Timbrul monumentelor istorice

Timbrul monumentelor istorice se aplica in mod obligatoriu pentru urmatoarele produse si servicii:
a) cartile postale ilustrate, plicurile, marcile postale, hartile, pliantele, brosurile, revistele, ghidurile turistice, cartile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice si documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare si cartelele telefonice comercializate in Romania, reprezentand monumente istorice individualizate sau in ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentari grafice de interior sau exterior;
b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispozitie publicului, in totalitate ori in parte, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanelor juridice de drept privat care desfasoara activitati economice;
c) biletele de intrare la manifestarile culturale, sportive sau de agrement, targuri si expozitii desfasurate in spatii situate in zona de protectie a acestora sau in zonele construite protejate;
d) activitatile de cazinou, jocuri de noroc si jocuri mecanice

Aceste obligatii sunt stabilite in conformitate cu Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, modificata si completata prin Legea nr. 259/2006 in vigoare incepand cu data de 03 Iulie 2006.

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producatori, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate in zona de protectie a monumentelor istorice in zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, dupa caz.
Se excepteaza de la plata timbrului muzeele care functioneaza in cladiri monumente istorice sau in zone de protectie ale acestora.
De asemenea pot fi exceptati de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activitatile pe care le desfasoara, contribuie la protejarea monumentelor istorice, cu o suma cel putin egala celei pe care o datoreaza la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

Modul de stabilire a cuantumului timbrului monumentelor istorice si modalitatile de percepere, incasare, virare, utilizare si evidentiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia sunt prevazute in Hotararea nr. 1309/2002.

Cuantumul timbrului monumentelor istorice reprezinta 2% din valoarea, fara T.V.A., a produselor si serviciilor mentionate mai sus.
Valoarea timbrului monumentelor istorice se adauga la pretul de vanzare al produselor si serviciilor, fiind imprimata distinct pe fiecare carte postala ilustrata, ghid turistic, caseta video, compact-disc, bilet de intrare etc.

Persoanele fizice sau juridice care realizeaza venituri din activitatile prevazute la art. 52 alin. (3) din Legea nr. 422/2001 si care folosesc case de marcat vor mentiona distinct pe chitanta fiscala contravaloarea timbrului.

Persoanele fizice sau juridice platitoare au obligatia sa calculeze si sa inregistreze lunar in contabilitatea proprie, in conturi distincte, sumele incasate din aplicarea timbrului monumentelor istorice.

Virarea se realizeaza lunar, pana la data de 25 lunii urmatoare. In cazul nevirarii la termen a sumelor datorate se aplica o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere.

Declaratia lunara privind obligatia de plata a timbrului monumentelor istorice – modelul este prevazut in Hotararea nr. 1309/2002 – insotita de o copie a ordinului de plata avand stampila si semnatura autorizata ale Trezoreriei statului sau ale societatilor bancare, dupa caz, se va depune, direct sau prin posta, la sediul Oficiului National al Monumentelor Istorice pana la data de 25 a lunii urmatoare pentru luna precedenta.

ORDIN nr. 3 din 17 iulie 2006 privind aprobarea modelelor situatiilor finaciare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare

Conform acestui act legislativ, se aproba si se dispune aplicarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare. Aceste modele se vor aplica incepand cu trimestrul al III-lea al anului 2006 institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare persoane juridice straine inscrise in Registrul general.

LEGE nr. 273 din din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale

Aceasta lege stabileste conditiile si cadrul general pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare, precum si reglementarea drepturilor si obligatiilor conferite de acestea detinatorilor lor, mai multe prevederi speciale privind dizolvarea si lichidarea emitentului, sau executarea silita, precum si contraventii si sanctiuni. Legea va intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Totodata BNR si Comisia Nationala a Valorilor Imobiliare vor emite norme comune, precum si regulamentele prevazute in prezenta lege in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a acesteia.

ORDIN Nr. 113.119 din 23 iunie 2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile minime care trebuie publicate anual de catre asigurator

Sunt mentionate informatiile minime pe care trebuie sa le contina raportul anual publicat de catre asiguratori in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000.
Raportul anual prevazut in aceste norme trebuie publicat intr-un cotidian de circulatie nationala si pe site-ul asiguratorului, in termen de 90 de zile de la data depunerii situatiilor financiare anuale la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

ORDIN Nr. 1.186 din 11 iulie 2006 privind deschiderea procedurii de reorganizare judiciara si faliment de catre organele fiscale competente si propunerile de numire a lichidatorilor

Conform acestui act legislativ, organele fiscale formuleaza cereri de deschidere a procedurii insolventei pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat administrat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si in conditiile in care nu s-a realizat recuperarea acestor datorii prin aplicarea tuturor modalitatilor de executare silita prevazute de lege.
Sunt mentionate etapele ce vor fi parcurse de organele fiscale inainte de formularea cererii de deschidere a procedurii insolventei.

Platitorii primesc “Timbrul monumentelor istorice“

LEGE Nr. 273 din din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale

Aceasta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in domeniul finantelor publice locale.
Leagea intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2007, cu unele exceptii mentionate la art. 86. Pe data intrarii in vigoare a acestei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale.
Mentionam ca noua lege mentine prevederea potrivit careia platitorii de impozite si taxe care au organizate puncte de lucru stabile cu minimum 5 angajati pentru respectivul punct de lucru sunt obligati sa solicite inregistrarea fiscala a acestora, ca platitor de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru.

Stimularea innoirii Parcului national auto

Prin OUG 38/2006 a fost reluat pentru anul 2006 a Programul de stimulare a innoirii Parcului national auto.
Prin Ordinul 579/2006 au fost aprobate Instructiunile privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto.
Conform acestor reglementari producatorii de autoturisme, importatorii sau distribuitorii autorizati ai acestora, persoane juridice, denumiti in continuare solicitanti, care doresc sa se inscrie in Programul de stimulare a innoirii Parcului national auto, denumit in continuare Program, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) functioneaza legal si au avizele/acordurile/autorizatiile necesare desfasurarii activitatii;
b) au in obiectul de activitate productia si/sau comercializarea autovehiculelor, inclusiv a autoturismelor noi;
c) si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;
d) au cont deschis la Trezoreria Statului;
e) nu se afla in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment;
f) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una dintre situatiile prevazute la lit. e);
g) nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, si procedurilor prevazute in Manualul de operare al Fondului pentru mediu.

Pentru a putea beneficia de Program, orice persoana fizica, proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat, trebuie sa se inscrie la un producator validat pentru achizitionarea unui autoturism nou, dupa publicarea listei producatorilor validati.

Proprietarul/mostenitorul preda autoturismul uzat unui operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare; acesta elibereaza certificatul de distrugere a autoturismului uzat, dupa verificarea notei de acceptare, a certificatului de inmatriculare a autoturismului si a actului de identitate al proprietarului/mostenitorului, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz.

Suma de 3.000 lei (RON) se scade de catre producatorul validat din pretul de achizitie al unui autoturism nou care urmeaza a fi incasat de la persoanele fizice beneficiare.
In factura de livrare a autoturismului va fi evidentiat pretul de vanzare al acestuia si, distinct, se va face mentiunea “Suma de 3.000 lei (RON) se suporta de Administratia Fondului pentru Mediu, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto“. Sub rubrica “Total de plata“ a facturii fiscale se inscrie textul “Diferenta de plata beneficiar“ si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre persoana fizica beneficiara.
Decontarea sumei catre producatorul validat se face pe baza de cerere de finantare si de contract pentru finantare nerambursabila.
Decontarea sumei catre producatorul validat se face lunar, prin virament in contul de trezorerie al acestuia, pe baza de cerere de tragere, care se depune lunar la Administratia Fondului pentru Mediu, pana la data de 25 a lunii respective, la care se anexeaza:
a) lista persoanelor fizice beneficiare si a autoturismelor uzate aferente, semnata si stampilata de catre producatorul validat, care contine datele de identificare a persoanei fizice beneficiare (tipul, seria si numarul actului de identitate, domiciliul si/sau resedinta, codul numeric personal, numarul de telefon) si datele de identificare a autoturismului uzat (marca, tipul, numarul de identificare – seria sasiului/caroseriei -, seria motorului, dupa caz, anul de fabricatie, numarul certificatului de inmatriculare a autoturismului, numarul certificatului de radiere din circulatie a autoturismului uzat);
b) documentele mentionate la art. 6 alin. (5);
c) facturile fiscale emise de catre producatorul validat persoanelor fizice beneficiare, aferente achizitionarii autoturismelor noi, in copie si in original (originalul se restituie).

Monografia contabila a operatiunilor la producatorul validat

1.La emiterea facturii catre beneficiar:

461

LEGE Nr. 287 din 6 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

Dintre principalele modificari si completari mentionam:
Au fost redefiniti termenii “valoare reziduala” si “rata de leasing”.
Obligatia de a asigura bunul revine locatorului/finantatorului, care are libertatea in privinta alegerii asiguratorului, daca partile nu au convenit altfel. Costurile asigurarii sunt in sarcina locatarului/utilizatorului, daca prin contract partile nu convin altfel.
Au fost aduse modificari referitoare la elementele minime ce trebuie sa le cuprinda un contract de leasing, precum si la drepturile si obligatiile ce revin locatorului/finantatorului, respectiv locatarului/utilizatorului.
Societatile de leasing sunt societati comerciale care au ca obiect principal de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si au un capital social minim, subscris si varsat integral in numerar, la infiintare, egal cu echivalentul in moneda nationala – leu – al sumei de 200.000 euro.
Obligatia de majorare a capitalului social la nivelul echivalentului in moneda nationala – leu – al sumei de 200.000 euro, pentru societatile de leasing existente la data intrarii in vigoare a acestei legi, trebuie indeplinita pana la data de 31 decembrie 2006.
Situatiile financiare anuale ale societatilor de leasing vor fi elaborate in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile si vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, potrivit reglementarilor legale in vigoare.