ORDIN Nr. 771 din 18 iulie 2007 pentru aprobarea Precizarilor de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII “Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

In cazul produselor accizabile pentru care in Codul fiscal este prevazut expres nivel de acciza, operatorul inregistrat are obligatia sa constituie garantia in conformitate cu prevederile pct. 122 din normele metodologice.

LEGE Nr. 260 din 19 iulie 2007 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

Prezenta lege stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri sau servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.
Facturile, bonurile fiscale si chitantele in forma electronica constituie documente justificative in intelesul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Prezenta lege se aplica persoanelor stabilite in Romania, in intelesul prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei.

Persoana fizica sau juridica ce emite facturi, denumita in continuare emitent, poate sa opteze pentru emiterea facturilor in forma electronica, cu conditia garantarii autenticitatii, originii si integritatii continutului, conform conditiilor prevazute de prezenta lege.
Facturile si chitantele in forma electronica emise fara indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege nu au calitatea de document justificativ, in intelesul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata.

LEGE Nr. 262 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

Litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de catre tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel. Completul de judecata este format din 2 judecatori.

Produse oferite gratuit

Intelegem din intrebarea dvs ca societatea ofera gratuit produse clientilor sai in functie de volumul vanzarilor derulate prin acel client.

Desi nu face obiectul intrebarii dvs dorim sa va mentionam ca trebuie sa aveti in vedere toate implicatiile tranzactiei: politica comerciala (Ordonanta nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata), existenta unui regulament sau a unei proceduri de acordare nediscriminatorie a produselor, tratamentul contabil functie de incadrarea tranzactiei, implicatiile fiscale.

Intrebarea dvs se refera strict la intocmirea facturii si la prezentarea pe factura a produselor oferite gratuit. In prezent singura reglementare legala care prevede conditiile de intocmire a facturii este Codul Fiscal si normele de aplicare aferente. Articolul 155 mentioneaza clar ca reducerile de pret sub orice forma, trebuie mentionate pe factura.

Pentru stabilirea bazei de impozitare, se mentioneaza la art. 137 alin. 3 litera a) ca alte reduceri de pret nu se cuprind in baza de impozitare a taxei daca sunt acordate de furnizor direct in beneficiul clientului la momentul livrarii si nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau livrari.
In acest scop in factura emisa se va consemna contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor livrate, fara taxa, pe un rand separat se va inscrie suma cu care este redusa baza impozabila, care se scade. Taxa pe valoarea adaugata se aplica asupra diferentei rezultate.

Astfel, asa cum mentionati si dvs produsul oferit gratuit ar trebui sa apara pe rand distinct cu pretul de vanzare aferent si pe un rand separat reducerea, adica aceeasi valoare cu minus. Baza legala este cea mentionata mai sus si nu este este influentata de deductibilitatea diferentei intre cost si pret, care oricum nu mai este limita atunci cand se respecta practicile comerciale.

HOTARARE Nr. 46 din 13 iulie 2007 pentru aprobarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat

Persoanele care pana la data de 31 decembrie 2007 nu au implinit varsta de 35 de ani sau care implinesc aceasta varsta la aceasta data si care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege trebuie sa adere la un fond de pensii administrat privat sau sa fie repartizat aleatoriu de catre CNPAS.

Persoanele, altele decat cele prevazute mai sus, care la data de 31 decembrie 2007 nu au implinit varsta de 45 de ani sau care implinesc aceasta varsta la aceasta data si care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege trebuie sa adere la un fond de pensii administrat privat sau sa fie repartizat aleatoriu de catre CNPAS.

Aderarea la un fond de pensii administrat privat se face din propria initiativa a participantului sau in urma repartizarii sale aleatorii de catre CNPAS.
Procedura de aderare initiala la fondurile de pensii administrate privat incepe la data de 17 septembrie 2007.

LEGE Nr. 259 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991

Prezentam cateva din modificarile aduse legii contabilitatii.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare.
Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, se efectueaza potrivit reglementarilor contabile si aplicabile.

Valoarea activelor si datoriilor, cu ocazia reorganizarilor efectuate potrivit legii, se determina, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare
Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.“

S-a eliminat limita de 50.000 Euro pentru care raspunderea revenea administratorului.

Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine;
b) pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor.

Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.

ORDIN Nr. 7 din 26 iunie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor

Acestea cuprind Reglementarile contabile conforme cu directivele europene privind situatiile financiare anuale ale societatilor din domeniul asigurarilor si Reglementarile contabile conforme cu directivele europene privind situatiile financiare consolidate ale societatilor din domeniul asigurarilor.

Reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor se aplica de catre societatile de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare si de catre brokerii de asigurare si/sau de reasigurare.

Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie.

Platitorii primesc: “Produse oferite gratuit”