN Nr. 2.421 din 18 decembrie 2007 pentru modificarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru acele operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici sa fie in posesia documentelor de justificare a scutirii in momentul emiterii facturii, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a fost emisa factura. Daca factura nu este emisa in termenul prevazut de lege, termenul de 90 de zile mentionat anterior va incepe din data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza.

ORDIN Nr. 2.371 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Prezentul ordin aproba modele si continutul formularelor pentru definitivarea impozitului anual aferent veniturilor realizate începand cu 1 ianuarie 2007 si pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit începand cu 1 ianuarie 2008.

Platitorii primesc: Cadouri pentru copii salariatilor

ORDIN Nr. 18 din 20 decembrie 2007 privind prorogarea termenului prevazut la art. II din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/200

ORDIN Nr. 18 din 20 decembrie 2007 privind prorogarea termenului prevazut la art. II din Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2007 pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.109/200

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 155 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Incepand cu data de 01.01.2008 se stabilesc grile diferite de impozitare pentru vehiculele înmatriculate în Romania si angajate exclusiv în operatiuni de transport intern si vehiculele romanesti care desfasoara activitati de transport international.
În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2008, pentru fiecare mijloc de transport cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, întreprinderile si operatorii de transport rutier sunt obligati sa declare pe propria raspundere, pana la data de 31 martie 2008, daca vehiculul a efectuat sau urmeaza sa efectueze în cursul anului cel putin o operatiune de transport rutier international.