Separarea exercitiilor financiare si influentele fiscale

Potrivit prevederilor art.6 alineatul (1) din Legea nr.82/1991 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Conform principiului separarii exercitiului, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce trezoreria sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Daca unele operatiuni economico-financiare, tranzactiile, nu au fost inregistrare la momentul producerii acestora avand in vedere prevederile O.M.F.P. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene erorile din perioadele anterioare pot fi facute numai pe seama rezultatului reportat.
Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni sau declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informatii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare.
Astfel de erori includ efectele greselilor matematice, greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.
Retineti ca in cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit.
In notele la situatiile financiare trebuie prezentate informatii suplimentare cu privire la erorile constate.

Totodata va atragem atentia ca operatiunile de corectie care vor avea influente in calculul impozitului pe profit, trebuie recalculat impozitul pe profit sau pierderea fiscala. In acest sens sunteti obligata sa depuneti declaratii rectificative pentru corectarea datelor din declaratiile initiale.

Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari. Potrivit Ordinului Ministerul Economiei si Finantelor nr.273/2007 in rubrica de regularizari se evidentiaza sumele rezultate din corectarea informatiilor, precum si orice alte sume rezultate din regularizari prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial, precum: reducerile de pret acordate de furnizori/prestatori, modificarea pretului, nedeclararea operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea, pentru informatiile din deconturile anterioare de taxa depuse la organele fiscale.

Atentie:
Potrivit punctului 46 (1) din Normele metodologice de aplicarea a Titlului VI din Codul fiscal, in cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original al documentului de justificare, beneficiarul va solicita furnizorului/prestatorului emiterea unui duplicat al facturii pe care se va mentiona ca inlocuieste factura initiala, regula valabila incepand cu data de 01.01.2007.
Avand in vedere regimul fiscal al documentelor anterior datei de 01.01.2007 precum si a modalitatilor de reconstituire a documentelor justificative si contabile pierdute se pot aplica prevederile O.M.F.P. nr.1850/2005 sectiunea

ORDONANTA Nr. 47 din 28 august 2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Cazurile de nerespectare a legislatiei financiar-fiscale pot fi facute publice prin mass-media.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2008 declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2008 impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa se platesc astfel:
a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozitul pe veniturile microintreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care desfasoara activitati independente;
b) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2008:
Debitorii vor efectua plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, intr-un cont unic, prin utilizarea unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru obligatiile datorate bugetului de stat si a unui ordin de plata pentru Trezoreria Statului pentru celelalte obligatii de plata.

Pentru contribuabilii care platesc integral si la termenele prevazute de lege obligatiile fiscale si care nu au alte obligatii fiscale restante, prevederile pot aplica pentru plata obligatiilor fiscale incepand cu cele aferente lunii septembrie 2007.

Modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Exceptarea obligari utilizarii aparatelor de marcat electronice :
-serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate
-livrarile de bunuri la domiciliu efectuate de unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;
Nu mai sunt exceptate de la utilizarea aparatelor de marcat electronice
– vanzarea bunurilor de folosinta indelungata, definite potrivit legii;
– vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral cu numerar si/sau substitute de numerar;
– vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral in momentul livrarii bunului sau prestarii serviciului.
-activitatile economice desfasurate in mod independent de persoanele fizice autorizate potrivit legii
Agentii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr.28/1999 cu modificarile si completarile ulterioare nu mai au obligatia ca lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare (alin.10 al art.4 se abroga)

Modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatoriu si in urmatoarele situatii:
– la cesiunea partilor sociale sau a actiunilor de catre noii asociati sau actionari;
– la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati sau actionari cu prilejul efectuarii majorarii de capital social de catre noii reprezentanti legali, asociati si actionari.
Obligatia prevazuta mai sus este indeplinita in situatiile prevazute la cele doua alineate prin transmiterea, in format electronic, a informatiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de Ministerul Economiei si Finantelor Oficiului National al Registrului Comertului, la solicitarea acestuia, in termen de 8 ore.
Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.
Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face de indata, in prezenta contribuabilului sau a reprezentantului acestuia.
Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal sau pentru transmiterea electronica a

ORDONANTA Nr. 47 din 28 august 2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Amenzi

A fost majorat cuantumul amenzilor cu pana la de 5 ori vechiul nivel, noile nivele urmand a intra in vigoare incepand cu 30 septembrie 2007.
Exemplu nedepunerea Declaratiilor recapitulative – 390 la termenele prevazute de lege, se sanctioneaza contraventional cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei;

Case de marcat

Modificarile introduse ridica exceptiile de la obligativitatea utilizarii caselor de marcat electronice fiscale aplicabile anterior anumite categorii de persoane si activitati. Astfel, devine obligatorie utilizarea caselor de marcat in urmatoarele situatii:

– Persoanele fizice autorizate care efectueaza livrari de bunuri cu amanuntul si/sau prestari de servicii direct catre populatie. Raman in continuare exceptate de la obligativitatea utilizarii caselor de marcat activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;
– Vanzarea bunurilor de folosinta indelungata;
– Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral cu numerar si/sau substitute de numerar;
– Vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral in momentul
livrarii bunului sau prestarii serviciului.

In consecinta, incepand cu 31 august 2007 persoanele aflate, cu regularitate, in cel putin una din situatiile de mai sus sunt obligate la utilizarea caselor de marcat pentru livrari/prestari direct catre populatie.

Incepand cu 31 august 2007, utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati:
– sa inregistreze banii personali detinuti de angajati si/sau de administratorul unitatii intr-un registru special intocmit in acest sens, si
– sa introduca, la inceputul fiecarei zile, in aparatele de marcat electronice fiscale soldul initial reprezentand monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului.

In caz de nerespectare a acestor prevederi amenda contraventionala este de la 8.000 lei la 40.000 lei.

Agentii economici obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale nu mai au obligatia ca lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare. Aceste prevederi de aplica incepand cu raportul aferent lunii septembrie.

ORDIN Nr. 980 din 21 august 2007 privind modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea masurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei catre Autoritatea Nationala a Vamilor

La data de 1 ianuarie 2008 se va realiza transferul competentelor privind inspectia fiscala pentru accize catre autoritatea desemnata din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, cu conditia modificarii in acest sens a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

ORDIN Nr. 1.182 din 23 august 2007 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 708/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale

Inspectia fiscala poate fi suspendata si cand este:
– necesara solicitarea unor informatii suplimentare de la autoritatile fiscale similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din state cu care Romania are incheiate conventii internationale pentru schimburi de informatii in scopuri fiscale;
– necesara elaborarea si prezentarea unui dosar al preturilor de transfer in cazul contribuabililor care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate.

Declaratia INTRASTAT

Operatorii economici inregistrati in Romania in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, care efectueaza comert intracomunitar cu bunuri si realizeaza o valoare a acestuia, separat pentru expedieri si introduceri, peste pragurile stabilite anual de Institutul National de Statistica, au obligatia de a furniza informatii statistice Intrastat, conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 422/2006.
Obligatia furnizarii de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
1. sunt inregistrati in scopuri de TVA;
2. realizeaza comert cu bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
3. cifra de afaceri realizata la nivel anual, separat pe fluxurile de introduceri si expedieri, depaseste un anumit prag statistic.
Pentru anul 2007, Institutul National de Statistica a stabilit un nivel al pragurilor statistice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Un operator economic a carui valoare anuala pentru introducerile intracomunitare de bunuri este mai mare de 300.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul “introduceri“. Un operator economic a carui valoare anuala pentru expedierile intracomunitare de bunuri este mai mare de 900.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul “expedieri“.
Datele statistice furnizate de operatori economici prin intermediul declaratiei INTRASTAT sunt verificate pe baza valorilor comertului intra-comunitar declarate In deconturile TVA si declaratiile recapitulative VIES depuse la Ministerul Finantelor Publice.
Tratamentul plusurile sau minusurile constate la receptia bunurilor din achizitiile intracomunitare nu sunt tratate in Ordinul Institutului National de Statistica nr.1/2007.
Avand in vedere ca aceste aspecte sumt omise de catre prevederile mentionate mai sus, in scopul completarii corecte a declaratiei Intrastat va prezentam mai jos urmatoarele solutii pentru cazurile in care se constata plusuri si minusuri cu ocazia receptiei bunurilor intracomunitare:

Cazul 1
-in data de 20.07.2007 se primeste factura pentru achizitia bunurilor intracomunitare, care are urmatoarele date:
-cantitate facturata: 1.000 bucati
-pret unitar: 10 Euro
-valoare totala:10.000 Euro

In data de 23.07.2007 se efectueaza receptia bunurilor, ocazie cu care se constata un minus de 70 bucati, procentul in minus rezultat este de 7% din cantitatea totala.
Furnizorul nu intocmeste nici un document pentru aceasta diferenta, ramanad ca cumparatorul sa platesca valoarea totala de 10.000 Euro.

Intrebare:
Diferenta in minus constatata cu ocazia receptiei se declara din punct de vedere cantitativ si valoric la luna iulie 2007 in declaratia Intrastat?
Raspuns:
Diferenta in minus constatata cu ocazia receptiei se va raporta in declaratia Intrastat de introduceri aferenta lunii iulie 2007 astfel:
-cantitate introdus 930 bucati
-valoarea facturata echivalentul in lei a sumei de 10 000 Euro.

Cazul 2
-in data de 29.07.2007 se primeste factura pentru achizitia bunurilor intracomunitare, care are urmatoarele date:
-cantitate facturata: 1.000 bucati
-pret unitar: 10 Euro
-valoare totala: 10.000 Euro

In data de 01.08.2007 se efectueaza receptia bunurilor, ocazie cu care se constata un plus de 150 bucati, procentul in plus rezultat este de 15% din cantitatea totala.
Furnizorul nu intocmeste nici un document pentru aceasta diferenta, ramanad ca cumparatorul sa platesca valoarea totala de 10.000 Euro.

Intrebare:
Diferenta in plus constatata cu ocazia receptiei se declara din punct de vedere cantitativ si valoric la luna august 2007, in declaratia Intrastat?
Raspuns:
Diferenta in plus constatata cu ocazia receptiei se va raporta in declaratia Intrastat de introduceri aferenta lunii august 2007 astfel:
-cantitate introdusa 1.150 bucati
-valoarea facturata echivalentul in lei a sumei de 10.000 Euro.

Cazul 3
-in data de 21.08.2007 se primeste factura pentru achizitia bunurilor intracomunitare, care are urmatoarele date:
-cantitate facturata: 1.000 bucati
-pret unitar: 10 Euro
-valoare totala: 10.000 Euro

Cu ocazia receptiei bunurilor, in data de 31.08.2007, se constata un plus de 110 bucati, procentul in plus rezultat este de 11% din cantitatea totala.
Furnizorul intocmeste factura pentru aceasta diferenta, in data de 17.09.2007. Cumparatorul va plati valoarea totala de 10.000 Euro plus diferenta constatata cu ocazia receptiei, diferenta facturata de furnizor.

Intrebare:
Diferenta in plus constatata cu ocazia receptiei se declara din punct de vedere cantitativ si valoric la luna august sau la luna septembrie 2007?
Raspuns:
Diferenta in plus constatata cu ocazia receptiei va fi raporta in declaratia Intrastat de introduceri aferenta lunii august 2007 astfel:
-cantitate introdusa 1.110 bucati
-valoarea facturata echivalentul in lei a sumei de 10.000 Euro.

In luna septembrie odata primita factura pentru diferenta de 110 bucati, se va intocmi o declaratie Intrastat revizuita pentru luna august 2007 in care se va modifica la randul ce reprezinta tranzactia in cauza, valoarea facturata, adica se va trece la valoarea facturata valoarea de 10.000 Euro plus diferenta constatata cu ocazia receptiei facturate de furnizorul de bunuri (echivalentul in lei ale acestor sume).

ORDIN Nr. 662 din 23 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

Se modifica si se inlocuiesc Anexele nr. 1 – 3 din Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 cu cele din prezentul ordin.
Dispozitiile prezentului ordin se aplica incepand cu declaratia lunara corespunzatoare lunii iunie 2007.

ORDIN Nr. 918 din 14 august 2007 pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum

Distrugerea de produse accizabile intr-un antrepozit fiscal nu se considera eliberare pentru consum atunci cand se datoreaza unor cauze fortuite sau de forta majora ori atunci cand produsele accizabile nu mai indeplinesc conditiile legale de comercializare.
Distrugerea este datorata unui caz fortuit atunci cand aceasta este rezultatul unei imprejurari care nu putea fi prevazuta sau inlaturata.
Constituie cazuri fortuite: fenomene ale naturii, defectiuni tehnice neprevazute, deteriorarea utilajelor de productie, utilizarea in cadrul procesului de fabricatie a unor componente (materie prima si/sau materiale auxiliare) cu vicii ascunse sau actiunea neprevazuta ori imprudenta a unei persoane.

Distrugerea poate consta intr-o distrugere totala a produselor accizabile sau intr-o distrugere partiala prin recuperarea materiilor prime sau a materialelor auxiliare, in functie de cauzele care au generat-o.
Contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile distruse nu se suporta din valoarea accizelor datorate bugetului de stat.

Platitorii primesc: “Separarea exercitiilor financiare si influentele fiscale”

ORDIN Nr. 680 din 1 august 2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

Angajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a inscrie in declaratia nominala inclusiv persoanele cu care nu au raport de munca sau de serviciu, dar carora le achita drepturi banesti asupra carora se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale stabilita de lege.
Declararea privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, respectiv anexele nr. 1.1 si 1.2 la Declaratia nominala, fara plafonarea bazei de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, conform prevederilor Legii nr. 250/2007 privind modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, se face de catre angajatori incepand cu raportarea obligatiilor de plata aferente lunii august 2007, indiferent de perioada pentru care se achita veniturile realizate de asigurati.
Sunt obligate sa depuna declaratie de asigurare persoanele care realizeaza venituri ca urmare a incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV din lega nr.19/2000 cu completarile si modificarile ulterioare, indiferent de nivelul veniturilor realizate anual.
Neplata contributiei de asigurari sociale timp de 6 luni consecutiv constituie pentru casa teritoriala de pensii motiv de reziliere a contractului de asigurare sociala.