Impozitarea muncii desfasurate in baza conventiilor civile

Daca activitatea efectuata de persoana fizica nu are caracter permanent sau timpul lucrat este mai mic de 2 ore pe zi/ 10 ore pe saptamana, atunci ar fi posibila incheierea unui contract sau conventie civila in baza art. 969 din Codul civil.

In acest caz, un astfel de contract sau conventie nu stabileste un raport de munca asa cum prevede Codul Muncii, ci dau nastere unui raport juridic civil.

In ce priveste calitatea de persoana fizica autorizata, Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, statueaza ca persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent trebuie sa detina autorizatia eliberata de primarie si certificatul de inregistrare la registrul comertului si la organele fiscale.

Prin urmare, desfasurarea acestor activitati economice in mod regulat, cu caracter continuu, ca profesii obisnuite, necesita autorizatie de la primarie si inregistrarea la Registrul Comertului si la organele fiscale, asa cum prevede Legea 300/2004.

Daca activitatea care se presteaza de persoana fizica nu are un caracter continuu, de profesiune obisnuita, ci doar ocazional, accidental, nu este necesara aceasta autorizare.

Din punct de vedere al obligatiilor fiscale, platitorii veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa prin una din urmatoarele optiuni:

1. Impozitarea ca venituri din activitati independente.

Impozitul ce trebuie retinut se stabileste aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut obtinut din activitati desfasurate pe baza de conventii civile.
Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, si este o plata anticipata.

2. Impozitarea ca venituri din salarii

Pe de alta parte, persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe baza contractelor/conventiilor civile, incheiate potrivit Codului civil au dreptul sa opteze, pentru impunerea venitului brut cu cota de 16%, impozitul fiind final, potrivit art. 78 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Optiunea de impunere a venitului brut prin cele doua modalitati se exercita in scris, in momentul incheierii fiecarei/fiecarui conventii/contract civil si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii desfasurate pe baza acestei/acestui conventii/contract.

In situatia in care opteaza pentru impozitare finala ca salariu, impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.

Impozitul calculat si retinut in acest caz reprezinta impozit final.
Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

In concluzie, asupra venitului realizat de persoana fizica prestatoare, impozitul este oricum de 16 % in ambele cazuri, doar modalitate de plata difera, ca plati anticipate in prima varianta, cu regularizare la sfarsitul anului sau ca impozit final sau direct cu 16% fara regularizare la sfarsitul anului.

ORDIN Nr. 665 din 17 aprilie 2007 privind unele masuri de aplicare a unor prevederi ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara

In vederea monitorizarii modului de respectare a prevederilor contractelor de munca incheiate la toate nivelurile, precum si si pentru consultarea si informarea reciproca in ceea ce priveste situatiile referitoare la relatiile de munca, mangerii unitatilor sanitare publice vor constitui comisii sanitare la nivel de unitate.

ORDIN Nr. 530 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata catre persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii

Se reglementeaza modalitatea de solutionare a cererii de rambursare, termenele de verificare, continutul dosarului privind solutionarea cererii de rambursare. Pentru a beneficia de rambursare persoana impozabila nerezidenta trebui sa-si desemneze un reprezentant fiscal care trebuie sa se inregistreze la organele fiscale din raza sa teritoriala.

LEGE Nr. 91 din 10 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

Sunt definite unitaile teritoriale componente pentru nivelul national si pentru cazierul fiscal local. Sunt facute precizari referitoare la termenele de inscriere a datelor in cazier a hotararilor judecatoresti si se instituie obligativitatea prezentarii certificatului de cazier fiscal la infiintarea societatii comerciale, la cesiunea partilor sociale sau actiunilor de catre asociati sau actionari. Pentru eliberarea acestuia in regim de urgenta se percepe taxa de 100 RON.

ORDIN Nr. 537 din 3 aprilie 2007 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri“

Se aproba modelul si continutul formularului “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri“ (390 VIES), cod MFP: 14.13.01.02/r, prevazut in anexa nr. 1

Reamintim ca pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii trimestrului (25 aprilie, pentru primul trimestru), persoanele inregistrate in scopuri de TVA au obligatia depunerii Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri.

Declaratia recapitulativa se depune de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care au efectuat in trimestrul de raportare:
– livrari si/sau achizitii intracomunitare de bunuri, precum si
– livrari si achizitii de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare, definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

Declaratia recapitulativa nu se depune pentru serviciile prestate sau achizitionate.
Declaratia se completeaza cu tranzactiile intracomunitare efectuate in urmatoarea ordine si folosind urmatoarele coduri pentru a bifa tipul operatiunii:
• L – pentru livrari intracomunitare catre alte state membre;
• T – pentru livrari in cadrul unei operatiuni triunghiulare (se va completa numai de
cumparatorul revanzator);
• A – pentru achizitii intracomunitare din alte state membre si pentru achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare.

Ca urmare a modificarilor introduse de noul act normativ nu se va mai folosi codul Z pentru achizitii in cadrul unei operatiuni triunghiulare.

Pe site-ul Ministerului de Finante puteti regasi programul de completare a Declaratiei recapitulative 390 – Vies la urmatorul link:

http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe11.htm

Nedepunerea declaratiei recapitulative in termen este sanctionata, in cazul persoanelor juridice, cu amenda de 500 RON la 10.000 RON.

Platitorii primesc: “Impozitarea muncii desfasurate in baza conventiilor civile”

ORDIN Nr. 454 din 22 martie 2007 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a platii TVA in cadrul programelor PHARE, ISPA si SAPARD

nstructiuni pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a platii TVA in cadrul programelor PHARE, ISPA si SAPARD

Conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, in bugetul de stat, la pozitia Fondul National de Preaderare, sunt prevazute sumele pentru acoperirea platii TVA aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate, integral sau partial, din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt autoritati ale administratiei publice centrale si locale, unitati subordonate, in coordonarea acestora, organisme neguvernamentale, nonprofit, de utilitate publica cu personalitate juridica care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale, organisme neguvernamentale, nonprofit, cu personalitate juridica, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. si Compania Nationala de Cai Ferate – C.F.R. – S.A.

In sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2007, din categoria unitatilor subordonate sau in coordonarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale – cu exceptia Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. si a Companiei Nationale de Cai Ferate – C.F.R. – S.A. – nu fac parte persoanele juridice cu scop lucrativ, indiferent de forma de organizare.

Prezentele instructiuni se aplica, fara a prejudicia prevederile legislatiei fiscale in vigoare, urmatoarelor categorii de contracte: servicii, lucrari, achizitii de bunuri, scheme de grant, infratire institutionala.

Agentiile de implementare efectueaza platile catre contractori si, respectiv, catre bugetul de stat pe baza facturilor sau a deconturilor speciale de TVA si in cazul beneficiarilor de achizitii intracomunitare a caror valoare este mai mare de 10.000 euro.

Beneficiarii au obligatia sa prezinte agentiei de implementare documentele necesare pentru plata TVA si isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la realitatea cheltuielilor justificative incluse in documentele prezentate agentiei de implementare.
Pe baza prezentelor instructiuni, agentiile de implementare vor elabora proceduri interne.