ORDONANTA DE URGENTA Nr. 76 din 28 iunie 2007 privind procedura speciala de inregistrare fiscala si de plata a contributiilor sociale

Contribuabili nerezident care, conform regulamentelor comunitare, datoreaza in Romania contributiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare contributii sociale, pentru salariatii lor care sunt supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania se poate inregistra direct la organul fiscal competent.
Contribuabilul nerezident care are salariati lucratori sezonieri supusi legislatiei de asigurari sociale din Romania transmite, la termenele prevazute de legile speciale, organului fiscal competent “Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat“, iar institutiei responsabile din subordinea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, o declaratie speciala care cuprinde evidenta nominala a asiguratilor . Sumele datorate cu titlu de contributii sociale in conditiile prezentei ordonante de urgenta se declara si se platesc in lei, plata efectuandu-se in contul unic deschis la Trezoreria Statului.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 68 din 28 iunie 2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului

Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul de reglementare al raspunderii de mediu, bazata pe principiul “poluatorul plateste“, in scopul prevenirii si repararii prejudiciului asupra mediului.
Ordonanta de urgenta se aplica:
a) prejudiciului asupra mediului, cauzat de orice tip de activitate profesionala prevazuta in anexa nr. 3, si oricarei amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu determinate de oricare dintre aceste activitati;
b) prejudiciului asupra speciilor si habitatelor naturale protejate si oricarei amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu cauzat de orice activitate profesionala, alta decat cele prevazute in anexa nr. 3, ori de cate ori operatorul actioneaza cu intentie sau din culpa.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 82 din 28 iunie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente

Remuneratia directorilor, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in vigoare. Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punctul de vedere al obligatiilor decurgand pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate.
Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este.

Platitorii primesc: “TVA la avansurile platite”

ORDIN Nr. 175 din 20 iunie 2007 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta, Consiliul Concurentei intocmeste si actualizeaza inventarul ajutoarelor de stat acordate in Romania, in baza raportarilor, informatiilor si datelor transmise de furnizori.
Inventarul ajutoarelor de stat se actualizeaza periodic, in special cu date referitoare la noile scheme de ajutor de stat si noile ajutoare de stat individuale autorizate, precum si la cele exceptate de la obligatia notificarii, inclusiv ajutoarele de minimis.

ORDIN Nr. 175 din 20 iunie 2007 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta, Consiliul Concurentei intocmeste si actualizeaza inventarul ajutoarelor de stat acordate in Romania, in baza raportarilor, informatiilor si datelor transmise de furnizori.
Inventarul ajutoarelor de stat se actualizeaza periodic, in special cu date referitoare la noile scheme de ajutor de stat si noile ajutoare de stat individuale autorizate, precum si la cele exceptate de la obligatia notificarii, inclusiv ajutoarele de minimis.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 58 din 20 iunie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale

Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este stabilita prin actul de infiintare si nu poate depasi 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoit, daca prin actul de infiintare nu se dispune altfel.
Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre cel care i-a numit, potrivit art. 12. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.
Membrii consiliului de administratie:
a) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa la societati comerciale cu care respectiva regie autonoma are relatii de afaceri ori interese contrare;
b) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin;
c) sunt platiti cu o indemnizatie stabilita prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin hotarare a consiliului judetean sau local.

HOTARARE Nr. 88 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern

Prezenta hotarare aproba Normele de audit intern, aplicabile entitatilor care sunt supuse auditului financiar, in conformitate cu legislatia in vigoare privind dreptul societatilor comerciale.
Normele de audit intern se compun din:
a) Standardele de audit intern, elaborate si publicate de Institutul Auditorilor Interni (Institute of Internal Auditors – IIA – autoritate internationala de dezvoltare a celor mai bune practici in domeniu), asimilate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, ca norme nationale de audit intern;
b) Proceduri privind cadrul general de desfasurare a misiunilor de audit intern.

HOTARARE Nr. 39 din 6 iunie 2007 pentru aprobarea Procedurii privind inregistrarea si actualizarea datelor in Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor

Procedura stabileste informatiile care vor fi completate in Registrul fondurilor de pensii private si al administratorilor, denumit in continuare Registru, inclusiv partea publica a acestuia. Procedura stabileste, de asemenea, conditiile de desfasurare a activitatii de evidenta a entitatilor autorizate, respectiv fluxul de documente de la si catre Serviciul Evidenta Entitati Autorizate (S.E.E.A.).

Platitorii primesc: “Timbrul verde la produsele electronice“

HOTARARE Nr. 557 din 6 iunie 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara

Prezenta hotarare are ca scop asigurarea protectiei in domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca pentru urmatoarele categorii de salariati:
a) salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, conform legii;
b) salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara, conform legii.

Angajatorul trebuie sa asigure conditiile ca fiecare salariat sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru specifice locului de munca si postului sau, in urmatoarele situatii:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de munca;
c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;
d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrari speciale.
Instruirea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie:
a) adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;
b) periodica si ori de cate ori este necesara.
Angajatorul se va asigura ca salariatii din intreprinderi si/sau unitati din exterior, precum si alti participanti la procesul de munca, definiti conform Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, care desfasoara activitati in intreprinderea si/sau unitatea proprie, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate si sanatate in munca pe durata desfasurarii activitatilor.