ORDIN nr. 1.074 din 26 iunie 2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti

Incepand cu data de 1 Iulie 2006, contribuabilii mijlocii sunt administrati de catre Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Contribuabilii mijlocii sunt persoane juridice, cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti, selectati astfel:
a) contribuabilii cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti care au o cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la 31 decembrie 2004 sub 70 milioane lei (RON), selectati in ordine descrescatoare, pana la nivelul de 25 milioane lei (RON). Lista acestor persoane juridice este prezentata in anexa ce face parte integranta din acest ordin;
b) contribuabilii cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti, prevazuti in anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, modificat si completat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.013/2006, aflati in procedura reorganizarii judiciare si a falimentului (insolventei).

Ordonanta de urgenta nr. 46 din 28 iunie 2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

Aceasta ordonanta de urgenta modifica prevederile Legii nr. 19/2000 referitoare la stabilirea punctului de pensii:
Valoarea unui punct de pensie se stabileste prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. In raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare, valoarea punctului de pensie poate fi majorata prin legile de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat.

Ordonanta de urgenta nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului si a Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

Modificarile si completarile aduse au rolul de a elimina disfunctionalitatile si inechitatile in aplicarea reglementarilor din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005.
Mentionam urmatoarele modificari si completari:
Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in situatia in care beneficiarii acestei indemnizatii primesc sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor, in baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat drepturile salariale rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati profesionale.
Perioada in care o persoana beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile ulterioare. In aceasta situatie, la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din perioada respectiva.

ORDIN Nr. 594 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu.

Prin acest ordin se aproba modelul formularului “Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si modelul formularului “Cerere de eliberare a unui certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu“ iar in anexa 5 este prezentata procedura de eliberare a certificatelor de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu.

Depunere bilant la ONRC

Obligatia depunerii bilantului contabil la Oficiul National al Registrului Comertului nu trebuie neglijata. Conform principiului de transparenta informatiei reglementat de Legea 161/2003 si a prevederilor Legii 31/1990 art. 237 nedepunerea acestei situatii financiare are consecinte grave. Conform art. 237 din Legea societatilor comerciale:

ORDIN Nr. 972 din 13 iunie 2006 privind aprobarea formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala

Se aproba modelul si continutul formularului “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala“, cod 14.13.02.18, prevazut in anexa nr. 1.
Formularul “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala“ se completeaza conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.
Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala“ reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie fiscala in aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare de plata, precum si pentru comunicarea modului de solutionare cu inspectie fiscala anticipata a decontului de taxa pe valoarea adaugata cu sume negative cu optiune de rambursare, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 967/2005, cu modificarile ulterioare.

ORDIN Nr. 1.027 din 19 iunie 2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale

Se aproba modelul formularului specific cu regim special privind activitatea financiara si contabila si normele privind intocmirea si utilizarea acestuia, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.

ORDIN Nr. 830 din 23 mai 2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 409/2006 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare

Urmatoarele declaratii fiscale pot fi prezentate cu codificarea informatiei prin cod de bare:
– Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a;
– Declaratie rectificativa, cod 14.13.01.00/r;
– Decont de taxa pe valoarea adaugata, cod 14.13.01.02;
– Declaratie privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04.
Platitorii de impozite, taxe si contributii sociale pot utiliza metoda de declarare cu codificarea informatiei prin cod de bare ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor fiscale.