Taxa pentru mijloacele de transport in 2007

Orice persoana care in proprietate un mijloc de transport ce trebuie inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala la bugetul local unde isi are domiciliul fiscal proprietarul, conform prevederilor art. 261 din Codul Fiscal.

Pentru mijloacele de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar incheiat pana la data de 31 decembrie 2006, locatarul are aceasta obligatie, deoarece din punct de vedere fiscal este tratata ca fiind proprietatea acestuia. Persoana fizica sau persoana juridica, care detine in leasing aceste mijloace de transport are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul, sediul pana la data de 31 ianuarie 2007, insotita de o copie a contractului de leasing. Pentru contractele de leasing incheiate dupa data de intai ianuarie 2007, locatarul are obligatia depunerii unei declaratii fiscale la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale competente, insotita de o copie a contractului de leasing, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de leasing.

Nedeclararea sau declararea cu intarziere este contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala art. 189 cu amenda de la 500-1.500 ron pentru persoanele fizice sau 500-10.000 pentru persoanele juridice.

Plata impozitului se face in doua transe egale pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv in conditiile stabilite prin art. 265 din Codul Fiscal.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificatie de pana la 10% inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local.

Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea temporara a mijloacelor de transport in Romania, au obligatia sa achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.

In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii persoanele fiyice sau juridice straine au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
a) in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
b) in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.

ORDIN Nr. 2.210 din 21 decembrie 2006 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

Urmatoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta:
– Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
– Declaratia rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
– Decontul de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
– Declaratia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;
– Decontul special de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02/s;
– Declaratia recapitulativa, cod 14.13.01.02/r;
– Decontul privind accizele, cod. 14.13.01.03;
– Decontul privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, cod. 14.13.01.05;
– Situatia principalilor indicatori economico-financiari aferenti activitatii de jocuri de noroc.

Pentru declararea unei obligatii bugetare, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se pot utiliza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.

In situatia in care platitorul de impozite, taxe si contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie bugetara si aceeasi perioada de raportare mai multe cai de transmitere a declaratiei fiscale, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii. Orice corectie ulterioara a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, in conditiile legii.

Platitorii primesc:“Livrare ferestre plus montajul acestora sunt lucrari de constructii?“

ORDIN Nr. 26 din 12 ianuarie 2007 pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I 2007

Pentru semestrul I 2007, incepand cu luna februarie valoarea sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 310 lei.

Produse acordate gratuit salariatilor si Capitalul social minim

Produse acordate gratuit salariatilor

Daca salariatii primesc produse fabricate in cadrul societatii acestea reprezinta avantaj in natura si se asimileaza veniturilor de natura salariala in vederea impunerii.
Acest lucru presupune ca se adauga in statul de salarii doar pentru a fi impozitat dar nu se va reflecta in cheltuieli de natura salariala 641 si nici in contul 421.

Facturarea catre sine (autofacturare art 155 din CF,pct 70 din Norme) pentru produsele preluate in vederea acordarii salariatilor (art 128 alin 4 lit b)se efectueaza numai in scopuri de TVA.

Inregistrarile contabile se fac in baza Avizului de espeditie sau altui document de iesire din magazie.

1. La scaderea din gestiune a produselor acordate salariatilor se inregistreaza:
711 = 345

2.Impozitul aferent avantajului in natura se va suporta din salariul
lunii in care se acorda. ATENTIE: avantajul in natura care se va supune
impozitului pe venit va fi valoare produsului inclusiv TVA;

3. Inregistrarea livrarii catre salariati pe baza de Dispozitie de
livrare/Aviz de expeditie se inregistreaza:

461 = 701

4. Inchiderea contului 461 prin cheltuielei de protocol:

623 = 461

5. Inregistrarea Autofacturii emisa in conditiile art. 155 din Codul fiscal se face numai pentru evidentierea tva;

4426 = 4427

Capital social minim

Conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al sumei de 25.000 euro.

Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul social al acestor societatilor nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. In cazul incalcarii acestor dispozitii, orice persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege.

Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este reconstituit.

ORDIN Nr. 79 din 16 ianuarie 2007 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 “Declaratie privind impozitul pe profit“, 120 “Decont privind accizele“ si 130 “Decont privind impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna“

Declaratia privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe profit, pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator.

Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Atentie in 29 ianuarie se fac reglementari pentru Declaratia 100 depusa in 25 ianuarie! Contribuabilii care au obligatia declararii in cursul anului a impozitului pe profit si care au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare depun declaratia anuala de impozit pe profit, fara a depune formularul 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat», pentru trimestrul IV al anului de raportare, respectiv pentru luna decembrie a anului de raportare.

ORDIN Nr. 111 din 24 ianuarie 2007 privind obligatia depunerii Declaratiei privind ajutoarele de stat primite in perioada ianuarie 2003 – decembrie 2006 de catre beneficiarii de ajutor de stat din zone defavorizate

Operatorii economici care isi desfasoara activitatea in zonele defavorizate si care beneficiaza de ajutor de stat sub forma scutirii de la plata impozitului pe profit, in temeiul art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia depunerii pana la data de 1 februarie 2007 a situatiei prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ORDIN Nr. 2 din 3 ianuarie 2007 privind stabilirea pragurilor valorice INTRASTAT pentru colectarea informatiilor statistice privind comertul intracomunitar cu bunuri in anul 2007

Operatorii economici care in cursul anului 2006 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene si cu Bulgaria, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor INTRASTAT stabilite pentru anul 2007, trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice INTRASTAT incepand cu luna ianuarie 2007.

In cursul anului 2007 pot deveni furnizori de date INTRASTAT si alti operatori economici care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri, a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile INTRASTAT pentru anul 2007. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice INTRASTAT incepand din luna urmatoare celei in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2007 a expedierilor si, respectiv, a introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile INTRASTAT stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Platitorii primesc:“Taxa pentru mijloacele de transport“

HOTARARE Nr. 53 din 24 ianuarie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

Angajatorii care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari au incadrat personal cu contract individual de munca sunt obligati sa transmita inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, registrul in forma electronica, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Platitori primesc: “Produse acordate gratuit salariatilor” si “Capitalul social minim”